Каталог товаров

Подагра

Сортировать по:
Фильтр
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаТаблетки – 1 таб. : Діюча речовина: фебуксостат-120,0 мг; Допоміжні речовини: лактози моногідрат, гіпролоза, целюлоза мікрокристалічна (Avicel РН101), целюлоза мікрокристалічна (Avicel PH102), кроскармелоза натрію, магнію стеарат, кремнію діоксид колоїдний водний; Плівкова оболонка опадрай II жовтий 85F42129, що складається з: полівінілового спирту, титану діоксиду (Е 171), макроголу 3350, тальку, барвника заліза оксиду жовтого (Е 172). По 14 таблеток у контурну коміркову упаковку (блістер) з ПВХ/Аклар/фольга алюмінієва або ПВХ/ПЕ/ПВДХ/фольга алюмінієва. По 2, 4 або 6 блістерів з інструкцією із застосування у картонній пачці.Інформація від виробникаТермін придатності до 3 років. Не використовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.Опис лікарської формиДовгасті пігулки покриті плівковою оболонкою від світло-жовтого до жовтого кольору, з тисненням «120» на одному боці.ФармакокінетикаЗдається середній період напіввиведення фебуксостату (Т1/2) становить близько 5 - 8 годин. До популяційного аналізу фармакокінетики та фармакодинаміки були включені дані, отримані в дослідженні за участю 211 пацієнтів з гіперурикемією та подагрою та отримували фебуксостат у дозі 40 – 240 мг один раз на добу. Отримані фармакокінетичні параметри фебуксостату були зіставні з такими у здорових добровольців, що дозволяє вважати дані досліджень фармакокінетики та фармакодинаміки за участю здорових добровольців репрезентативними щодо популяції пацієнтів з подагрою. Всмоктування Після застосування внутрішньо фебуксостат швидко (Тmax - 1,0 -1,5 год) і добре (не менше 84% від прийнятої дози) всмоктується. Після одноразового або багаторазового прийому внутрішньо фебуксостату в дозі 80 мг або 120 мг один раз на добу максимальна концентрація фебуксостату в плазмі (С max) становить приблизно 2,8-3,2 мкг/мл та 5,0-5,3 мкг/ мл відповідно. Абсолютна біодоступність фебуксостату у формі пігулок не вивчалася. При багаторазовому прийомі внутрішньо фебуксостату в дозі 80 мг один раз на добу або одноразовому прийомі в дозі 120 мг одночасно з прийомом жирної їжі Cmax фебуксостату знижувалася відповідно на 49% і 38%, а AUC - на 18% і 16%. Однак це не вплинуло на клінічну ефективність зниження концентрації сечової кислоти в плазмі крові (при багаторазовому прийомі фебуксостату в дозі 80 мг), у зв'язку з цим фебуксостат можна приймати незалежно від їди. Лінійність/нелінійність фармакокінетики У здорових добровольців при одноразовому або багаторазовому прийомі внутрішньо фебуксостату Сmax та AUC зростають лінійно зі збільшенням дози в діапазоні від 10 мг до 120 мг, а в діапазоні доз від 120 мг до 300 мг відзначається збільшення AUC більшою мірою, ніж пропорційне дозі. Розподіл Здається обсяг розподілу в рівноважному стані варіює від 29 л до 75 л після прийому внутрішньо 10 - 300 мг фебуксостата. Ступінь зв'язування з білками плазми (головним чином з альбуміном) досягає 99,2% і не змінюється при збільшенні дози з 80 мг до 120 мг. Для активних метаболітів рівень зв'язування з білками плазми варіює від 82% до 91%. Метаболізм Фебуксостат метаболізується шляхом кон'югації за участю урідін дифосфатглюкуронілтрансферази (УДФГТ) та окислення за участю ферментів системи цитохромів Р450 (CYP). Було виділено чотири фармакологічно активні гідроксильні метаболіти, з яких три виявляються в плазмі крові людини. У дослідженнях in vitro на мікросомах печінки людини показано, що окислені метаболіти утворюються переважно під впливом ізоферментів CYP1A1, CYP1A2, СУР2С8 або СYP2С9, тоді як фебуксостата глюкуронід утворюється головним чином під впливом ізоферментів УГТ 1Т УГТ Виведення Фебуксостат виводиться з організму через кишечник та нирки. Після прийому внутрішньо 80 мг фебуксостату, міченого радіоізотопом 14С, приблизно 49% дози виводиться через нирки: у незміненому вигляді - близько 3%, у вигляді ацилглюкуроніду - 30%, у вигляді окислених метаболітів та їх кон'югатів - 13 % 3%. Приблизно 45% дози фебуксостату виводиться через кишечник: у вигляді незміненого фебуксостату – 12%, ацилглюкуроніду – 1%, окислених метаболітів та їх кон'югатів – 25%, інших метаболітів – 7%. Фармакокінетика у спеціальних груп пацієнтів Пацієнти з нирковою недостатністю При багаторазовому прийомі внутрішньо фебуксостату в дозі 80 мг у пацієнтів з нирковою недостатністю легкого, середнього або тяжкого ступеня тяжкості Cmax порівняно зі здоровими добровольцями з нормальною функцією нирок не змінювалася. Середнє загальне значення AUC фебуксостату підвищувалося приблизно в 1,8 разів – від 7,5 мкг год/мл у пацієнтів з нормальною функцією нирок до 13,2 мкг · год/мл у пацієнтів з тяжкою нирковою недостатністю. Значення Cmax та AUC фармакологічно активних метаболітів фебуксостату зростали у 2 та 4 рази відповідно. Таким чином, у пацієнтів з нирковою недостатністю легкого або середнього ступеня тяжкості корекції дози препарату не потрібне. Пацієнти з печінковою недостатністю При багаторазовому прийомі внутрішньо фебуксостату в дозі 80 мг не відзначалося суттєвих змін показників Cmax та AUC фебуксостату та його метаболітів у пацієнтів з печінковою недостатністю легкої (клас А за шкалою Чайлд-Пью (5-6 балів)) та середньою (клас В за шкалою Чайл -П'ю (7-9 балів)) ступеня тяжкості порівняно з добровольцями із нормальною функцією печінки. Досліджень у пацієнтів із печінковою недостатністю тяжкого ступеня тяжкості (клас С за шкалою Чайлд-П'ю (10-15 балів)) не проводилося. Літній вік При багаторазовому прийомі фебуксостату внутрішньо не було відзначено значних змін AUC фебуксостату та його метаболітів у пацієнтів похилого віку порівняно з молодими здоровими добровольцями. Підлога При багаторазовому прийомі фебуксостату внутрішньо Сmax та AUC фебуксостату у жінок були, відповідно, на 24% та 12% вище, ніж у чоловіків. Однак показники Сmax та AUC, скориговані за масою тіла пацієнта, були схожими для обох груп. Таким чином, корекція дози препарату в залежності від статі пацієнта не потрібна.ФармакодинамікаСечова кислота є кінцевим продуктом пуринового обміну в організмі людини, що утворюється в результаті каскаду реакцій гіпоксантин – ксантин – сечова кислота. Фебуксостат є похідним 2-арилтіазолу і є сильним непуриновим селективним інгібітором ксантиноксидази (константа інгібування in vitro становить менше 1 нМ). Фермент ксантиноксидаза каталізує дві стадії пуринового обміну: окиснення гіпоксантину до ксантину, а потім окиснення ксантину до сечової кислоти. Внаслідок селективного інгібування фебуксостатом ксантиноксидази (окисленої та відновленої форм) відбувається зниження концентрації сечової кислоти у плазмі крові. У терапевтичних концентраціях фебуксостат не інгібує інші ферменти, що беруть участь у метаболізмі пуринів або піримідинів, такі як гуаніндезаміназа, гіпоксантингуанінфосфорібозилтрансфераза, оротатфосфорибозилтрансфераза, оротидинмонофосфаззад Клінічна ефективність та профіль безпеки Подагра Ефективність застосування фебуксостату була підтверджена у трьох базових клінічних дослідженнях 3 фази за участю 4101 пацієнта з гіперурикемією та подагрою (дослідження АРЕХ, FАСТ та CONFIRМS). У кожному з цих досліджень 3 фази застосування фебуксостату призводило до більш ефективного зниження концентрації сечової кислоти та підтримання її на цільовому рівні у плазмі крові порівняно з алопуринолом. Первинною кінцевою точкою в дослідженнях АРЕХ і FАСТ була частка пацієнтів, у яких протягом останніх трьох місяців концентрація сечової кислоти в плазмі була меншою за 6,0 мг/дл (357 мкмоль/л). У додатковому дослідженні CONFIRMS первинною кінцевою точкою була частка пацієнтів, у яких концентрація сечової кислоти в плазмі крові була менше 6,0 мг/дл на заключному візиті. Підгрупа пацієнтів із порушенням функції нирок (первинна кінцева точка досліджень) У дослідженні АРЕХ ефективність фебуксостату досліджувалась у пацієнтів з порушенням функції нирок (концентрація креатиніну в плазмі >1,5 мг/дл і ≤2,0 мг/дл). У групі фебуксостата первинна кінцева точка була досягнута у 44% пацієнтів, які отримували фебуксостат у дозі 80 мг один раз на добу, у 45%, які отримували 120 мг один раз на добу та у 60% пацієнтів, які отримували фебуксостат у дозі 240 мг один раз на добу. добу порівняно з 0% у групі алопуринолу (100 мг один раз на добу) та групі плацебо. При цьому клінічно значимих відмінностей у зниженні сироваткової концентрації сечової кислоти у відсотках у здорових добровольців не було відзначено, незалежно від функціонального стану нирок (58% у групі з нормальною функцією нирок та 55% у групі з порушенням функції нирок тяжкого ступеня тяжкості). У дослідженні CONFIRМS був проведений проспективний аналіз даних пацієнтів з подагрою та порушенням функції нирок, який показав, що у пацієнтів з подагрою та нирковою недостатністю легкого та середнього ступеня тяжкості (у 65% пацієнтів у дослідженні) фебукостат був значно ефективніший у зниженні концентрації сечової кислоти. у плазмі крові менше 6 мг/дл порівняно з алопуринолом у дозі 300 мг або 200 мг). Підгрупа пацієнтів із концентрацією сечової кислоти у плазмі крові більше 10 мг/дл (первинна кінцева точка досліджень) Вихідна концентрація сечової кислоти в плазмі крові більше 10 мг/дл відзначалася приблизно у 40% пацієнтів, включених у дослідження АРЕХ та FАСТ, загалом. Серед цих пацієнтів первинна кінцева точка (концентрація сечової кислоти менше 6 мг/дл в останні 3 візити) була досягнута у 41% пацієнтів, які приймали фебуксостат у дозі 80 мг один раз на добу, у 48% пацієнтів, які приймали фебуксостат у дозі 120 мг на один раз на добу та у 66% пацієнтів, які приймають фебуксостат у дозі 240 мг один раз на добу порівняно з 9% у групі пацієнтів, які приймали алопуринол у дозах, що становлять 300 або 100 мг один раз на добу та 0% у групі плацебо. За даними дослідження CONFIRМS, частка пацієнтів з вихідною концентрацією сечової кислоти більше 10 мг/дл, що досягли первинної кінцевої точки ефективності (концентрація сечової кислоти менше 6,0 мг/дл на останньому візиті) склала 27%, для пацієнтів, які отримували фебуксостат 40 мг один раз на добу, 49% для пацієнтів, які отримували фебуксостат 80 мг один раз на добу та 31% пацієнтів, які отримували 300 мг або 200 мг алопуринолу один раз на добу. Пацієнти, які потребували лікування гострого нападу подагри (клінічні результати) Дослідження АРЕХ: Протягом 8-тижневого профілактичного періоду в групі пацієнтів, які приймали фебуксостат у дозі 120 мг на добу, лікування гострого нападу подагри потребувала більша частка пацієнтів (3 у групах, які приймали фебуксостат у дозі 80 мг (28%), алопуринол у дозі 300 мг (23%) та у групі плацебо (20%). Протягом профілактичного періоду частота розвитку гострих нападів подагри зростала, надалі знижуючись з часом. Від 46% до 55% пацієнтів отримували лікування з приводу гострого нападу подагри з 8-го по 28-й тиждень. Гострі напади подагри протягом останніх чотирьох тижнів дослідження (тижня 24-28) спостерігалися у 15% пацієнтів у групі фебуксостату (80 мг, 120 мг),у 14% пацієнтів у групі алопуринолу (300 мг) та у 20% пацієнтів у групі плацебо. Дослідження FАСТ: Протягом 8-тижневого профілактичного періоду в групі пацієнтів, які приймали фебуксостат у дозі 120 мг один раз на добу, лікування гострого нападу подагри потребувала більша частка пацієнтів (36%), ніж у групах, які приймали фебуксостат у дозі 80 мг добу (22%) та алопуринол у дозі 300 мг на добу (21%). Після 8-тижневого профілактичного періоду частота розвитку гострого нападу подагри зростала і потім поступово зменшувалася з часом (64% та 70% пацієнтів отримували лікування з приводу загострення подагри з 8-го по 52-й тиждень). Гострі напади подагри протягом останніх чотирьох тижнів дослідження (тижні 49-52) спостерігалися у 6-8% пацієнтів у групі фебуксостату (80 мг, 120 мг) та у 11% пацієнтів у групі алопуринолу (300 мг). Розширені довгострокові відкриті дослідження У трирічне дослідження EXCEL були включені пацієнти, які завершили дослідження АРЕХ або FАСТ, які приймали фебуксостат у дозі 80 мг або 120 мг один раз на добу або алопуринол 100 або 300 мг один раз на добу. Рівень концентрації сечової кислоти в плазмі крові менше 6 мг/дл підтримувався без змін протягом дослідження (у 91% та 93% пацієнтів, які спочатку приймали фебуксостат у дозах 80 мг та 120 мг відповідно). Менше 4% пацієнтів потребували лікування гострого нападу подагри (тобто, більш ніж 96 % пацієнтів потреба у лікуванні нападів подагри була відсутня) на 16-24 місяці і 30-36 місяці. У 46% та 38% пацієнтів, які постійно приймали фебуксостат у дозах 80 або 120 мг один раз на добу, відповідно до заключного візиту було відзначено повне зникнення тофусів. Пацієнти, які завершили участь у подвійному сліпому 4-тижневому дослідженні режиму дозування, були включені до п'ятирічного дослідження FOCUS та отримували фебуксостат у початковій дозі 80 мг один раз на добу. 62% пацієнтів для підтримки цільового рівня концентрації сечової кислоти в плазмі крові менше 6,0 мг/дл корекції дози не потрібно, а 38% пацієнтів потребували корекції дози для досягнення цільового рівня. Частка пацієнтів на заключному візиті, у яких концентрація сечової кислоти в плазмі крові становила менше 6,0 мг/дл (357 мкмоль/л), була більше 80% при застосуванні кожної з досліджених доз фебуксостату. Постреєстраційні довгострокові дослідження У дослідженні CARES порівнювали результати серцево-судинних захворювань при застосуванні фебуксостату та алопуринолу у пацієнтів з подагрою та серйозними серцево-судинними захворюваннями в анамнезі, включаючи інфаркт міокарда, госпіталізацію з приводу нестабільної стенокардії, порушення кровообігу. ішемічного типу з госпіталізацією, захворювання периферичних судин або цукровий діабет з ознаками мікроангіопатії або макроангіопатії. Для досягнення рівня МК у сироватці нижче 6 мг/дл дозу фебуксостату титрували від 40 до 80 мг (незалежно від функції нирок),а дозу алопуринолу титрували з кроком 100 мг від 300 до 600 мг у пацієнтів з нормальною функцією нирок та нирковою недостатністю легкого ступеня тяжкості та від 200 до 400 мг у пацієнтів з нирковою недостатністю середнього ступеня тяжкості. Первинною кінцевою точкою в дослідженні CARES був час до першого виникнення серйозних несприятливих серцево-судинних подій (MACE - major adverse cardiovascular events), що включали нефатальний інфаркт міокарда, нефатальний інсульт, серцево-судинну смерть і нестабільну стенокардію з неот. Аналіз кінцевих точок (первинних та вторинних) здійснювався з використанням ITT-аналізу (intention-to-treat analysis), що включав усіх суб'єктів, які були рандомізовані та отримували, як мінімум, одну дозу препарату, що досліджується з подвійним засліпленням. Усього 56,6% пацієнтів завершили дослідження достроково та 45% пацієнтів не виконали всі необхідні у рамках дослідження візити. Загалом 6 190 пацієнтів перебували під наглядом у середньому 32 місяці, середня тривалість лікування становила 728 днів для пацієнтів із групи фебуксостату та 719 днів для пацієнтів із групи алопуринолу. Первинна кінцева точка MACE спостерігалася з однаковою частотою у групах лікування фебуксостатом (10,8% пацієнтів) та алопуринолом (10,4% пацієнтів). При аналізі окремих компонентів MACE (вторинні кінцеві точки) частота серцево-судинної смерті була значно вищою в групі фебуксостату (4,3% пацієнтів), ніж у групі алопуринолу (3,2% пацієнтів). Частота для інших подій МАСЕ була подібною до груп фебуксостату та алопуринолу, наприклад, для нефатального інфаркту міокарда (3,6% порівняно з 3,8% пацієнтів; ОР 0,93; 95% ДІ 0,72-1,21), нефатального інсульту без летального результату (2,3% проти 2,3% пацієнтів) та для невідкладної реваскуляризації внаслідок нестабільної стенокардії (1,6% проти 1,8% пацієнтів). Частота смерті від усіх причин була також значно вищою у групі фебуксостату, ніж у групі алопуринолу (7,8% проти 6,4% пацієнтів, відповідно), що пояснюється, головним чином, підвищеною частотою серцево-судинної смерті у цій групі (див. розділ "Особливі вказівки"). Частота госпіталізації з приводу серцевої недостатності, госпіталізації з приводу аритмій, не пов'язаних з ішемією, венозних тромбоемболічних ускладнень та госпіталізації з приводу транзиторних порушень мозкового кровообігу за ішемічним типом, були співставні для фебуксостату та алопуринолу. Синдром розпаду пухлини Ефективність та безпека застосування фебуксостату в дозі 120 мг для профілактики та лікування синдрому розпаду пухлини були вивчені у дослідженні FLORENCE. Фебуксостат продемонстрував більш потужне та швидке зниження концентрації сечової кислоти у плазмі крові порівняно з алопуринолом. У дослідження були включені пацієнти з гемобластозами, яким проводилася хіміотерапія та мали ризик розвитку синдрому розпаду пухлини від помірного до високого. Пацієнти приймали фебуксостат у дозі 120 мг 1 раз на добу або алопуринол від 200 до 600 мг на добу. Первинними кінцевими точками були: площа під кривою «концентрація-час» (AUC) сечової кислоти в плазмі та зміна концентрації креатиніну в плазмі крові на 8-й день дослідження порівняно з вихідним рівнем. Середнє значення AUC сечової кислоти (мг х год/дл) було статистично значуще менше групи фебуксостата. Крім цього, у групі фебуксостату середнє значення концентрації сечової кислоти в плазмі крові було достовірно нижчим з перших 24 годин лікування та при всіх наступних вимірах. Статистично значимих відмінностей середніх значень концентрації креатиніну в плазмі крові в групах фебуксостату та алопуринолу не було відзначено. При оцінці вторинних кінцевих точок частота розвитку синдрому розпаду пухлини при застосуванні фебуксостату та алопуринолу статистично не відрізнялася ні за критеріями лабораторної діагностики, ні за клінічними критеріями. Частота розвитку всіх симптомів, що виникали в період лікування, та частота небажаних реакцій становили 67,6% проти 64,7% та 6,4% проти 6,4% у групі фебуксостату та групі алопуринолу, відповідно. У дослідженні FLORENCE у пацієнтів, у яких планувалося застосування алопуринолу, фебуксостат продемонстрував більш виражений контроль концентрації сечової кислоти плазми у порівнянні з алопуринолом. Даних, що дозволяють порівняти фебуксостат з розбуриказою, нині немає. Ефективність та безпека фебуксостату у пацієнтів з гострим синдромом розпаду пухлини тяжкого ступеня тяжкості (наприклад, у пацієнтів, у яких інші схеми лікування, спрямовані на зниження концентрації сечової кислоти виявилися неефективними) не вивчалися.Показання до застосуванняЛікування хронічної гіперурикемії при станах, що супроводжуються відкладенням кристалів уратів (за наявності тофусів та/або подагричного артриту, у т. ч. в анамнезі). Профілактика та лікування гіперурикемії у дорослих пацієнтів при проведенні цитотоксичної хіміотерапії гемобластозів із ризиком розвитку синдрому розпаду пухлини від помірного до високого (тільки для дозування 120 мг). Препарат Аденурик призначений для застосування у дорослих.Протипоказання до застосуванняпідвищена чутливість до фебуксостату та/або будь-якої з допоміжних речовин; печінкова недостатність тяжкого ступеня тяжкості клас С за шкалою Чайл-Пью (10-15 балів); ниркова недостатність тяжкого ступеня тяжкості (кліренс креатиніну<30 мл/хв); дитячий вік до 18 років; вагітність та період грудного вигодовування; спадкова непереносимість галактози, дефіцит лактази та синдром мальабсорбції глюкози та галактози. З обережністю печінкова недостатність середнього ступеня тяжкості клас В за шкалою Чайлд-П'ю (7-9 балів); серйозні алергічні реакції (реакції гіперчутливості) в анамнезі; серйозне серцево-судинне захворювання в анамнезі (наприклад, інфаркт міокарда, інсульт або нестабільна стенокардія); захворювання щитовидної залози; одночасне застосування з меркаптопурином/азатіоприном (може підвищити концентрацію даних речовин у плазмі крові та викликати гострий токсичний ефект); стани після трансплантації органів (досвід застосування фебуксостату обмежений); синдром Лєша-Ніхана (опп застосування фебуксостату обмежений).Вагітність та лактаціяУ зв'язку з недостатністю даних потенційний ризик фебуксостату для людини не відомий, тому застосування фебуксостату під час вагітності протипоказане. Є обмежений досвід застосування фебуксостату під час вагітності, у ході якого несприятливої ​​дії протягом вагітності та стан плода/новонародженого відзначено не було. У дослідженнях на тваринах не було відзначено прямого та непрямого несприятливого впливу препарату протягом вагітності, розвиток ембріона/плоду та процес пологів. У дослідженнях репродуктивної функції у тварин при застосуванні фебуксостату у дозах до 48 мг/кг/добу не було отримано дозозалежних небажаних ефектів щодо фертильності. Вплив фебуксостату на фертильність у людини невідомий. Немає даних про те, чи проникає фебуксостат у грудне молоко. У дослідженнях на тваринах зазначено, що фебуксостат проникає в грудне молоко і надає несприятливий вплив на розвиток дитинчат, що вигодовуються. Таким чином, не можна виключити ризик для немовлят. У зв'язку з цим застосування фебуксостату протипоказане у період грудного вигодовування.Побічна діяНайбільш частими небажаними реакціями (НР) у пацієнтів з подагрою при застосуванні фебуксостату за результатами клінічних досліджень (4072 пацієнтів, які приймали фебуксостат у дозі від 10 мг до 300 мг) і за даними постмаркетингового спостереження були: напад подагри, порушення функції печінки, діаре , головний біль, шкірні висипи та набряки. Найчастіше зазначені НР характеризувалися легким чи середнім ступенем тяжкості. У період постмаркетингового спостереження було зареєстровано рідкісні випадки розвитку серйозних НР гіперчутливості на фебуксостат, що супроводжуються в окремих випадках системними симптомами, та рідкісні випадки раптової серцевої смерті. Можливі НР наведені нижче відповідно до класифікації Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я за низхідною частотою виникнення: дуже часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100,< 1/10), нечасто (≥ 1/1000,< 1/100), рідко (≥ 1/10000,< 1/1000), дуже рідко (< 1/10000), частота невідома . Частота НР заснована на даних клінічних досліджень та постмаркетингового досвіду застосування у пацієнтів з подагрою. Порушення з боку крові та лімфатичної системи Рідко: панцитопенія, тромбоцитопенія, агранулоцитоз. Порушення з боку імунної системи Рідко: анафілактичні реакції, реакції гіперчутливості до препарату. Порушення з боку нервової системи Часто: біль голови. Нечасто: запаморочення, парестезія, геміпарез, сонливість, зміна смакового сприйняття, гіпостезія, гіпосмія (послаблення нюху). Порушення з боку ендокринної системи Нечасто: підвищення концентрації тиреотропного гормону у плазмі крові. Порушення з боку обміну речовин та харчування Часто: напади подагри. Нечасто: цукровий діабет, гіперліпідемія, зниження апетиту, збільшення маси тіла. Рідко: зниження маси тіла, підвищення апетиту, анорексія. Порушення з боку психіки Нечасто: зниження лібідо, безсоння. Рідко: нервозність. Порушення з боку органу зору Рідко: нечіткість зору. Порушення з боку органу слуху та лабіринтні порушення Рідко: шум у вухах. Порушення з боку серця Рідко: раптова серцева смерть. Нечасто: фібриляція передсердь, відчуття серцебиття, зміни на ЕКГ, блокада лівої ніжки пучка Гіса (див. розділ «Синдром розпаду пухлини»), синусова тахікардія (див. розділ «Синдром розпаду пухлини»). Порушення з боку судин Нечасто: підвищення артеріального тиску, "припливи" крові до обличчя, відчуття жару, геморагії (див. розділ "Синдром розпаду пухлини"). Порушення з боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння. Нечасто: диспное, бронхіт, інфекції верхніх дихальних шляхів, кашель. Порушення з боку шлунково-кишкового тракту Часто: діарея**, нудота. Нечасто: біль у животі, здуття живота, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, блювота, сухість слизової оболонки ротової порожнини, диспептичні явища, запор, прискорений стілець, метеоризм, дискомфорт у животі. Рідко: панкреатит, виразковий стоматит. Порушення з боку печінки та жовчовивідних шляхів Часто: порушення функції печінки. Нечасто: холелітіаз. Рідко: гепатит, жовтяниця, ураження печінки. Порушення з боку шкірних покривів та підшкірних тканин Часто: висип (включаючи різні види висипу, згадані нижче з нижчою частотою). Нечасто: дерматит, кропив'янка, свербіж шкіри, зміна кольору шкіри, шкірні ураження, петехії, макулярний висип, макуло-папульозний висип, папульозний висип. Рідко: токсичний епідермальний некроліз*, синдром Стівенса-Джонсона*, ангіоневротичний набряк*, лікарська реакція з еозинофілією та системними симптомами*, важкі форми генералізованого висипу*, еритема, ексфоліативний висип, фолікулярний висип, вез еритематозний висип, кореподібний висип, алопеція, гіпергідроз. Порушення з боку скелетно-м'язової та сполучної тканини Нечасто: артралгія, артрит, міалгія, скелетно-м'язовий біль, м'язова слабкість, спазм м'язів, м'язова напруга, бурсит. Рідко: рабдоміоліз, скутість суглобів, скутість м'язів. Порушення з боку нирок та сечовивідних шляхів Нечасто: ниркова недостатність, нефролітіаз, гематурія, поллакіурія, протеїнурія. Рідко: тубулоінтерстиціальний нефрит, імперативні позиви на сечовипускання. Порушення з боку статевих органів та молочної залози Нечасто: еректильна дисфункція. Загальні розлади та порушення у місці введення: Часто: набряки. Нечасто: підвищена стомлюваність, біль у грудній клітці, відчуття дискомфорту у ділянці грудної клітини. Рідко: спрага. Лабораторні та інструментальні дані Нечасто: підвищення активності амілази в плазмі крові, зниження кількості тромбоцитів, зниження кількості лейкоцитів, зниження кількості лімфоцитів, підвищення концентрації креатину та креатиніну в плазмі крові, зниження гемоглобіну, підвищення концентрації сечовини у плазмі крові, підвищення концентрації тригліцеридів у плазмі крові, у плазмі крові, зниження гематокриту, підвищення активності лактатдегідрогенази у плазмі крові, підвищення вмісту калію у плазмі крові. Рідко: підвищення концентрації глюкози в плазмі, подовження активованого часткового тромбопластинового часу, зниження кількості еритроцитів, підвищення активності лужної фосфатази в плазмі, підвищення концентрації креатинфосфокінази в плазмі*. * Побічні ефекти, що спостерігалися під час постмаркетингового спостереження. ** Неінфекційна діарея, що виникають під час лікування, і зміни показників функціональних проб печінки в комбінованих дослідженнях 3 фази, частіше зустрічалися при одночасному застосуванні з колхіцином. *** Додаткова інформація щодо випадків виникнення гострих нападів подагри у розділі «Фармакологічна дія». Опис окремих НР У період постмаркетингового застосування мали місце рідкісні повідомлення про виникнення серйозних НР гіперчутливості на фебуксостат, включаючи Синдром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, анафілактичні реакції та шок. Синдром Стівенса-Джонсона і токсичний епідермальний некроліз характеризуються виникненням прогресуючого шкірного висипу в поєднанні з бульозним ураженням шкіри або слизових оболонок, а також роздратуванням очей. Реакції гіперчутливості на фебуксостат можуть виявлятися такими симптомами: шкірні реакції, що характеризуються інфільтративними макуло-папульозними висипаннями; генералізована або ексфоліативна шш, а також шкірні ураження, набряк обличчя, лихоманка, порушення з боку органів кровотворення, такі як тромбоцитопенія та еозинофілія, а також залучення одного або декількох органів (печінки та нирок, включаючи тубулоінтерстиціальний нефрит). Приступи подагри зазвичай спостерігаються невдовзі після початку застосування препарату Аденурик і протягом перших місяців терапії. Надалі частота нападів знижується. Рекомендується проводити профілактику розвитку гострих нападів подагри. Синдром розпаду пухлини У дослідженні FLORENCE, яке порівнювало ефекти фебуксостату та алопуринолу (346 пацієнтів, які отримували хіміотерапію з приводу гемобластозів і мали ризик розвитку синдрому розпаду пухлини від помірного до високого), НР були відзначені в цілому лише у 22 пацієнтів (6,4%), а саме у 11 пацієнтів (6,4%) у кожній групі лікування. У більшості випадків небажані реакції характеризувались легким або середнім ступенем тяжкості. Загалом, за винятком трьох небажаних реакцій, зазначених нижче, дослідження FLORENCE не виявило жодних особливостей профілю безпеки фебуксостату на додаток до такого при подагрі. Порушення з боку серця Нечасто: блокада лівої ніжки пучка Гіса, синусова тахікардія. Порушення з боку судин Нечасто: геморагії.Взаємодія з лікарськими засобамиМеркаптопурин/азатіоприн З урахуванням механізму дії фебуксостату, заснованого на пригніченні ксантиноксидази, одночасне застосування не рекомендується. Інгібування ксантиноксидази фебуксостатом може призводити до підвищення концентрації меркаптопурину, азатіоприну в плазмі крові та посилення їх токсичної дії. Досліджень щодо вивчення взаємодії фебуксостату та лікарських засобів, що метаболізуються за участю ксантиноксидази (за винятком теофіліну) у людини не проводилося. Моделюючий та симуляційний аналіз даних, отриманих у доклінічних дослідженнях на щурах показав, що при одночасному застосуванні фебуксостату доза меркаптоптурину/азатіоприну повинна бути знижена до 20% від раніше призначеної дози або нижче. Досліджень лікарської взаємодії фебуксостату та інших цитотоксичних хіміотерапевтичних препаратів не проводилось. Немає даних про безпеку фебуксостату 80 мг при проведенні хіміотерапії іншими цитотоксичними лікарськими засобами. У дослідженні з профілактики та лікування синдрому розпаду пухлини пацієнтам, які отримують кілька різних схем хіміотерапії, включаючи моноклональні антитіла, фебуксостат призначався у дозі 120 мг на добу. Однак лікарські взаємодії (drug-drug interactions) та особливості дії фебуксостату на фоні захворювання (drug-disease interactions) у цьому дослідженні не вивчалися. У зв'язку з цим не можна виключити можливість взаємодії фебуксостату з цитотоксичними препаратами при одночасному застосуванні. Росuглутазон/субстрати ізоферменту СYP2С8 За даними in vitro, фебуксостат є слабким інгібітором ізоферменту CYP2С8. У дослідженні, проведеному у здорових добровольців, при одночасному застосуванні внутрішньо 120 мг фебуксостату 1 раз на добу і разової дози 4 мг росиглітазону впливу на фармакокінетичні показники росиглітазону та його метаболіту N-дисметил росиглітазону не виявлено, CYP2C8 in vivo. При одночасному застосуванні фебуксостату та росиглітазону (або інших субстратів ізоферменту CYP2С8) корекції дози не потрібно. Таким чином, при одночасному прийомі фебуксостату та росиглітазону або інших субстратів CYP2С8 не очікується, що виникне потреба коригувати дозу для цих препаратів. Теофілін У здорових добровольців було проведено дослідження лікарської взаємодії фебуксостату, щоб оцінити, чи інгібування ксантиноксидази може призводити до збільшення концентрації теофіліну в плазмі крові, як було зазначено при застосуванні інших інгібіторів ксантіоксидази. Результати дослідження продемонстрували, що при одночасному застосуванні фебуксостату в дозі 80 мг 1 раз на добу та разової дози теофіліну 400 мг змін фармакокінетичних показників або профілю безпеки теофіліну не спостерігалося. Таким чином, при одночасному застосуванні фебуксостату в дозі 80 мг та теофіліну особливих запобіжних заходів не потрібно. Вивчення одночасного застосування фебуксостату в дозі 120 мг та теофіліну не проводилося. Напроксен та інші інгібітори глюкуронізації Метаболізм фебуксостату залежить від активності ферментів урідину глюкуронілтрансфераз (УГТ). Лікарські препарати, що пригнічують процес глюкуронізації, наприклад, нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) та пробеніцид, теоретично можуть впливати на виведення фебуксостату. У здорових добровольців при одночасному застосуванні фебуксостату та напроксену в дозі 250 мг 2 рази на добу спостерігалося збільшення показників Cmax фебуксостату на 28%, AUC – на 41% та Т1/2 – на 26%. У клінічних дослідженнях застосування напроксену або інших нестероїдних протизапальних засобів/інгібіторів ЦОГ-2 не супроводжувалося клінічно значущим підвищенням частоти виникнення небажаних ефектів. Фебуксостат може застосовуватись одночасно з напроксеном без корекції доз фебуксостату або напроксену. Індуктори глюкуронізації Сильні індуктори УГТ ферментів можуть призводити до посилення метаболізму та зниження ефективності фебуксостату. При одночасному застосуванні необхідний контроль концентрації сечової кислоти в плазмі через 1-2 тижні після початку терапії індукторами УГТ. При відміні індуктора глюкуронізації можливе підвищення концентрації фебуксостату у плазмі. Колхіцин/індометацин/гідрохлортіазuд/варфарин Фебуксостат можна застосовувати одночасно з колхіцином або індометацином без корекції дози фебуксостату або даних лікарських засобів. Корекція дози фебуксостату не потрібна при одночасному застосуванні з гідрохлортіазидом. Корекція дози варфарину не потрібна при одночасному застосуванні з фебуксостатом. Одночасне застосування фебуксостату (80 мг або 120 мг 1 раз на добу) з варфарином не впливало на фармакокінетику варфарину у здорових добровольців, а також значення МНО (міжнародне нормалізоване відношення) та активність фактора VII. Дезіпрамін/субстрати ізоферменту СYP2D6 За даними, отриманими in vitro, фебуксостат є слабким інгібітором ізоферменту CYP2D6. У дослідженні у здорових добровольців на фоні застосування фебуксостату в дозі 120 мг 1 раз на добу відзначалося збільшення AUC дезіпраміну (субстрат ізоферменту CYP2D6) на 22%, що свідчить про слабкий інгібуючий ефект фебуксостату на ізофермент CYP2D6. Таким чином, при одночасному застосуванні фебуксостату та субстратів ізоферменту CYP2D6 корекції доз не потрібно. Антациди При одночасному застосуванні з антацидами, що містять магнію гідроксид або алюмінію гідроксид, відзначалося уповільнення всмоктування фебуксостату (приблизно на 1 годину) та зменшення max на 32%, проте AUC фебуксостату істотно не змінювалася. Таким чином, фебуксостат можна приймати незалежно від антацидів.Спосіб застосування та дозиВсередину. Препарат Аденурик приймають один раз на добу незалежно від їди. Подагра Рекомендована початкова доза препарату Аденурик становить 80 мг один раз на добу незалежно від прийому їжі. Якщо концентрація сечової кислоти в плазмі крові перевищує 6 мг/дл (357 мкмоль/л) через 2-4 тижні, доза препарату може бути збільшена до 120 мг 1 раз на добу. Зниження концентрації сечової кислоти в плазмі крові на фоні застосування препарату Аденурик відбувається досить швидко, у зв'язку з чим контроль концентрації сечової кислоти можна проводити через два тижні від початку прийому препарату. Метою лікування є зниження та підтримання концентрації сечової кислоти у плазмі крові менше 6 мг/дл (357 мкмоль/л). Профілактика розвитку гострих нападів подагри рекомендується протягом щонайменше 6 місяців. Синдром розпаду пухлини Рекомендована доза становить 120 мг фебуксостату один раз на добу незалежно від їди. Препарат Аденурик слід починати приймати за два дні до початку цитотоксичної хіміотерапії. Тривалість застосування препарату Аденурик повинна становити не менше 7 днів. Однак тривалість терапії може бути збільшена до 9 днів залежно від тривалості курсу хіміотерапії та клінічної оцінки. Літні пацієнти Корекція дози препарату не потрібна. Пацієнти з печінковою недостатністю Дослідження ефективності та безпеки застосування фебуксостату у пацієнтів із печінковою недостатністю тяжкого ступеня тяжкості (клас С за шкалою Чайлд П'ю (10-15 балів)) не проводились, у зв'язку з чим застосування препарату у таких пацієнтів протипоказане. Подагра У пацієнтів із печінковою недостатністю легкого ступеня тяжкості (клас А за шкалою Чайлд-П'ю (5-6 балів)) рекомендована доза препарату становить 80 мг 1 раз на добу. Опіп застосування препарату при печінковій недостатності середнього ступеня тяжкості обмежений. Синдром розпаду пухлини Пацієнтам, які брали участь у дослідженні FLORENCE корекції дози фебуксостату залежно від функції печінки не потрібно (дослідження не включали пацієнтів з печінковою недостатністю тяжкого ступеня тяжкості). Пацієнти з нирковою недостатністю У пацієнтів з нирковою недостатністю легкого та середнього ступеня тяжкості корекції дози не потрібне. У пацієнтів з нирковою недостатністю важкого ступеня тяжкості (кліренс креатиніну< 30 мл/хв) ефективність та безпека препарату вивчені недостатньо, у зв'язку з чим застосування препарату у таких пацієнтів протипоказане.ПередозуванняПри передозуванні препарату показана симптоматична та підтримуюча терапія.Запобіжні заходи та особливі вказівкиСерцево-судинні захворювання Лікування хронічної гіперурикемії Слід уникати застосування фебуксостату у пацієнтів із серйозним серцево-судинним захворюванням в анамнезі (наприклад, інфаркт міокарда, інсульт або нестабільна стенокардія), за винятком випадків, коли немає жодних інших терапевтичних засобів. У дослідженнях АРЕХ і FАСТ (на відміну від CONFIRМS) (для більш детального опису досліджень див. розділ «Фармакологічні властивості») у загальній групі фебуксостату порівняно з групою алопуринолу дослідниками відзначалося збільшення кількості серцево-судинних подій у чисельному вираженні, визначених відповідно із системою, розробленою групою зі спільного аналізу антитромбоцитарної терапії (ГСААТ) і включають смерть від серцево-судинних причин, нелетальний інфаркт міокарда, інсульт без летального результату - 1,3 порівняно з 0,3 випадків на 100 пацієнто-років. Згідно з об'єднаними даними клінічних досліджень 3 фази (дослідження АРЕХ, FАСТ та CONFIRМS) частота серцево-судинних подій ДСААТ, повідомлених дослідниками склала 0,7 проти 0,6 випадків на 100 пацієнто-років. В рамках довгострокових широкомасштабних досліджень частота серцево-судинних подій ДСААТ, повідомлених дослідниками склала 1,2 та 0,6 випадків на 100 пацієнто-років для фебуксостату та алопуринолу, відповідно. Відмінності були статистично достовірні, причинно-наслідковий зв'язок між зазначеними порушеннями і прийомом фебуксостата не було встановлено. Як фактори ризику вказаних подій у пацієнтів було встановлено наявність в анамнезі наступних станів: атеросклероз та/або інфаркт міокарда, або застійна серцева недостатність. У постреєстраційному дослідженні CARES (докладні характеристики дослідження див. розділ "Фармакологічні властивості") частота явищ МАСЕ була подібною у пацієнтів, які приймали фебуксостат, порівняно з пацієнтами, які отримували алопуринол, але спостерігалася більш висока частота випадків смерті з причин, пов'язаних із серцево- судинними патологіями (4,3% порівняно із 3,2% пацієнтів). Профілактика та лікування гіперурикемії у пацієнтів з ризиком розвитку синдрому розпаду пухлини Пацієнти, які отримують хіміотерапію з приводу гемобластозів з ризиком розвитку синдрому розпаду пухлини від помірного до вираженого та приймають препарат Аденурик®, повинні перебувати під наглядом кардіолога за наявності клінічного показу. Гострий напад подагри (загострення подагри) Застосування препарату Аденурик слід розпочинати тільки після усунення гострого нападу подагри. Початок застосування препарату Аденурик може спровокувати розвиток гострого нападу подагри за рахунок вивільнення уратів з тканинних депо та подальшого підвищення концентрації сечової кислоти в плазмі крові. Для профілактики розвитку нападів подагри на початку лікування препаратом Аденурик® рекомендується одночасне застосування нестероїдних протизапальних засобів або колхіцину протягом не менше 6 місяців. При розвитку нападу подагри під час застосування препарату Аденурик® терапію препаратом слід продовжити та одночасно проводити відповідне для даного пацієнта лікування гострого нападу подагри. При тривалому застосуванні препарату Аденурик частота виникнення та тяжкість нападів подагри зменшуються. Відкладення ксантинів У пацієнтів з прискореним утворенням уратів (наприклад, на тлі злоякісних новоутворень або при синдромі Льоша-Ніхана) у поодиноких випадках можливе значне підвищення абсолютної концентрації ксантинів у сечі, що може супроводжуватися їх відкладенням у сечових шляхах. При застосуванні фебуксостату у межах базового клінічного дослідження при синдромі розпаду пухлини цього феномену не спостерігалося. У зв'язку з обмеженими даними, застосування препарату Аденурик у пацієнтів із синдромом Лєша-Ніхана не рекомендується. Меркаптопурун/азатуоприн Застосування препарату Аденурик у пацієнтів, які отримують меркаптопурин/азатіоприн, не рекомендується, оскільки інгібітор ксантіоксидази фебуксостат може збільшити концентрацію меркаптоптурину/азатіоприну в плазмі, що може призвести до тяжких токсичних ефектів. Вивчення міжлікарської взаємодії у людини не проводилося (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами»). У разі необхідності одночасного застосування дозу меркаптопурину/азатіоприну рекомендується зменшити. Моделюючий та симуляційний аналіз даних, отриманих у доклінічних дослідженнях на щурах, свідчить, що при одночасному застосуванні фебуксостату доза меркаптоптурину/азатіоприну повинна бути знижена до 20% від раніше призначеної дози або нижче, щоб знизити ризик розвитку небажаних гематологічних ефектів. Пацієнти повинні перебувати під ретельним наглядом лікаря і доза меркаптопурину/азатіоприну повинна бути послідовно скоригована відповідно до терапевтичного ефекту та ознак можливих токсичних ефектів. Теофілін При одночасному застосуванні у здорових добровольців фебуксостату в дозі 80 мг 1 раз на добу та разової дози теофіліну 400 мг не відзначалося змін фармакокінетичних показників (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами»). Таким чином, фебуксостат у дозі 80 мг може застосовуватись одночасно з теофіліном без ризику збільшення концентрації теофіліну у плазмі крові. Даних щодо одночасного застосування фебуксостату в дозі 120 мг та теофіліну немає. Пацієнти, які перенесли трансплантацію органів Застосування препарату Аденурик у пацієнтів, які перенесли трансплантацію органів, не рекомендується через відсутність досвіду застосування. Алергічні реакції та реакції гіперчутливості У період постмаркетингового застосування мали місце рідкісні повідомлення про виникнення тяжких алергічних реакцій (реакцій гіперчутливості), включаючи загрозливі для життя: синдром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, гострі анафілактичні реакції (шок). У більшості випадків ці реакції розвивалися протягом першого місяця застосування препарату Аденурик®. Частина пацієнтів мала ниркову недостатність та/або реакції гіперчутливості до алопуринолу в анамнезі. В окремих випадках тяжкі реакції гіперчутливості, у тому числі синдром лікарської реакції з еозинофілією та системними симптомами (DRESS), супроводжувалися лихоманкою, зміною показників крові, порушенням функції нирок або печінки. Пацієнти повинні бути поінформовані про можливі ознаки та симптоми алергічних реакцій (реакцій гіперчутливості), і повинні бути під ретельним наглядом щодо розвитку симптомів алергічних реакцій/реакцій гіперчутливості (див. розділ "Побічна дія"). У разі виникнення тяжких алергічних реакцій/реакцій гіперчутливості, включаючи синдром Стівенса-Джонсона, необхідно негайно припинити застосування препарату Аденурик (більш рання відміна асоційована з кращим прогнозом). Якщо у пацієнта виникла алергічна реакція/реакція гіперчутливості (включаючи синдром Стівенса-Джонсона), гостра анафілактична реакція/шок, він більше ніколи не повинен відновлювати прийом фебуксостату. Порушення з боку печінки Згідно з об'єднаними даними клінічних досліджень 3 фази, при застосуванні фебуксостату у 5% пацієнтів відзначалося порушення функції печінки легкого ступеня тяжкості. Перед початком застосування препарату Аденурик рекомендується провести оцінку функціонального стану печінки, і надалі робити це періодично за наявності клінічних проявів. Порушення з боку щитовидної залози У розширених довгострокових відкритих дослідженнях при тривалому застосуванні фебуксостату у 5,5% пацієнтів відзначалося підвищення концентрації тиреотропного гормону (>5,5 мкМЕ/мл), у зв'язку з чим у пацієнтів з порушенням функції щитовидної залози препарат Аденурик слід застосовувати з обережністю. Лактоза Препарат Аденурик містить лактозу, тому його застосування у пацієнтів з дефіцитом лактази, рідкісними спадковими захворюваннями непереносимістю галактози, синдромом мальабсорбції глюкози та галактози протипоказано. Вплив на здатність до керування транспортними засобами та механізмами Повідомлялося про появу сонливості, запаморочення, парестезії та нечіткості зору при застосуванні препарату Аденурик. Тому пацієнтам під час застосування препарату Аденурик® необхідно дотримуватись обережності при керуванні транспортними засобами, механізмами та заняттями іншими потенційно небезпечними видами діяльності, що потребують концентрації уваги та швидкості психомоторних реакцій, поки пацієнти не будуть достатньо впевнені, що препарат Аденурик® не має небажаного впливу на ці види діяльності. Умови зберігання: Зберігати при температурі не вище 25 °С.Умови зберіганняПри кімнатній температуріУмови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаТаблетки – 1 таб. : Діюча речовина: фебуксостат – 80,0 мг; Допоміжні речовини: лактози моногідрат, гіпролоза, целюлоза мікрокристалічна (Аvicel РН101), целюлоза мікрокристалічна (Аvicel РН102), кроскармелоза натрію, магнію стеарат, кремнію діоксид колоїдний водний; Плівкова оболонка опадрай II жовтий 85F42129, що складається з: полівінілового спирту, титану діоксиду (Е 171), макроголу 3350, тальку, барвника заліза оксиду жовтого (Е 172). По 14 таблеток у контурну коміркову упаковку (блістер) з ПВХ/Аклар/фольга алюмінієва або ПВХ/ПЕ/ПВДХ/фольга алюмінієва. По 2, 4 або 6 блістерів з інструкцією із застосування у картонній пачці.Інформація від виробникаТермін придатності до 3 років. Не використовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.Опис лікарської формиДовгасті пігулки покриті плівковою оболонкою від світло-жовтого до жовтого кольору, з тисненням «80» на одному боці.ФармакокінетикаЗдається середній період напіввиведення фебуксостату (Т1/2) становить близько 5 - 8 годин. До популяційного аналізу фармакокінетики та фармакодинаміки були включені дані, отримані в дослідженні за участю 211 пацієнтів з гіперурикемією та подагрою та отримували фебуксостат у дозі 40 – 240 мг один раз на добу. Отримані фармакокінетичні параметри фебуксостату були зіставні з такими у здорових добровольців, що дозволяє вважати дані досліджень фармакокінетики та фармакодинаміки за участю здорових добровольців репрезентативними щодо популяції пацієнтів з подагрою. Всмоктування Після застосування внутрішньо фебуксостат швидко (Тmax - 1,0 -1,5 год) і добре (не менше 84% від прийнятої дози) всмоктується. Після одноразового або багаторазового прийому внутрішньо фебуксостату в дозі 80 мг або 120 мг один раз на добу максимальна концентрація фебуксостату в плазмі (С max) становить приблизно 2,8-3,2 мкг/мл та 5,0-5,3 мкг/ мл відповідно. Абсолютна біодоступність фебуксостату у формі пігулок не вивчалася. При багаторазовому прийомі внутрішньо фебуксостату в дозі 80 мг один раз на добу або одноразовому прийомі в дозі 120 мг одночасно з прийомом жирної їжі Cmax фебуксостату знижувалася відповідно на 49% і 38%, а AUC - на 18% і 16%. Однак це не вплинуло на клінічну ефективність зниження концентрації сечової кислоти в плазмі крові (при багаторазовому прийомі фебуксостату в дозі 80 мг), у зв'язку з цим фебуксостат можна приймати незалежно від їди. Лінійність/нелінійність фармакокінетики У здорових добровольців при одноразовому або багаторазовому прийомі внутрішньо фебуксостату Сmax та AUC зростають лінійно зі збільшенням дози в діапазоні від 10 мг до 120 мг, а в діапазоні доз від 120 мг до 300 мг відзначається збільшення AUC більшою мірою, ніж пропорційне дозі. Розподіл Здається обсяг розподілу в рівноважному стані варіює від 29 л до 75 л після прийому внутрішньо 10 - 300 мг фебуксостата. Ступінь зв'язування з білками плазми (головним чином з альбуміном) досягає 99,2% і не змінюється при збільшенні дози з 80 мг до 120 мг. Для активних метаболітів рівень зв'язування з білками плазми варіює від 82% до 91%. Метаболізм Фебуксостат метаболізується шляхом кон'югації за участю урідін дифосфатглюкуронілтрансферази (УДФГТ) та окислення за участю ферментів системи цитохромів Р450 (CYP). Було виділено чотири фармакологічно активні гідроксильні метаболіти, з яких три виявляються в плазмі крові людини. У дослідженнях in vitro на мікросомах печінки людини показано, що окислені метаболіти утворюються переважно під впливом ізоферментів CYP1A1, CYP1A2, СУР2С8 або СYP2С9, тоді як фебуксостата глюкуронід утворюється головним чином під впливом ізоферментів УГТ 1Т УГТ Виведення Фебуксостат виводиться з організму через кишечник та нирки. Після прийому внутрішньо 80 мг фебуксостату, міченого радіоізотопом 14С, приблизно 49% дози виводиться через нирки: у незміненому вигляді - близько 3%, у вигляді ацилглюкуроніду - 30%, у вигляді окислених метаболітів та їх кон'югатів - 13 % 3%. Приблизно 45% дози фебуксостату виводиться через кишечник: у вигляді незміненого фебуксостату – 12%, ацилглюкуроніду – 1%, окислених метаболітів та їх кон'югатів – 25%, інших метаболітів – 7%. Фармакокінетика у спеціальних груп пацієнтів Пацієнти з нирковою недостатністю При багаторазовому прийомі внутрішньо фебуксостату в дозі 80 мг у пацієнтів з нирковою недостатністю легкого, середнього або тяжкого ступеня тяжкості Cmax порівняно зі здоровими добровольцями з нормальною функцією нирок не змінювалася. Середнє загальне значення AUC фебуксостату підвищувалося приблизно в 1,8 разів – від 7,5 мкг год/мл у пацієнтів з нормальною функцією нирок до 13,2 мкг · год/мл у пацієнтів з тяжкою нирковою недостатністю. Значення Cmax та AUC фармакологічно активних метаболітів фебуксостату зростали у 2 та 4 рази відповідно. Таким чином, у пацієнтів з нирковою недостатністю легкого або середнього ступеня тяжкості корекції дози препарату не потрібне. Пацієнти з печінковою недостатністю При багаторазовому прийомі внутрішньо фебуксостату в дозі 80 мг не відзначалося суттєвих змін показників Cmax та AUC фебуксостату та його метаболітів у пацієнтів з печінковою недостатністю легкої (клас А за шкалою Чайлд-Пью (5-6 балів)) та середньою (клас В за шкалою Чайл -П'ю (7-9 балів)) ступеня тяжкості порівняно з добровольцями із нормальною функцією печінки. Досліджень у пацієнтів із печінковою недостатністю тяжкого ступеня тяжкості (клас С за шкалою Чайлд-П'ю (10-15 балів)) не проводилося. Літній вік При багаторазовому прийомі фебуксостату внутрішньо не було відзначено значних змін AUC фебуксостату та його метаболітів у пацієнтів похилого віку порівняно з молодими здоровими добровольцями. Підлога При багаторазовому прийомі фебуксостату внутрішньо Сmax та AUC фебуксостату у жінок були, відповідно, на 24% та 12% вище, ніж у чоловіків. Однак показники Сmax та AUC, скориговані за масою тіла пацієнта, були схожими для обох груп. Таким чином, корекція дози препарату в залежності від статі пацієнта не потрібна.ФармакодинамікаСечова кислота є кінцевим продуктом пуринового обміну в організмі людини, що утворюється в результаті каскаду реакцій гіпоксантин – ксантин – сечова кислота. Фебуксостат є похідним 2-арилтіазолу і є сильним непуриновим селективним інгібітором ксантиноксидази (константа інгібування in vitro становить менше 1 нМ). Фермент ксантиноксидаза каталізує дві стадії пуринового обміну: окиснення гіпоксантину до ксантину, а потім окиснення ксантину до сечової кислоти. Внаслідок селективного інгібування фебуксостатом ксантиноксидази (окисленої та відновленої форм) відбувається зниження концентрації сечової кислоти у плазмі крові. У терапевтичних концентраціях фебуксостат не інгібує інші ферменти, що беруть участь у метаболізмі пуринів або піримідинів, такі як гуаніндезаміназа, гіпоксантингуанінфосфорібозилтрансфераза, оротатфосфорибозилтрансфераза, оротидинмонофосфаззад Клінічна ефективність та профіль безпеки Подагра Ефективність застосування фебуксостату була підтверджена у трьох базових клінічних дослідженнях 3 фази за участю 4101 пацієнта з гіперурикемією та подагрою (дослідження АРЕХ, FАСТ та CONFIRМS). У кожному з цих досліджень 3 фази застосування фебуксостату призводило до більш ефективного зниження концентрації сечової кислоти та підтримання її на цільовому рівні у плазмі крові порівняно з алопуринолом. Первинною кінцевою точкою в дослідженнях АРЕХ і FАСТ була частка пацієнтів, у яких протягом останніх трьох місяців концентрація сечової кислоти в плазмі була меншою за 6,0 мг/дл (357 мкмоль/л). У додатковому дослідженні CONFIRMS первинною кінцевою точкою була частка пацієнтів, у яких концентрація сечової кислоти в плазмі крові була менше 6,0 мг/дл на заключному візиті. Підгрупа пацієнтів із порушенням функції нирок (первинна кінцева точка досліджень) У дослідженні АРЕХ ефективність фебуксостату досліджувалась у пацієнтів з порушенням функції нирок (концентрація креатиніну в плазмі >1,5 мг/дл і ≤2,0 мг/дл). У групі фебуксостата первинна кінцева точка була досягнута у 44% пацієнтів, які отримували фебуксостат у дозі 80 мг один раз на добу, у 45%, які отримували 120 мг один раз на добу та у 60% пацієнтів, які отримували фебуксостат у дозі 240 мг один раз на добу. добу порівняно з 0% у групі алопуринолу (100 мг один раз на добу) та групі плацебо. При цьому клінічно значимих відмінностей у зниженні сироваткової концентрації сечової кислоти у відсотках у здорових добровольців не було відзначено, незалежно від функціонального стану нирок (58% у групі з нормальною функцією нирок та 55% у групі з порушенням функції нирок тяжкого ступеня тяжкості). У дослідженні CONFIRМS був проведений проспективний аналіз даних пацієнтів з подагрою та порушенням функції нирок, який показав, що у пацієнтів з подагрою та нирковою недостатністю легкого та середнього ступеня тяжкості (у 65% пацієнтів у дослідженні) фебукостат був значно ефективніший у зниженні концентрації сечової кислоти. у плазмі крові менше 6 мг/дл порівняно з алопуринолом у дозі 300 мг або 200 мг). Підгрупа пацієнтів із концентрацією сечової кислоти у плазмі крові більше 10 мг/дл (первинна кінцева точка досліджень) Вихідна концентрація сечової кислоти в плазмі крові більше 10 мг/дл відзначалася приблизно у 40% пацієнтів, включених у дослідження АРЕХ та FАСТ, загалом. Серед цих пацієнтів первинна кінцева точка (концентрація сечової кислоти менше 6 мг/дл в останні 3 візити) була досягнута у 41% пацієнтів, які приймали фебуксостат у дозі 80 мг один раз на добу, у 48% пацієнтів, які приймали фебуксостат у дозі 120 мг на один раз на добу та у 66% пацієнтів, які приймають фебуксостат у дозі 240 мг один раз на добу порівняно з 9% у групі пацієнтів, які приймали алопуринол у дозах, що становлять 300 або 100 мг один раз на добу та 0% у групі плацебо. За даними дослідження CONFIRМS, частка пацієнтів з вихідною концентрацією сечової кислоти більше 10 мг/дл, що досягли первинної кінцевої точки ефективності (концентрація сечової кислоти менше 6,0 мг/дл на останньому візиті) склала 27%, для пацієнтів, які отримували фебуксостат 40 мг один раз на добу, 49% для пацієнтів, які отримували фебуксостат 80 мг один раз на добу та 31% пацієнтів, які отримували 300 мг або 200 мг алопуринолу один раз на добу. Пацієнти, які потребували лікування гострого нападу подагри (клінічні результати) Дослідження АРЕХ: Протягом 8-тижневого профілактичного періоду в групі пацієнтів, які приймали фебуксостат у дозі 120 мг на добу, лікування гострого нападу подагри потребувала більша частка пацієнтів (3 у групах, які приймали фебуксостат у дозі 80 мг (28%), алопуринол у дозі 300 мг (23%) та у групі плацебо (20%). Протягом профілактичного періоду частота розвитку гострих нападів подагри зростала, надалі знижуючись з часом. Від 46% до 55% пацієнтів отримували лікування з приводу гострого нападу подагри з 8-го по 28-й тиждень. Гострі напади подагри протягом останніх чотирьох тижнів дослідження (тижня 24-28) спостерігалися у 15% пацієнтів у групі фебуксостату (80 мг, 120 мг),у 14% пацієнтів у групі алопуринолу (300 мг) та у 20% пацієнтів у групі плацебо. Дослідження FАСТ: Протягом 8-тижневого профілактичного періоду в групі пацієнтів, які приймали фебуксостат у дозі 120 мг один раз на добу, лікування гострого нападу подагри потребувала більша частка пацієнтів (36%), ніж у групах, які приймали фебуксостат у дозі 80 мг добу (22%) та алопуринол у дозі 300 мг на добу (21%). Після 8-тижневого профілактичного періоду частота розвитку гострого нападу подагри зростала і потім поступово зменшувалася з часом (64% та 70% пацієнтів отримували лікування з приводу загострення подагри з 8-го по 52-й тиждень). Гострі напади подагри протягом останніх чотирьох тижнів дослідження (тижні 49-52) спостерігалися у 6-8% пацієнтів у групі фебуксостату (80 мг, 120 мг) та у 11% пацієнтів у групі алопуринолу (300 мг). Розширені довгострокові відкриті дослідження У трирічне дослідження EXCEL були включені пацієнти, які завершили дослідження АРЕХ або FАСТ, які приймали фебуксостат у дозі 80 мг або 120 мг один раз на добу або алопуринол 100 або 300 мг один раз на добу. Рівень концентрації сечової кислоти в плазмі крові менше 6 мг/дл підтримувався без змін протягом дослідження (у 91% та 93% пацієнтів, які спочатку приймали фебуксостат у дозах 80 мг та 120 мг відповідно). Менше 4% пацієнтів потребували лікування гострого нападу подагри (тобто, більш ніж 96 % пацієнтів потреба у лікуванні нападів подагри була відсутня) на 16-24 місяці і 30-36 місяці. У 46% та 38% пацієнтів, які постійно приймали фебуксостат у дозах 80 або 120 мг один раз на добу, відповідно до заключного візиту було відзначено повне зникнення тофусів. Пацієнти, які завершили участь у подвійному сліпому 4-тижневому дослідженні режиму дозування, були включені до п'ятирічного дослідження FOCUS та отримували фебуксостат у початковій дозі 80 мг один раз на добу. 62% пацієнтів для підтримки цільового рівня концентрації сечової кислоти в плазмі крові менше 6,0 мг/дл корекції дози не потрібно, а 38% пацієнтів потребували корекції дози для досягнення цільового рівня. Частка пацієнтів на заключному візиті, у яких концентрація сечової кислоти в плазмі крові становила менше 6,0 мг/дл (357 мкмоль/л), була більше 80% при застосуванні кожної з досліджених доз фебуксостату. Постреєстраційні довгострокові дослідження У дослідженні CARES порівнювали результати серцево-судинних захворювань при застосуванні фебуксостату та алопуринолу у пацієнтів з подагрою та серйозними серцево-судинними захворюваннями в анамнезі, включаючи інфаркт міокарда, госпіталізацію з приводу нестабільної стенокардії, порушення кровообігу. ішемічного типу з госпіталізацією, захворювання периферичних судин або цукровий діабет з ознаками мікроангіопатії або макроангіопатії. Для досягнення рівня МК у сироватці нижче 6 мг/дл дозу фебуксостату титрували від 40 до 80 мг (незалежно від функції нирок),а дозу алопуринолу титрували з кроком 100 мг від 300 до 600 мг у пацієнтів з нормальною функцією нирок та нирковою недостатністю легкого ступеня тяжкості та від 200 до 400 мг у пацієнтів з нирковою недостатністю середнього ступеня тяжкості. Первинною кінцевою точкою в дослідженні CARES був час до першого виникнення серйозних несприятливих серцево-судинних подій (MACE - major adverse cardiovascular events), що включали нефатальний інфаркт міокарда, нефатальний інсульт, серцево-судинну смерть і нестабільну стенокардію з неот. Аналіз кінцевих точок (первинних та вторинних) здійснювався з використанням ITT-аналізу (intention-to-treat analysis), що включав усіх суб'єктів, які були рандомізовані та отримували, як мінімум, одну дозу препарату, що досліджується з подвійним засліпленням. Усього 56,6% пацієнтів завершили дослідження достроково та 45% пацієнтів не виконали всі необхідні у рамках дослідження візити. Загалом 6 190 пацієнтів перебували під наглядом у середньому 32 місяці, середня тривалість лікування становила 728 днів для пацієнтів із групи фебуксостату та 719 днів для пацієнтів із групи алопуринолу. Первинна кінцева точка MACE спостерігалася з однаковою частотою у групах лікування фебуксостатом (10,8% пацієнтів) та алопуринолом (10,4% пацієнтів). При аналізі окремих компонентів MACE (вторинні кінцеві точки) частота серцево-судинної смерті була значно вищою в групі фебуксостату (4,3% пацієнтів), ніж у групі алопуринолу (3,2% пацієнтів). Частота для інших подій МАСЕ була подібною до груп фебуксостату та алопуринолу, наприклад, для нефатального інфаркту міокарда (3,6% порівняно з 3,8% пацієнтів; ОР 0,93; 95% ДІ 0,72-1,21), нефатального інсульту без летального результату (2,3% проти 2,3% пацієнтів) та для невідкладної реваскуляризації внаслідок нестабільної стенокардії (1,6% проти 1,8% пацієнтів). Частота смерті від усіх причин була також значно вищою у групі фебуксостату, ніж у групі алопуринолу (7,8% проти 6,4% пацієнтів, відповідно), що пояснюється, головним чином, підвищеною частотою серцево-судинної смерті у цій групі (див. розділ "Особливі вказівки"). Частота госпіталізації з приводу серцевої недостатності, госпіталізації з приводу аритмій, не пов'язаних з ішемією, венозних тромбоемболічних ускладнень та госпіталізації з приводу транзиторних порушень мозкового кровообігу за ішемічним типом, були співставні для фебуксостату та алопуринолу. Синдром розпаду пухлини Ефективність та безпека застосування фебуксостату в дозі 120 мг для профілактики та лікування синдрому розпаду пухлини були вивчені у дослідженні FLORENCE. Фебуксостат продемонстрував більш потужне та швидке зниження концентрації сечової кислоти у плазмі крові порівняно з алопуринолом. У дослідження були включені пацієнти з гемобластозами, яким проводилася хіміотерапія та мали ризик розвитку синдрому розпаду пухлини від помірного до високого. Пацієнти приймали фебуксостат у дозі 120 мг 1 раз на добу або алопуринол від 200 до 600 мг на добу. Первинними кінцевими точками були: площа під кривою «концентрація-час» (AUC) сечової кислоти в плазмі та зміна концентрації креатиніну в плазмі крові на 8-й день дослідження порівняно з вихідним рівнем. Середнє значення AUC сечової кислоти (мг х год/дл) було статистично значуще менше групи фебуксостата. Крім цього, у групі фебуксостату середнє значення концентрації сечової кислоти в плазмі крові було достовірно нижчим з перших 24 годин лікування та при всіх наступних вимірах. Статистично значимих відмінностей середніх значень концентрації креатиніну в плазмі крові в групах фебуксостату та алопуринолу не було відзначено. При оцінці вторинних кінцевих точок частота розвитку синдрому розпаду пухлини при застосуванні фебуксостату та алопуринолу статистично не відрізнялася ні за критеріями лабораторної діагностики, ні за клінічними критеріями. Частота розвитку всіх симптомів, що виникали в період лікування, та частота небажаних реакцій становили 67,6% проти 64,7% та 6,4% проти 6,4% у групі фебуксостату та групі алопуринолу, відповідно. У дослідженні FLORENCE у пацієнтів, у яких планувалося застосування алопуринолу, фебуксостат продемонстрував більш виражений контроль концентрації сечової кислоти плазми у порівнянні з алопуринолом. Даних, що дозволяють порівняти фебуксостат з розбуриказою, нині немає. Ефективність та безпека фебуксостату у пацієнтів з гострим синдромом розпаду пухлини тяжкого ступеня тяжкості (наприклад, у пацієнтів, у яких інші схеми лікування, спрямовані на зниження концентрації сечової кислоти виявилися неефективними) не вивчалися.Показання до застосуванняЛікування хронічної гіперурикемії при станах, що супроводжуються відкладенням кристалів уратів (за наявності тофусів та/або подагричного артриту, у т. ч. в анамнезі). Профілактика та лікування гіперурикемії у дорослих пацієнтів при проведенні цитотоксичної хіміотерапії гемобластозів із ризиком розвитку синдрому розпаду пухлини від помірного до високого (тільки для дозування 120 мг). Препарат Аденурик призначений для застосування у дорослих.Протипоказання до застосуванняпідвищена чутливість до фебуксостату та/або будь-якої з допоміжних речовин; печінкова недостатність тяжкого ступеня тяжкості клас С за шкалою Чайл-Пью (10-15 балів); ниркова недостатність тяжкого ступеня тяжкості (кліренс креатиніну<30 мл/хв); дитячий вік до 18 років; вагітність та період грудного вигодовування; спадкова непереносимість галактози, дефіцит лактази та синдром мальабсорбції глюкози та галактози. З обережністю печінкова недостатність середнього ступеня тяжкості клас В за шкалою Чайлд-П'ю (7-9 балів); серйозні алергічні реакції (реакції гіперчутливості) в анамнезі; серйозне серцево-судинне захворювання в анамнезі (наприклад, інфаркт міокарда, інсульт або нестабільна стенокардія); захворювання щитовидної залози; одночасне застосування з меркаптопурином/азатіоприном (може підвищити концентрацію даних речовин у плазмі крові та викликати гострий токсичний ефект); стани після трансплантації органів (досвід застосування фебуксостату обмежений); синдром Лєша-Ніхана (опп застосування фебуксостату обмежений).Вагітність та лактаціяУ зв'язку з недостатністю даних потенційний ризик фебуксостату для людини не відомий, тому застосування фебуксостату під час вагітності протипоказане. Є обмежений досвід застосування фебуксостату під час вагітності, у ході якого несприятливої ​​дії протягом вагітності та стан плода/новонародженого відзначено не було. У дослідженнях на тваринах не було відзначено прямого та непрямого несприятливого впливу препарату протягом вагітності, розвиток ембріона/плоду та процес пологів. У дослідженнях репродуктивної функції у тварин при застосуванні фебуксостату у дозах до 48 мг/кг/добу не було отримано дозозалежних небажаних ефектів щодо фертильності. Вплив фебуксостату на фертильність у людини невідомий. Немає даних про те, чи проникає фебуксостат у грудне молоко. У дослідженнях на тваринах зазначено, що фебуксостат проникає в грудне молоко і надає несприятливий вплив на розвиток дитинчат, що вигодовуються. Таким чином, не можна виключити ризик для немовлят. У зв'язку з цим застосування фебуксостату протипоказане у період грудного вигодовування.Побічна діяНайбільш частими небажаними реакціями (НР) у пацієнтів з подагрою при застосуванні фебуксостату за результатами клінічних досліджень (4072 пацієнтів, які приймали фебуксостат у дозі від 10 мг до 300 мг) і за даними постмаркетингового спостереження були: напад подагри, порушення функції печінки, діаре , головний біль, шкірні висипи та набряки. Найчастіше зазначені НР характеризувалися легким чи середнім ступенем тяжкості. У період постмаркетингового спостереження було зареєстровано рідкісні випадки розвитку серйозних НР гіперчутливості на фебуксостат, що супроводжуються в окремих випадках системними симптомами, та рідкісні випадки раптової серцевої смерті. Можливі НР наведені нижче відповідно до класифікації Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я за низхідною частотою виникнення: дуже часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100,< 1/10), нечасто (≥ 1/1000,< 1/100), рідко (≥ 1/10000,< 1/1000), дуже рідко (< 1/10000), частота невідома . Частота НР заснована на даних клінічних досліджень та постмаркетингового досвіду застосування у пацієнтів з подагрою. Порушення з боку крові та лімфатичної системи Рідко: панцитопенія, тромбоцитопенія, агранулоцитоз. Порушення з боку імунної системи Рідко: анафілактичні реакції, реакції гіперчутливості до препарату. Порушення з боку нервової системи Часто: біль голови. Нечасто: запаморочення, парестезія, геміпарез, сонливість, зміна смакового сприйняття, гіпостезія, гіпосмія (послаблення нюху). Порушення з боку ендокринної системи Нечасто: підвищення концентрації тиреотропного гормону у плазмі крові. Порушення з боку обміну речовин та харчування Часто: напади подагри. Нечасто: цукровий діабет, гіперліпідемія, зниження апетиту, збільшення маси тіла. Рідко: зниження маси тіла, підвищення апетиту, анорексія. Порушення з боку психіки Нечасто: зниження лібідо, безсоння. Рідко: нервозність. Порушення з боку органу зору Рідко: нечіткість зору. Порушення з боку органу слуху та лабіринтні порушення Рідко: шум у вухах. Порушення з боку серця Рідко: раптова серцева смерть. Нечасто: фібриляція передсердь, відчуття серцебиття, зміни на ЕКГ, блокада лівої ніжки пучка Гіса (див. розділ «Синдром розпаду пухлини»), синусова тахікардія (див. розділ «Синдром розпаду пухлини»). Порушення з боку судин Нечасто: підвищення артеріального тиску, "припливи" крові до обличчя, відчуття жару, геморагії (див. розділ "Синдром розпаду пухлини"). Порушення з боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння. Нечасто: диспное, бронхіт, інфекції верхніх дихальних шляхів, кашель. Порушення з боку шлунково-кишкового тракту Часто: діарея**, нудота. Нечасто: біль у животі, здуття живота, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, блювота, сухість слизової оболонки ротової порожнини, диспептичні явища, запор, прискорений стілець, метеоризм, дискомфорт у животі. Рідко: панкреатит, виразковий стоматит. Порушення з боку печінки та жовчовивідних шляхів Часто: порушення функції печінки. Нечасто: холелітіаз. Рідко: гепатит, жовтяниця, ураження печінки. Порушення з боку шкірних покривів та підшкірних тканин Часто: висип (включаючи різні види висипу, згадані нижче з нижчою частотою). Нечасто: дерматит, кропив'янка, свербіж шкіри, зміна кольору шкіри, шкірні ураження, петехії, макулярний висип, макуло-папульозний висип, папульозний висип. Рідко: токсичний епідермальний некроліз*, синдром Стівенса-Джонсона*, ангіоневротичний набряк*, лікарська реакція з еозинофілією та системними симптомами*, важкі форми генералізованого висипу*, еритема, ексфоліативний висип, фолікулярний висип, вез еритематозний висип, кореподібний висип, алопеція, гіпергідроз. Порушення з боку скелетно-м'язової та сполучної тканини Нечасто: артралгія, артрит, міалгія, скелетно-м'язовий біль, м'язова слабкість, спазм м'язів, м'язова напруга, бурсит. Рідко: рабдоміоліз, скутість суглобів, скутість м'язів. Порушення з боку нирок та сечовивідних шляхів Нечасто: ниркова недостатність, нефролітіаз, гематурія, поллакіурія, протеїнурія. Рідко: тубулоінтерстиціальний нефрит, імперативні позиви на сечовипускання. Порушення з боку статевих органів та молочної залози Нечасто: еректильна дисфункція. Загальні розлади та порушення у місці введення: Часто: набряки. Нечасто: підвищена стомлюваність, біль у грудній клітці, відчуття дискомфорту у ділянці грудної клітини. Рідко: спрага. Лабораторні та інструментальні дані Нечасто: підвищення активності амілази в плазмі крові, зниження кількості тромбоцитів, зниження кількості лейкоцитів, зниження кількості лімфоцитів, підвищення концентрації креатину та креатиніну в плазмі крові, зниження гемоглобіну, підвищення концентрації сечовини у плазмі крові, підвищення концентрації тригліцеридів у плазмі крові, у плазмі крові, зниження гематокриту, підвищення активності лактатдегідрогенази у плазмі крові, підвищення вмісту калію у плазмі крові. Рідко: підвищення концентрації глюкози в плазмі, подовження активованого часткового тромбопластинового часу, зниження кількості еритроцитів, підвищення активності лужної фосфатази в плазмі, підвищення концентрації креатинфосфокінази в плазмі*. * Побічні ефекти, що спостерігалися під час постмаркетингового спостереження. ** Неінфекційна діарея, що виникають під час лікування, і зміни показників функціональних проб печінки в комбінованих дослідженнях 3 фази, частіше зустрічалися при одночасному застосуванні з колхіцином. *** Додаткова інформація щодо випадків виникнення гострих нападів подагри у розділі «Фармакологічна дія». Опис окремих НР У період постмаркетингового застосування мали місце рідкісні повідомлення про виникнення серйозних НР гіперчутливості на фебуксостат, включаючи Синдром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, анафілактичні реакції та шок. Синдром Стівенса-Джонсона і токсичний епідермальний некроліз характеризуються виникненням прогресуючого шкірного висипу в поєднанні з бульозним ураженням шкіри або слизових оболонок, а також роздратуванням очей. Реакції гіперчутливості на фебуксостат можуть виявлятися такими симптомами: шкірні реакції, що характеризуються інфільтративними макуло-папульозними висипаннями; генералізована або ексфоліативна шш, а також шкірні ураження, набряк обличчя, лихоманка, порушення з боку органів кровотворення, такі як тромбоцитопенія та еозинофілія, а також залучення одного або декількох органів (печінки та нирок, включаючи тубулоінтерстиціальний нефрит). Приступи подагри зазвичай спостерігаються невдовзі після початку застосування препарату Аденурик і протягом перших місяців терапії. Надалі частота нападів знижується. Рекомендується проводити профілактику розвитку гострих нападів подагри. Синдром розпаду пухлини У дослідженні FLORENCE, яке порівнювало ефекти фебуксостату та алопуринолу (346 пацієнтів, які отримували хіміотерапію з приводу гемобластозів і мали ризик розвитку синдрому розпаду пухлини від помірного до високого), НР були відзначені в цілому лише у 22 пацієнтів (6,4%), а саме у 11 пацієнтів (6,4%) у кожній групі лікування. У більшості випадків небажані реакції характеризувались легким або середнім ступенем тяжкості. Загалом, за винятком трьох небажаних реакцій, зазначених нижче, дослідження FLORENCE не виявило жодних особливостей профілю безпеки фебуксостату на додаток до такого при подагрі. Порушення з боку серця Нечасто: блокада лівої ніжки пучка Гіса, синусова тахікардія. Порушення з боку судин Нечасто: геморагії.Взаємодія з лікарськими засобамиМеркаптопурин/азатіоприн З урахуванням механізму дії фебуксостату, заснованого на пригніченні ксантиноксидази, одночасне застосування не рекомендується. Інгібування ксантиноксидази фебуксостатом може призводити до підвищення концентрації меркаптопурину, азатіоприну в плазмі крові та посилення їх токсичної дії. Досліджень щодо вивчення взаємодії фебуксостату та лікарських засобів, що метаболізуються за участю ксантиноксидази (за винятком теофіліну) у людини не проводилося. Моделюючий та симуляційний аналіз даних, отриманих у доклінічних дослідженнях на щурах показав, що при одночасному застосуванні фебуксостату доза меркаптоптурину/азатіоприну повинна бути знижена до 20% від раніше призначеної дози або нижче. Досліджень лікарської взаємодії фебуксостату та інших цитотоксичних хіміотерапевтичних препаратів не проводилось. Немає даних про безпеку фебуксостату 80 мг при проведенні хіміотерапії іншими цитотоксичними лікарськими засобами. У дослідженні з профілактики та лікування синдрому розпаду пухлини пацієнтам, які отримують кілька різних схем хіміотерапії, включаючи моноклональні антитіла, фебуксостат призначався у дозі 120 мг на добу. Однак лікарські взаємодії (drug-drug interactions) та особливості дії фебуксостату на фоні захворювання (drug-disease interactions) у цьому дослідженні не вивчалися. У зв'язку з цим не можна виключити можливість взаємодії фебуксостату з цитотоксичними препаратами при одночасному застосуванні. Росuглутазон/субстрати ізоферменту СYP2С8 За даними in vitro, фебуксостат є слабким інгібітором ізоферменту CYP2С8. У дослідженні, проведеному у здорових добровольців, при одночасному застосуванні внутрішньо 120 мг фебуксостату 1 раз на добу і разової дози 4 мг росиглітазону впливу на фармакокінетичні показники росиглітазону та його метаболіту N-дисметил росиглітазону не виявлено, CYP2C8 in vivo. При одночасному застосуванні фебуксостату та росиглітазону (або інших субстратів ізоферменту CYP2С8) корекції дози не потрібно. Таким чином, при одночасному прийомі фебуксостату та росиглітазону або інших субстратів CYP2С8 не очікується, що виникне потреба коригувати дозу для цих препаратів. Теофіллон У здорових добровольців було проведено дослідження лікарської взаємодії фебуксостату, щоб оцінити, чи інгібування ксантиноксидази може призводити до збільшення концентрації теофіліну в плазмі крові, як було зазначено при застосуванні інших інгібіторів ксантіоксидази. Результати дослідження продемонстрували, що при одночасному застосуванні фебуксостату в дозі 80 мг 1 раз на добу та разової дози теофіліну 400 мг змін фармакокінетичних показників або профілю безпеки теофіліну не спостерігалося. Таким чином, при одночасному застосуванні фебуксостату в дозі 80 мг та теофіліну особливих запобіжних заходів не потрібно. Вивчення одночасного застосування фебуксостату в дозі 120 мг та теофіліну не проводилося. Напроксен та інші інгібітори глюкуронізації Метаболізм фебуксостату залежить від активності ферментів урідину глюкуронілтрансфераз (УГТ). Лікарські препарати, що пригнічують процес глюкуронізації, наприклад, нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) та пробеніцид, теоретично можуть впливати на виведення фебуксостату. У здорових добровольців при одночасному застосуванні фебуксостату та напроксену в дозі 250 мг 2 рази на добу спостерігалося збільшення показників Cmax фебуксостату на 28%, AUC – на 41% та Т1/2 – на 26%. У клінічних дослідженнях застосування напроксену або інших нестероїдних протизапальних засобів/інгібіторів ЦОГ-2 не супроводжувалося клінічно значущим підвищенням частоти виникнення небажаних ефектів. Фебуксостат може застосовуватись одночасно з напроксеном без корекції доз фебуксостату або напроксену. Індуктори глюкуронізації Сильні індуктори УГТ ферментів можуть призводити до посилення метаболізму та зниження ефективності фебуксостату. При одночасному застосуванні необхідний контроль концентрації сечової кислоти в плазмі через 1-2 тижні після початку терапії індукторами УГТ. При відміні індуктора глюкуронізації можливе підвищення концентрації фебуксостату у плазмі. Колхіцин/індометацин/гідрохлортіазuд/варфарин Фебуксостат можна застосовувати одночасно з колхіцином або індометацином без корекції дози фебуксостату або даних лікарських засобів. Корекція дози фебуксостату не потрібна при одночасному застосуванні з гідрохлортіазидом. Корекція дози варфарину не потрібна при одночасному застосуванні з фебуксостатом. Одночасне застосування фебуксостату (80 мг або 120 мг 1 раз на добу) з варфарином не впливало на фармакокінетику варфарину у здорових добровольців, а також значення МНО (міжнародне нормалізоване відношення) та активність фактора VII. Дезіпрамін/субстрати ізоферменту СYP2D6 За даними, отриманими in vitro, фебуксостат є слабким інгібітором ізоферменту CYP2D6. У дослідженні у здорових добровольців на фоні застосування фебуксостату в дозі 120 мг 1 раз на добу відзначалося збільшення AUC дезіпраміну (субстрат ізоферменту CYP2D6) на 22%, що свідчить про слабкий інгібуючий ефект фебуксостату на ізофермент CYP2D6. Таким чином, при одночасному застосуванні фебуксостату та субстратів ізоферменту CYP2D6 корекції доз не потрібно. Антациди При одночасному застосуванні з антацидами, що містять магнію гідроксид або алюмінію гідроксид, відзначалося уповільнення всмоктування фебуксостату (приблизно на 1 годину) та зменшення max на 32%, проте AUC фебуксостату істотно не змінювалася. Таким чином, фебуксостат можна приймати незалежно від антацидів.Спосіб застосування та дозиВсередину. Препарат Аденурик приймають один раз на добу незалежно від їди. Подагра Рекомендована початкова доза препарату Аденурик становить 80 мг один раз на добу незалежно від прийому їжі. Якщо концентрація сечової кислоти в плазмі крові перевищує 6 мг/дл (357 мкмоль/л) через 2-4 тижні, доза препарату може бути збільшена до 120 мг 1 раз на добу. Зниження концентрації сечової кислоти в плазмі крові на фоні застосування препарату Аденурик відбувається досить швидко, у зв'язку з чим контроль концентрації сечової кислоти можна проводити через два тижні від початку прийому препарату. Метою лікування є зниження та підтримання концентрації сечової кислоти у плазмі крові менше 6 мг/дл (357 мкмоль/л). Профілактика розвитку гострих нападів подагри рекомендується протягом щонайменше 6 місяців. Синдром розпаду пухлини Рекомендована доза становить 120 мг фебуксостату один раз на добу незалежно від їди. Препарат Аденурик слід починати приймати за два дні до початку цитотоксичної хіміотерапії. Тривалість застосування препарату Аденурик повинна становити не менше 7 днів. Однак тривалість терапії може бути збільшена до 9 днів залежно від тривалості курсу хіміотерапії та клінічної оцінки. Літні пацієнти Корекція дози препарату не потрібна. Пацієнти з печінковою недостатністю Дослідження ефективності та безпеки застосування фебуксостату у пацієнтів із печінковою недостатністю тяжкого ступеня тяжкості (клас С за шкалою Чайлд П'ю (10-15 балів)) не проводились, у зв'язку з чим застосування препарату у таких пацієнтів протипоказане. Подагра У пацієнтів із печінковою недостатністю легкого ступеня тяжкості (клас А за шкалою Чайлд-П'ю (5-6 балів)) рекомендована доза препарату становить 80 мг 1 раз на добу. Опіп застосування препарату при печінковій недостатності середнього ступеня тяжкості обмежений. Синдром розпаду пухлини Пацієнтам, які брали участь у дослідженні FLORENCE корекції дози фебуксостату залежно від функції печінки не потрібно (дослідження не включали пацієнтів з печінковою недостатністю тяжкого ступеня тяжкості). Пацієнти з нирковою недостатністю У пацієнтів з нирковою недостатністю легкого та середнього ступеня тяжкості корекції дози не потрібне. У пацієнтів з нирковою недостатністю важкого ступеня тяжкості (кліренс креатиніну< 30 мл/хв) ефективність та безпека препарату вивчені недостатньо, у зв'язку з чим застосування препарату у таких пацієнтів протипоказане.ПередозуванняПри передозуванні препарату показана симптоматична та підтримуюча терапія.Запобіжні заходи та особливі вказівкиСерцево-судинні захворювання Лікування хронічної гіперурикемії Слід уникати застосування фебуксостату у пацієнтів із серйозним серцево-судинним захворюванням в анамнезі (наприклад, інфаркт міокарда, інсульт або нестабільна стенокардія), за винятком випадків, коли немає жодних інших терапевтичних засобів. У дослідженнях АРЕХ і FАСТ (на відміну від CONFIRМS) (для більш детального опису досліджень див. розділ «Фармакологічні властивості») у загальній групі фебуксостату порівняно з групою алопуринолу дослідниками відзначалося збільшення кількості серцево-судинних подій у чисельному вираженні, визначених відповідно із системою, розробленою групою зі спільного аналізу антитромбоцитарної терапії (ГСААТ) і включають смерть від серцево-судинних причин, нелетальний інфаркт міокарда, інсульт без летального результату - 1,3 порівняно з 0,3 випадків на 100 пацієнто-років. Згідно з об'єднаними даними клінічних досліджень 3 фази (дослідження АРЕХ, FАСТ та CONFIRМS) частота серцево-судинних подій ДСААТ, повідомлених дослідниками склала 0,7 проти 0,6 випадків на 100 пацієнто-років. В рамках довгострокових широкомасштабних досліджень частота серцево-судинних подій ДСААТ, повідомлених дослідниками склала 1,2 та 0,6 випадків на 100 пацієнто-років для фебуксостату та алопуринолу, відповідно. Відмінності були статистично достовірні, причинно-наслідковий зв'язок між зазначеними порушеннями і прийомом фебуксостата не було встановлено. Як фактори ризику вказаних подій у пацієнтів було встановлено наявність в анамнезі наступних станів: атеросклероз та/або інфаркт міокарда, або застійна серцева недостатність. У постреєстраційному дослідженні CARES (докладні характеристики дослідження див. розділ "Фармакологічні властивості") частота явищ МАСЕ була подібною у пацієнтів, які приймали фебуксостат, порівняно з пацієнтами, які отримували алопуринол, але спостерігалася більш висока частота випадків смерті з причин, пов'язаних із серцево- судинними патологіями (4,3% порівняно із 3,2% пацієнтів). Профілактика та лікування гіперурикемії у пацієнтів з ризиком розвитку синдрому розпаду пухлини Пацієнти, які отримують хіміотерапію з приводу гемобластозів з ризиком розвитку синдрому розпаду пухлини від помірного до вираженого та приймають препарат Аденурик®, повинні перебувати під наглядом кардіолога за наявності клінічного показу. Гострий напад подагри (загострення подагри) Застосування препарату Аденурик слід розпочинати тільки після усунення гострого нападу подагри. Початок застосування препарату Аденурик може спровокувати розвиток гострого нападу подагри за рахунок вивільнення уратів з тканинних депо та подальшого підвищення концентрації сечової кислоти в плазмі крові. Для профілактики розвитку нападів подагри на початку лікування препаратом Аденурик® рекомендується одночасне застосування нестероїдних протизапальних засобів або колхіцину протягом не менше 6 місяців. При розвитку нападу подагри під час застосування препарату Аденурик® терапію препаратом слід продовжити та одночасно проводити відповідне для даного пацієнта лікування гострого нападу подагри. При тривалому застосуванні препарату Аденурик частота виникнення та тяжкість нападів подагри зменшуються. Відкладення ксантинів У пацієнтів з прискореним утворенням уратів (наприклад, на тлі злоякісних новоутворень або при синдромі Льоша-Ніхана) у поодиноких випадках можливе значне підвищення абсолютної концентрації ксантинів у сечі, що може супроводжуватися їх відкладенням у сечових шляхах. При застосуванні фебуксостату у межах базового клінічного дослідження при синдромі розпаду пухлини цього феномену не спостерігалося. У зв'язку з обмеженими даними, застосування препарату Аденурик у пацієнтів із синдромом Лєша-Ніхана не рекомендується. Меркаптопурин/азатuоприн Застосування препарату Аденурик у пацієнтів, які отримують меркаптопурин/азатіоприн, не рекомендується, оскільки інгібітор ксантіоксидази фебуксостат може збільшити концентрацію меркаптоптурину/азатіоприну в плазмі, що може призвести до тяжких токсичних ефектів. Вивчення міжлікарської взаємодії у людини не проводилося (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами»). У разі необхідності одночасного застосування дозу меркаптопурину/азатіоприну рекомендується зменшити. Моделюючий та симуляційний аналіз даних, отриманих у доклінічних дослідженнях на щурах, свідчить, що при одночасному застосуванні фебуксостату доза меркаптоптурину/азатіоприну повинна бути знижена до 20% від раніше призначеної дози або нижче, щоб знизити ризик розвитку небажаних гематологічних ефектів. Пацієнти повинні перебувати під ретельним наглядом лікаря і доза меркаптопурину/азатіоприну повинна бути послідовно скоригована відповідно до терапевтичного ефекту та ознак можливих токсичних ефектів. Теофіллон При одночасному застосуванні у здорових добровольців фебуксостату в дозі 80 мг 1 раз на добу та разової дози теофіліну 400 мг не відзначалося змін фармакокінетичних показників (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами»). Таким чином, фебуксостат у дозі 80 мг може застосовуватись одночасно з теофіліном без ризику збільшення концентрації теофіліну у плазмі крові. Даних щодо одночасного застосування фебуксостату в дозі 120 мг та теофіліну немає. Пацієнти, які перенесли трансплантацію органів Застосування препарату Аденурик у пацієнтів, які перенесли трансплантацію органів, не рекомендується через відсутність досвіду застосування. Алергічні реакції та реакції гіперчутливості У період постмаркетингового застосування мали місце рідкісні повідомлення про виникнення тяжких алергічних реакцій (реакцій гіперчутливості), включаючи загрозливі для життя: синдром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, гострі анафілактичні реакції (шок). У більшості випадків ці реакції розвивалися протягом першого місяця застосування препарату Аденурик®. Частина пацієнтів мала ниркову недостатність та/або реакції гіперчутливості до алопуринолу в анамнезі. В окремих випадках тяжкі реакції гіперчутливості, у тому числі синдром лікарської реакції з еозинофілією та системними симптомами (DRESS), супроводжувалися лихоманкою, зміною показників крові, порушенням функції нирок або печінки. Пацієнти повинні бути поінформовані про можливі ознаки та симптоми алергічних реакцій (реакцій гіперчутливості), і повинні бути під ретельним наглядом щодо розвитку симптомів алергічних реакцій/реакцій гіперчутливості (див. розділ "Побічна дія"). У разі виникнення тяжких алергічних реакцій/реакцій гіперчутливості, включаючи синдром Стівенса-Джонсона, необхідно негайно припинити застосування препарату Аденурик (більш рання відміна асоційована з кращим прогнозом). Якщо у пацієнта виникла алергічна реакція/реакція гіперчутливості (включаючи синдром Стівенса-Джонсона), гостра анафілактична реакція/шок, він більше ніколи не повинен відновлювати прийом фебуксостату. Порушення з боку печінки Згідно з об'єднаними даними клінічних досліджень 3 фази, при застосуванні фебуксостату у 5% пацієнтів відзначалося порушення функції печінки легкого ступеня тяжкості. Перед початком застосування препарату Аденурик рекомендується провести оцінку функціонального стану печінки, і надалі робити це періодично за наявності клінічних проявів. Порушення з боку щитовидної залози У розширених довгострокових відкритих дослідженнях при тривалому застосуванні фебуксостату у 5,5% пацієнтів відзначалося підвищення концентрації тиреотропного гормону (>5,5 мкМЕ/мл), у зв'язку з чим у пацієнтів з порушенням функції щитовидної залози препарат Аденурик слід застосовувати з обережністю. Лактоза Препарат Аденурик містить лактозу, тому його застосування у пацієнтів з дефіцитом лактази, рідкісними спадковими захворюваннями непереносимістю галактози, синдромом мальабсорбції глюкози та галактози протипоказано. Вплив на здатність до керування транспортними засобами та механізмами Повідомлялося про появу сонливості, запаморочення, парестезії та нечіткості зору при застосуванні препарату Аденурик. Тому пацієнтам під час застосування препарату Аденурик® необхідно дотримуватись обережності при керуванні транспортними засобами, механізмами та заняттями іншими потенційно небезпечними видами діяльності, що потребують концентрації уваги та швидкості психомоторних реакцій, поки пацієнти не будуть достатньо впевнені, що препарат Аденурик® не має небажаного впливу на ці види діяльності. Умови зберігання: Зберігати при температурі не вище 25 °С.Умови зберіганняПри кімнатній температуріУмови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаПігулки - 1 таб. активні речовини: алопуринол – 100 мг; допоміжні речовини: сахароза (цукор-пісок рафінований) – 20 мг, крохмаль картопляний – 77.68 мг, магнію стеарат (магній стеариновокислий) – 1 мг, желатин харчовий – 1.32 мг. 10 шт. - упаковки осередкові контурні (5) - пачки картонні. 50 шт. - банки темного скла (1); - пачки картонні.Опис лікарської формиПігулки білого або білого з кремуватим відтінком кольору, плоскоциліндричної форми з фаскою.Фармакотерапевтична групаПротиподагричний засіб, ксантиноксидази, інгібітор.ФармакокінетикаПісля прийому внутрішньо майже повністю (на 90%) абсорбується із ШКТ. Метаболізується з утворенням аллоксантину, який зберігає здатність досить довго пригнічувати ксантиноксидазу. Cmax алопуринолу у плазмі крові досягається в середньому через 1.5 год, аллоксантину – через 4.5 год після одноразового прийому. T1/2 алопуринолу становить 1-2 год, аллоксантина - близько 15 год. Близько 20% прийнятої дози виводиться через кишечник, решта - нирками.ФармакодинамікаЗасіб, що порушує синтез сечової кислоти. Є структурним аналогом гіпоксантину. Інгібує фермент ксантиноксидазу, який бере участь у перетворенні гіпоксантину на ксантин та ксантину на сечову кислоту. Цим обумовлено зменшення концентрації сечової кислоти та її солей у рідких середовищах організму та сечі, що сприяє розчиненню наявних уратних відкладень та запобігає їх утворенню у тканинах та нирках. При прийомі алопуринолу підвищується виділення із сечею гіпоксантину та ксантину.Показання до застосуванняЛікування та профілактика подагри та гіперурикемії різного генезу (в т.ч. у поєднанні з нефролітіазом, нирковою недостатністю, уратною нефропатією). Рецидивні змішані оксалатно-кальцієві ниркові камені за наявності гіперурікозурії. Підвищена освіта уратів внаслідок ферментних порушень. Профілактика гострої нефропатії при цитостатичній та променевій терапії пухлин та лейкозів, а також при повному лікувальному голодуванні.Протипоказання до застосуванняВиражені порушення функції печінки та/або нирок, вагітність, лактація, підвищена чутливість до алопуринолу.Вагітність та лактаціяПротипоказаний до застосування при вагітності та в період лактації (грудного вигодовування). У дітей застосовують лише при злоякісних новоутвореннях (особливо лейкозах), а також при деяких ферментних порушеннях (синдром Льоша-Ніхена). Режим дозування встановлюється індивідуально, під контролем концентрації уратів та сечової кислоти в крові та сечі: дітям віком до 15 років – 10-20 мг/кг/добу або 100-400 мг/добу.Побічна діяЗ боку серцево-судинної системи: у поодиноких випадках – артеріальна гіпертензія, брадикардія. З боку травної системи: можливі диспептичні явища (в т.ч. нудота, блювання), діарея, підвищення транзиторної активності трансаміназ у сироватці крові; рідко – гепатит; у поодиноких випадках - стоматит, порушення функції печінки (минуще підвищення активності трансаміназ і ЛФ), стеаторея. З боку ЦНС та периферичної нервової системи: у поодиноких випадках – слабкість, підвищена стомлюваність, головний біль, запаморочення, атаксія, сонливість, депресія, кома, парези, парестезії, судоми, невропатії, порушення зору, катаракта, зміни сосочка зорового нерва, порушення смакових відчуттів. З боку системи кровотворення: в окремих випадках – тромбоцитопенія, агранулоцитоз та апластична анемія, лейкопенія (найбільш ймовірні у хворих з порушеннями функції нирок). З боку сечовидільної системи: рідко – інтерстиціальний нефрит; у поодиноких випадках – набряки, уремія, гематурія. З боку ендокринної системи: у поодиноких випадках – безпліддя, імпотенція, гінекомастія, цукровий діабет. З боку обміну речовин: у поодиноких випадках – гіперліпідемія. Алергічні реакції: шкірний висип, гіперемія, свербіж; в окремих випадках – ангіоімунобластна лімфаденопатія, артралгія, підвищення температури, еозинофілія, лихоманка, синдром Стівенса-Джонсона, синдром Лайєлла. Дерматологічні реакції: у поодиноких випадках – фурункульоз, алопеція, знебарвлення волосся.Взаємодія з лікарськими засобамиПри одночасному застосуванні алопуринол посилює дію кумаринових антикоагулянтів, аденіну арабінозиду, а також гіпоглікемічних препаратів (особливо у разі порушення функції нирок). Урикозуричні засоби та саліцилати у високих дозах знижують активність алопуринолу. При одночасному застосуванні алопуринолу та цитостатиків частіше проявляється мієлотоксична дія, ніж при роздільному застосуванні. При одночасному застосуванні алопуринолу та азатіоприну або меркаптопурину спостерігається кумуляція останніх в організмі, т.к. у зв'язку з інгібуванням алопуринолом активності ксантиноксидази, необхідної для біотрансформації лікарських засобів, уповільнюється їхній метаболізм та елімінація.Спосіб застосування та дозиВстановлюють індивідуально, під контролем концентрації уратів та сечової кислоти в крові та сечі. Дорослим прийому внутрішньо - 100-900 мг/сут, залежно від тяжкості перебігу захворювання. Частота прийому 2-4 рази на добу після їди. Дітям до 15 років - 10-20 мг/кг/сут або 100-400 мг/сут. Максимальні дози: при порушеннях функції нирок (в т.ч. обумовлених уратовою нефропатією) – 100 мг на добу. Збільшення дози можливе в тих випадках, коли на тлі терапії, що проводиться, зберігається підвищена концентрація уратів в крові і сечі.Запобіжні заходи та особливі вказівкиЗ обережністю слід застосовувати алопуринол при порушеннях функції печінки та нирок (в обох випадках необхідне зниження дози), гіпофункції щитовидної залози. У початковий період курсу терапії алопуринолом необхідне систематичне проведення оцінки показників функції печінки. У період лікування алопуринолом добова кількість рідини, що споживається, повинна бути не менше 2 л (під контролем діурезу). На початку курсу лікування подагри може виникнути загострення захворювання. Для профілактики можна застосовувати НПЗЗ або колхіцин (по 0.5 мг 3 рази на добу). Слід враховувати, що при адекватній терапії алопуринолом можливе розчинення великого уратного каміння в нирковій балії і подальше їх потрапляння в сечоводу. Асимптоматична гіперурикемія не є показанням до застосування алопуринолу. У дітей застосовують лише при злоякісних новоутвореннях (особливо лейкозах), а також при деяких ферментних порушеннях (синдром Льоша-Ніхена). Для корекції гіперурикемії у пацієнтів з пухлинними захворюваннями алопуринол рекомендується застосовувати перед початком лікування цитостатиками. У таких випадках слід застосовувати ефективну мінімальну дозу. Крім того, з метою зменшення ризику відкладення ксантинів у сечовивідних шляхах необхідно вжити заходів для підтримки оптимального діурезу та олужнення сечі. При одночасному застосуванні алопуринолу та цитостатиків необхідний більш частий контроль картини периферичної крові. У період прийому алопуринолу не допускається вживання алкоголю. Вплив на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами З обережністю застосовувати у пацієнтів, діяльність яких потребує високої концентрації уваги та швидких психомоторних реакцій.Умови зберіганняПри кімнатній температуріУмови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаПігулки - 1 таб. Алопурінол - 100,0 мг. допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна – 54,0 мг; крохмаль кукурудзяний – 25,0 мг; карбоксиметилкрохмаль натрію – 10,0 мг; повідон-К25 – 8,0 мг; кремнію діоксид колоїдний – 1,0 мг; магнію стеарат – 2,0 мг. По 10, 14, 25 або 30 таблеток у контурне осередкове пакування з плівки полівінілхлоридної та фольги алюмінієвої друкованої лакованої. По 10, 20, 30, 40, 50 або 100 таблеток у банки з поліетилентерефталату для лікарських засобів або поліпропіленові для лікарських засобів, закупорені кришками з поліетилену високого тиску з контролем першого розтину, або кришками поліпропіленовими з системою "натиснути- з поліетилену низького тиску з контролем першого розтину. Одну банку або 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 або 10 контурних осередкових упаковок разом з інструкцією по застосуванню поміщають у картонну упаковку (пачку).Опис лікарської формиКруглі плоскоциліндричні пігулки білого або білого з жовтуватим відтінком кольору з ризиком з одного боку та фасками з двох боків.Фармакотерапевтична групаПротиподагричний засіб – ксантиноксидази інгібітор.ФармакокінетикаВсмоктування Алопуринол активний при пероральному застосуванні. Він швидко всмоктується із верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. За даними фармакокінетичних досліджень, алопуринол визначається в крові вже через 30-60 хвилин після прийому. Біодоступність алопуринолу варіює від 67% до 90%. Максимальна концентрація препарату в плазмі зазвичай реєструється приблизно через 1,5 години після перорального прийому. Потім концентрація алопуринолу швидко знижується. Через 6 годин після прийому в плазмі визначається лише слідова концентрація препарату. Максимальна концентрація активного метаболіту - оксипуринола зазвичай реєструється через 3-5 годин після перорального прийому алопуринолу. Рівень оксипуринолу в плазмі знижується значно повільніше. Розподіл Алопуринол майже не зв'язується з білками плазми, тому зміни рівня зв'язування з білками не повинні значно впливати на кліренс препарату. Об'єм розподілу алопуринолу, що здається, становить приблизно 1,6 літра/кг, що говорить про досить виражене поглинання препарату тканинами. Вміст алопуринолу в різних тканинах людини не вивчений, проте дуже ймовірно, що алопуринол і оксипуринол у максимальній концентрації накопичуються в печінці та слизовій оболонці кишечника, де реєструється висока активність ксантиноксидази. Біотрансформація Під дією ксантиноксидази та альдегідоксидази алопуринол метаболізується з утворенням оксипуринолу. Оксипуринол пригнічує активність ксантиноксидази. Проте, оксипуринол - менш потужний інгібітор ксантиноксидази, проти аллопуринолом, проте його період напіввиведення значно більше. Завдяки цим властивостям після прийому разової добової дози алопуринолу ефективне пригнічення активності ксантиноксидази підтримується протягом 24 годин. У пацієнтів з нормальною функцією нирок вміст оксипуринолу в плазмі повільно збільшується аж до досягнення рівноважної концентрації. Після прийому алопуринолу в дозі 300 мг на добу, концентрація алопуринолу в плазмі крові, як правило, становить 5-10 мг/л. До інших метаболітів алопуринолу відносяться алопуринол-рибозид і оксипуринол-7-рибозид. Виведення Приблизно 20% прийнятого per os алопуринолу виводиться через кишечник у незміненому вигляді. Близько 10% добової дози екскретуються клубочковим апаратом нирки як незміненого аллопуринола. Ще 70% добової дози алопуринолу виводиться із сечею у формі оксипуринолу. Оксипуринол виводиться нирками у незміненому вигляді, однак у зв'язку з канальцевою реабсорбцією він має тривалий період напіввиведення. Період напіввиведення алопуринолу становить 1-2 години, тоді як період напіввиведення оксипуринолу варіює від 13 до 30 годин. Такі значні відмінності, ймовірно, пов'язані з відмінностями у структурі досліджень та/або кліренсі креатиніну у пацієнтів. Пацієнти з порушеною функцією нирок У пацієнтів з порушеною функцією нирок виведення алопуринолу та оксипуринолу може значно сповільнюватися, що при тривалій терапії призводить до зростання концентрації цих сполук у плазмі крові. У пацієнтів з порушеною функцією нирок та кліренсом креатиніну 10-20 мл/хв після тривалої терапії алопуринолом у дозі 300 мг на добу концентрація оксипуринолу в плазмі досягала орієнтовно 30 мг/л. Така концентрація оксипуринолу може визначатися у пацієнтів з нормальною функцією нирок на фоні терапії алопуринолом у дозі 600 мг на добу. Отже, при лікуванні пацієнтів із порушенням функції нирок дозу алопуринолу необхідно знижувати. Літні пацієнти У пацієнтів похилого віку значні зміни фармакокінетичних властивостей алопуринолу малоймовірні. Виняток становлять пацієнти із супутньою патологією нирок.ФармакодинамікаАлопуринол є структурним аналогом гіпоксантину. Алопуринол, а також його основний активний метаболіт – оксипуринол, пригнічують ксантиноксидазу – фермент, що забезпечує перетворення гіпоксантину на ксантин, та ксантину на сечову кислоту. Алопуринол зменшує концентрацію сечової кислоти у сироватці крові та сечі; таким чином він запобігає відкладенню кристалів сечової кислоти в тканинах та/або сприяє їх розчиненню. Крім придушення катаболізму пуринів у деяких (але не у всіх) пацієнтів з гіперурикемією, велика кількість ксантину та гіпоксантину стає доступною для повторного утворення пуринових основ, що призводить до пригнічення біосинтезу пуринів de novo за механізмом зворотного зв'язку, що опосередковано пригніченням ферменту гіпоксантин-гуанін. -трансферази. Інші метаболіти алопуринолу - алопуринол-рибозид та оксипуринол-7 рибозид.Показання до застосуванняПригнічення утворення сечової кислоти та її солей при підтвердженому накопиченні цих сполук (наприклад, подагра, шкірні тофуси, нефролітіаз) або передбачуваному клінічному ризику їх накопичення (наприклад, лікування злоякісних новоутворень може ускладнюватися розвитком гострої сечокислої нефропатії). До основних клінічних станів, які можуть супроводжуватися накопиченням сечової кислоти та її солей, відносяться: ідіопатична подагра; сечокам'яна хвороба (утворення конкрементів із сечової кислоти); гостра сечокисла нефропатія; пухлинні захворювання та мієлопроліферативний синдром з високою швидкістю оновлення клітинної популяції, коли гіперурикемія виникає спонтанно або після проведення цитотоксичної терапії; певні ферментативні порушення, що супроводжуються гіперпродукцією солей сечової кислоти, наприклад, знижена активність гіпоксантин-гуанін-фосфорибозилтрансферази (включаючи синдром Льоша-Найхана), знижена активність глюкозо-6-фосфатази (включаючи глікогенози -амідо-трансферази, знижена активність аденін-фосфорибозилтрансферази Лікування сечокам'яної хвороби, що супроводжується утворенням 2,8-дигідроксиаденінових (2,8-ДГА) конкрементів у зв'язку зі зниженою активністю аденін-фосфорибозилтрансферази. Профілактика та лікування сечокам'яної хвороби, що супроводжується утворенням змішаних кальцієво-оксалатних конкрементів на тлі гіперурікозурії, коли дієта та підвищене споживання рідини були безуспішними.Протипоказання до застосуванняГіперчутливість до алопуринолу або будь-якої з допоміжних речовин, що входять до складу препарату. Печінкова недостатність, хронічна ниркова недостатність (стадія азотемії), первинний гемохроматоз, безсимптомна гіперурикемія, гострий напад подагри, дитячий вік до 3-х років (з урахуванням твердої лікарської форми) Вагітність, період грудного вигодовування. З обережністю: Порушення функції печінки, гіпотиреоз, цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, одночасний прийом інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ) або діуретиків, дитячий вік (до 15 років призначають тільки під час цитостатичної терапії лейкозів та ін. злоякісних захворювань; літній вік.Вагітність та лактаціяВ даний час даних щодо безпеки терапії алопуринолом у період вагітності недостатньо, хоча цей препарат широко застосовувався протягом довгих років без явних несприятливих наслідків. Вагітним жінкам не слід приймати таблетки Алопуринол, за винятком тих випадків, коли не існує менш небезпечного альтернативного лікування та захворювання становить більший ризик для матері та плода, ніж прийом препарату. Згідно з наявними повідомленнями, алопуринол та оксипуринол виділяються з грудним молоком. У жінок, які приймають алопуринол у дозі 300 мг/добу, концентрація алопуринолу та оксипуринолу у грудному молоці досягала, відповідно, 1,4 мг/л та 53,7 мг/л. Проте, відомостей про вплив алопуринолу та його метаболітів на немовлят, які перебувають на грудному вигодовуванні, відсутні. Таким чином, препарат Алопуринол таблетки не рекомендується в період грудного вигодовування.Побічна діяВідсутні сучасні клінічні дані визначення частоти розвитку побічних ефектів. Їх частота може варіювати в залежності від дози та від того, чи призначався препарат як монотерапія або у комбінації з іншими препаратами. Класифікація частоти розвитку побічних ефектів заснована на приблизній оцінці, більшість побічних ефектів відсутні дані визначення частоти їх розвитку. Класифікація небажаних реакцій залежно від частоти народження виглядає наступним чином: дуже часті (≥1/10), часті (від ≥1/100 до Небажані реакції, пов'язані з терапією алопуринолом, що спостерігаються в постреєстраційному періоді, зустрічаються рідко або дуже рідко. У загальній популяції пацієнтів, здебільшого, мають легкий характер. Частота розвитку небажаних явищ збільшується при порушеннях функції нирок та (або) печінки. Інфекції та паразитарні захворювання: дуже рідкісні – фурункульоз. Порушення з боку системи крові та лімфатичної системи: дуже рідкісні – агранулоцитоз, апластична анемія, тромбоцитопенія, гранулоцитоз, лейкопенія, лейкоцитоз, еозинофілія та аплазія, що стосується лише еритроцитів. Дуже рідко надходили повідомлення про тромбоцитопенію, агранулоцитоз і апластичні анемії, особливо у осіб з порушеннями функції нирок та/або печінки, що наголошує на необхідності прояву особливої ​​обережності у цих груп пацієнтів. Порушення з боку імунної системи: нечасті – реакції гіперчутливості; рідкісні - тяжкі реакції гіперчутливості, включаючи шкірні реакції з відшаруванням епідермісу, лихоманкою, лімфаденопатією, артралгією та (або) еозинофілією (у тому числі синдром Стівенса-Джонсона та токсичний епідермальний некроліз). Супутній васкуліт або реакції з боку тканини можуть мати різні прояви, включаючи гепатит, ураження нирок, гострий холангіт, ксантинові конкременти і, в окремих випадках, судоми. Крім того, дуже рідко спостерігався розвиток анафілактичного шоку. При розвитку тяжких небажаних реакцій терапію алопуринолом необхідно негайно припинити та не відновлювати.При відстроченій мультиорганній гіперчутливості (відомій як синдром лікарської гіперчутливості /DRESS/) можуть розвиватися такі симптоми в різних комбінаціях: лихоманка, шкірний висип, васкуліт, лімфаденопатія, псевдолімфома, артралгія, лейкопенія, еозинофілія, гепатоспленом проток (руйнування або зникнення внутрішньопечінкових жовчних проток). При розвитку таких реакцій у будь-який період лікування Алопуринол слід негайно скасувати і ніколи не відновлювати. Генералізовані реакції гіперчутливості розвивалися у пацієнтів з порушеною функцією нирок та печінки. Такі випадки іноді мали летальний кінець; дуже рідкісні – ангіоімунобластна лімфаденопатія.псевдолімфома, артралгія, лейкопенія, еозинофілія, гепатоспленомегалія, зміна результатів печінкових функціональних тестів, синдром жовчних проток, що зникають (руйнування або зникнення внутрішньопечінкових жовчних проток). При розвитку таких реакцій у будь-який період лікування Алопуринол слід негайно скасувати і ніколи не відновлювати. Генералізовані реакції гіперчутливості розвивалися у пацієнтів з порушеною функцією нирок та печінки. Такі випадки іноді мали летальний кінець; дуже рідкісні – ангіоімунобластна лімфаденопатія.псевдолімфома, артралгія, лейкопенія, еозинофілія, гепатоспленомегалія, зміна результатів печінкових функціональних тестів, синдром жовчних проток, що зникають (руйнування або зникнення внутрішньопечінкових жовчних проток). При розвитку таких реакцій у будь-який період лікування Алопуринол слід негайно скасувати і ніколи не відновлювати. Генералізовані реакції гіперчутливості розвивалися у пацієнтів з порушеною функцією нирок та печінки. Такі випадки іноді мали летальний кінець; дуже рідкісні – ангіоімунобластна лімфаденопатія.Алопуринол слід негайно відмінити і ніколи не відновлювати. Генералізовані реакції гіперчутливості розвивалися у пацієнтів з порушеною функцією нирок та печінки. Такі випадки іноді мали летальний кінець; дуже рідкісні – ангіоімунобластна лімфаденопатія.Алопуринол слід негайно відмінити і ніколи не відновлювати. Генералізовані реакції гіперчутливості розвивалися у пацієнтів з порушеною функцією нирок та печінки. Такі випадки іноді мали летальний кінець; дуже рідкісні – ангіоімунобластна лімфаденопатія. Ангіоімунобластну лімфаденопатію дуже рідко діагностували після біопсії лімфовузлів з приводу генералізованої лімфаденопатії. Ангіоімунобластна лімфаденопатія носить оборотний характер і регресує після припинення терапії алопуринолом. Порушення з боку обміну речовин та харчування: дуже рідкісні – цукровий діабет, гіперліпідемія. Порушення психіки: дуже рідкісні – депресія. Порушення з боку нервової системи: дуже рідкісні – кома, параліч, атаксія, нейропатія, парестезія, сонливість, головний біль, збочення смакових відчуттів. Порушення органу зору: дуже рідкісні - катаракта, порушення зору, макулярні зміни. Порушення з боку органу слуху та лабіринтні розлади: дуже рідкісні – запаморочення (вертиго). Порушення з боку серця: дуже рідкісні – стенокардія, брадикардія. Порушення з боку судин: дуже рідкісні – підвищення артеріального тиску. Порушення з боку шлунково-кишкового тракту: нечасті – блювання, нудота, діарея. У раніше проведених клінічних дослідженнях спостерігали нудоту та блювоту, проте пізніші спостереження підтвердили, що ці реакції не є клінічно значущою проблемою і їх можна уникнути, призначаючи алопуринол після їди; дуже рідкісні - рецидивні кривава блювота, стеаторея, стоматит, зміни частоти дефекації; частота невідома – біль у животі. Порушення з боку печінки та жовчовивідних шляхів: нечасті – безсимптомне збільшення концентрації печінкових ферментів (підвищений рівень лужної фосфатази та трансаміназ у сироватці крові); рідкісні - гепатит (включаючи некротичну та гранулематозну форми). Порушення функції печінки можуть розвиватися без явних ознак генералізованої гіперчутливості Порушення з боку шкіри та підшкірних тканин: часті – висип; рідкісні – тяжкі реакції з боку шкіри: синдром Стівенса-Джонсона (ССД) та токсичний епідермальний некроліз (ТЕН); дуже рідкісні - ангіоневротичний набряк, локальна медикаментозна висипка, алопеція, знебарвлення волосся. У пацієнтів, які приймають алопуринол, найбільш поширені небажані реакції з боку шкіри. З огляду на терапії препаратом ці реакції можуть розвиватися у час. Шкірні реакції можуть проявлятися свербінням, макулопапульозними та лускатими висипаннями. В інших випадках може розвинутись пурпура. У поодиноких випадках спостерігається ексфоліативне ураження шкіри (ССД/ТЕН). При розвитку подібних реакцій терапію алопуринолом необхідно негайно припинити. Якщо реакція з боку шкіри має легкий характер, то після зникнення цих змін можна відновити прийом алопуринолу в меншій дозі (наприклад, 50 мг на добу). Згодом дозу можна поступово збільшити. При рецидивуванні шкірних реакцій терапію алопуринолом потрібно припинити і більше не відновлювати,оскільки подальший прийом препарату може призвести до розвитку тяжких реакцій гіперчутливості. Згідно з наявними відомостями, на фоні терапії алопуринолом ангіоневротичний набряк розвивався ізольовано, а також у поєднанні із симптомами генералізованої реакції гіперчутливості. Порушення з боку скелетно-м'язової та сполучної тканини: дуже рідкісні – міалгія. Порушення з боку нирок та сечовивідних шляхів: дуже рідкісні – гематурія, ниркова недостатність, уремія; частота невідома – сечокам'яна хвороба. Порушення з боку репродуктивної системи та молочної залози: дуже рідкісні – чоловіче безпліддя, еректильна дисфункція, гінекомастія. Загальні розлади та порушення у місці введення препарату: дуже рідкісні – набряк, загальне нездужання, загальна слабкість, лихоманка. Згідно з наявними відомостями, на тлі терапії алопуринолом лихоманка розвивалася як ізольовано, так і у поєднанні із симптомами генералізованої реакції гіперчутливості. Повідомлення про можливі побічні реакції У разі виникнення побічних реакцій, у тому числі не зазначених у цій інструкції, слід припинити застосування лікарського засобу. У післяреєстраційному періоді важлива будь-яка інформація про можливі побічні реакції, оскільки ці повідомлення допомагають постійно відстежувати безпеку препарату. Співробітники сфери охорони здоров'я зобов'язані повідомляти про будь-які підозри на побічні реакції до органів місцевого фармаконагляду.Взаємодія з лікарськими засобами6-меркаптопуріп та азатіоприн Азатіоприн метаболізується з утворенням 6-меркаптопурину, який інактивується ферментом ксантиноксидазою. У випадках, коли терапія 6-меркаптопурином або азатіоприном поєднується з алопуринолом, пацієнтам слід призначати лише одну чверть від звичайної дози 6-меркаптопурину або азатіоприну, оскільки пригнічення активності ксантиноксидази збільшує тривалість дії цих сполук. Відарабін (аденіна арабінозід) У присутності алопуринолу період напіввиведення відарабіну збільшується. При одночасному застосуванні цих препаратів необхідно дотримуватись особливої ​​настороженості щодо посилених токсичних ефектів терапії. Саліцилати та урикозуричні засоби Основним активним метаболітом алопуринолу є оксипуринол, який виводиться нирками аналогічно до солей сечової кислоти. Отже, лікарські препарати з урикозуричною активністю, такі як пробенецид або високі дози саліцилатів, можуть посилювати виведення оксипуринолу. У свою чергу посилене виведення оксипуринолу супроводжується зменшенням терапевтичної активності аллопуринолу, проте значущість цього виду взаємодії необхідно оцінювати індивідуально в кожному випадку. Хлорпропамід При одночасному застосуванні алопуринолу та хлорпропаміду у пацієнтів з порушеною функцією нирок збільшується ризик розвитку тривалої гіпоглікемії, оскільки на етапі канальцевої екскреції алопуринол та хлорпропамід конкурують між собою. Антикоагулянти похідні кумарину При одночасному застосуванні з алопуринолом спостерігалося посилення ефектів варфарину та інших антикоагулянтів похідних кумарину. У зв'язку з цим необхідно ретельно контролювати стан пацієнтів, які отримують супутню терапію цими препаратами. Фенітоїн Алопуринол здатний пригнічувати окиснення фенітоїну в печінці, проте клінічна значимість цієї взаємодії не встановлена. Теофілін Відомо, що алопуринол пригнічує метаболізм теофіліну. Подібну взаємодію можна пояснити участю ксантиноксидази у процесі біотрансформації теофіліну в організмі людини. Концентрацію теофіліну в сироватці крові необхідно контролювати на початку супутньої терапії алопуринолом, а також зі збільшенням дози останнього. Ампіцилін та амоксицилін У пацієнтів, які одночасно отримували ампіцилін або амоксицилін та алопуринол, реєструвалася підвищена частота розвитку реакцій з боку шкіри, порівняно з пацієнтами, які не отримували подібну супутню терапію. Причину цього виду лікарської взаємодії не встановлено. Тим не менш, пацієнтам, які отримують алопуринол, замість ампіциліну та амоксициліну рекомендується призначати інші антибактеріальні препарати. Цитотоксичні лікарські засоби (циклофосфамід, доксорубіцин, блеоміцин, прокарбазин, мехлоретамін) У пацієнтів, які страждають на пухлинні захворювання (крім лейкозів) і отримують алопуринол, спостерігалося посилене пригнічення діяльності кісткового мозку циклофосфамідом та іншими цитотоксичними препаратами. Проте, згідно з результатами контрольованих досліджень, у яких взяли участь пацієнти, які отримують циклофосфамід, доксорубіцин, блеоміцин, прокарбазин та (або) мехлоретамін (хлорметину гідрохлорид), супутня терапія алопуринолом не посилювала токсичний вплив цих цитотоксичних препаратів. Циклоспорин Згідно з деякими повідомленнями, концентрація циклоспорину в плазмі може збільшуватися на тлі супутньої терапії алопуринолом. При одночасному застосуванні цих препаратів необхідно враховувати можливість посилення токсичності циклоспорину. Діданозин У здорових добровольців та ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують диданозин, на фоні супутньої терапії алопуринолом (300 мг на добу) спостерігалося збільшення СMAХ (максимальна концентрація препарату в плазмі крові) та AUC (площа під кривою концентрація-час) диданозину приблизно вдвічі. Період напіввиведення диданозину у своїй не змінювався. Як правило, одночасне застосування цих лікарських засобів не рекомендується. Якщо супутня терапія неминуча, може знадобитися зниження дози диданозину та ретельне спостереження за станом пацієнта. Інгібітори АПФ Одночасне застосування іАПФ з алопуринолом супроводжується підвищеним ризиком розвитку лейкопенії, таким чином ці препарати слід комбінувати з обережністю. Тіазидні діуретики Одночасне застосування тіазидних діуретиків, у тому числі гідрохлортіазиду, може підвищити ризик розвитку побічних ефектів гіперчутливості, пов'язаних з алопуринолом, особливо у пацієнтів з порушеннями функції нирок.Спосіб застосування та дозиВсередину. Препарат слід приймати один раз на день після їди, запиваючи великою кількістю води. Якщо добова доза перевищує 300 мг або спостерігаються симптоми непереносимості з боку шлунково-кишкового тракту, дозу необхідно ділити на кілька прийомів. Дорослі пацієнти Щоб зменшити ризик розвитку побічних ефектів, рекомендується використовувати алопуринол у початковій дозі 100 мг один раз на день. Якщо цієї дози недостатньо для того, щоб належним чином знизити концентрацію сечової кислоти в сироватці крові, то добову дозу можна поступово збільшувати до досягнення бажаного ефекту. Слід виявляти особливу обережність у разі порушення функції нирок. При підвищенні дози алопуринолу кожні 1-3 тижні необхідно визначати концентрацію сечової кислоти у сироватці крові. При доборі дози препарату рекомендується використовувати такі режими дозування (залежно від вибраного режиму дозування рекомендуються таблетки 100 мг або 300 мг). Рекомендована доза препарату становить: 100-200 мг на добу при легкому перебігу захворювання; 300-600 мг на добу при середньотяжкому перебігу; 700-900 мг на добу при тяжкому перебігу. Якщо при розрахунку дози виходити з маси тіла пацієнта, то доза алопуринолу повинна становити від 2 до 10 мг/кг/добу. Діти та підлітки віком до 15 років Рекомендована доза для дітей від 3 до 10 років: 5-10 мг/кг/добу. Для низьких доз використовують таблетки 100 мг, які за допомогою ризику можна розділити на дві однакові дози по 50 мг. Рекомендована доза для дітей віком від 10 до 15 років 10-20 мг/кг/добу. Добова доза не повинна перевищувати 400 мг. Алопуринол рідко застосовується для дитячої терапії. Виняток становлять злоякісні онкологічні захворювання (особливо лейкози) та деякі ферментативні порушення (наприклад, синдром Льоша-Найхана). Літні пацієнти Оскільки спеціальні дані щодо застосування алопуринолу у популяції людей похилого віку відсутні, для лікування таких пацієнтів слід використовувати препарат у мінімальній дозі, що забезпечує достатнє зниження концентрації сечової кислоти у сироватці крові. Особливу увагу необхідно приділити рекомендаціям щодо добору дози препарату для пацієнтів з порушеною функцією нирок. Порушення функції нирок Оскільки алопуринол та його метаболіти виводяться з організму нирками, порушення функції нирок може призводити до затримки препарату та його метаболітів в організмі з подальшим подовженням періоду напіввиведення цих сполук із плазми крові. При тяжкій нирковій недостатності рекомендується застосовувати алопуринол у дозі нижче 100 мг на добу або використовувати разові дози по 100 мг з інтервалом більше одного дня. Якщо умови дозволяють контролювати концентрацію оксипуринолу в плазмі крові, то дозу алопуринолу слід підібрати таким чином, щоб рівень оксипуринолу в плазмі був нижчий за 100 мкмоль/л (15,2 мг/л). Алопуринол та його похідні видаляються з організму за допомогою гемодіалізу. Якщо сеанси гемодіалізу проводяться 2-3 рази на тиждень, то доцільно визначити необхідність переходу на альтернативний режим терапії – прийом 300-400 мг алопуринолу відразу після завершення сеансу гемодіалізу (між сеансами гемодіалізу препарат не приймається). У пацієнтів з порушеннями функції нирок комбінування алопуринолу з тіазидними діуретиками слід проводити з винятковою обережністю. Алопуринол слід призначати у найнижчих ефективних дозах при ретельному моніторуванні функції нирок. Порушення функції печінки При порушеній функції печінки дозу препарату слід зменшити. На ранньому етапі лікування рекомендується здійснювати моніторинг лабораторних показників функції печінки. Стани, що супроводжуються посиленням обміну солеї сечової кислоти (наприклад, пухлинні захворювання, синдром Льоша-Найхана) Перед початком терапії цитотоксичними препаратами рекомендується корекцію існуючої гіперурикемії та (або) гіперурикозурії за допомогою алопуринолу. Велике значення має адекватна гідратація, що сприяє підтримці оптимального діурезу, а також олужнення сечі, завдяки якому збільшується розчинність сечової кислоти та її солей. Доза алопуринолу повинна бути близькою до нижньої межі рекомендованого діапазону доз. Якщо порушення функції нирок обумовлено розвитком гострої сечокислої нефропатії або іншої ниркової патології, лікування слід продовжувати відповідно до рекомендацій, представлених у розділі "Порушення функції нирок". Описані заходи можуть зменшити ризик накопичення ксантину та сечової кислоти, що ускладнює перебіг хвороби. Рекомендації щодо моніторингу Для корекції дози препарату необхідно з оптимальними інтервалами оцінювати концентрацію солей сечової кислоти у сироватці крові, а також рівень сечової кислоти та уратів сечі.ПередозуванняСимптоми Нудота, блювання, діарея та запаморочення. Тяжке передозування алопуринолу може призвести до значного пригнічення активності ксантиноксидази. Сам собою цей ефект не повинен супроводжуватися небажаними реакціями. Виняток становить вплив на супутню терапію, особливо на лікування 6-меркаптопурином та (або) азатіоприном. Лікування Специфічний антидот алопуринолу невідомий. Адекватна гідратація, що підтримує оптимальний діурез, сприяє виведенню алопуринолу та його похідних із сечею. За наявності клінічних показань виконується гемодіаліз.Запобіжні заходи та особливі вказівкиСиндром лікарської гіперчутливості, ССД та ТЕН На фоні застосування алопуринолу надходили повідомлення про розвиток загрозливих для життя реакцій з боку шкіри, такі як синдром Стівенса-Джонсона і токсичний епідермальний некроліз (ССД/ТЕН). Пацієнтів слід інформувати про симптоми цих реакцій (прогресуючий шкірний висип, часто з бульбашками та ураженням слизових) і ретельно моніторувати їх розвиток. Найчастіше ССД/ТЕН розвиваються на перших тижнях прийому препарату. За наявності ознак та симптомів ССД/ТЕН препарат Алопуринол слід негайно відмінити та більше не призначати. Маніфестація реакцій гіперчутливості до алопуринолу може бути різною, включаючи макулопапульозну екзантему, синдром лікарської гіперчутливості (DRESS) та ССД/ТЕН. Ці реакції є клінічним діагнозом і їх клінічні прояви є основою для прийняття відповідних рішень.Терапію препаратом Алопуринол слід негайно припинити при появі висипу на шкірі або інших проявів реакції гіперчутливості. Не можна відновлювати терапію у пацієнтів із синдромом гіперчутливості та ССД/ТЕН. Кортикостероїди можуть застосовуватись для лікування шкірних реакцій при гіперчутливості. Хронічне порушення функції нирок Пацієнти з хронічним порушенням функції нирок мають більший ризик розвитку реакцій гіперчутливості, пов'язаних з алопуринолом, у тому числі ССД/ТЕН. Алель HLA-B*5801 Було встановлено, що присутність алелю HLA-B*5801 пов'язана з розвитком синдрому гіперчутливості до алопуринолу та ССД/ТЕН. Частота присутності алеля HLA- В * 5801 різна в різних етнічних групах і може досягати 20% у популяції китайців Хань, близько 12% у корейців та 1-2% у японців та європейців. Застосування генотипування прийняття рішень про терапії аллопуринолом не досліджувалося. Якщо відомо, що пацієнт є носієм алелю HLA-B*5801, то алопуринол слід призначати лише, якщо користь лікування перевершує ризик. Слід дуже уважно стежити за розвитком синдрому гіперчутливості та ССД/ТЕН. Пацієнт повинен бути проінформований про необхідність негайного скасування лікування при першій появі таких симптомів. Порушення функції печінки та нирок При лікуванні пацієнтів з порушеною функцією нирок або печінки дозу алопуринолу необхідно знизити. У пацієнтів, які отримують лікування артеріальною гіпертензією або серцевою недостатністю (наприклад, пацієнти, які приймають діуретики або інгібітори АПФ), може спостерігатися супутнє порушення функції нирок, тому алопуринол у цій групі пацієнтів слід використовувати з обережністю. Безсимптомна гіперурикемія сама по собі не є показанням до застосування алопуринолу. У таких випадках поліпшення стану пацієнтів може бути досягнуто завдяки змінам дієти та споживанню рідини поряд з усуненням основної причини гіперурикемії. Гострий напад подагри Алопуринол не слід застосовувати до повного усунення гострого нападу подагри, оскільки цим можна спровокувати додаткове загострення захворювання. Аналогічно терапії урикозуричними засобами, початок лікування алопуринолом може спровокувати гострий напад подагри. Щоб уникнути цього ускладнення, рекомендується проводити профілактичну терапію нестероїдними протизапальними препаратами або колхіцином протягом щонайменше одного місяця до призначення алопуринолу. Детальні відомості про рекомендовані дози, застереження та запобіжні заходи можна знайти у відповідній літературі. Якщо гострий напад подагри розвивається на тлі терапії алопуринолом, то прийом препарату слід продовжити в тій же дозі, а для лікування нападу необхідно призначити нестероїдний протизапальний засіб. Відкладення ксантину У випадках, коли утворення сечової кислоти значно посилено (наприклад, злоякісна пухлинна патологія та відповідна протипухлинна терапія, синдром Льоша-Найхана), абсолютна концентрація ксантину в сечі в поодиноких випадках може істотно збільшитися, що сприяє відкладенню ксантину в тканинах сечових. Імовірність відкладення ксантину в тканинах можна звести до мінімуму завдяки адекватній гідратації, що забезпечує оптимальне розведення сечі. Вклинення конкрементів із сечової кислоти Адекватна терапія алопуринолом може призводити до розчинення великих конкрементів з сечової кислоти, що знаходяться в ниркових баліях, однак, ймовірність вклинення цих конкрементів в сечоводи невелика. Гемохроматоз Основний ефект алопуринолу при лікуванні подагри полягає у придушенні активності ферменту ксантиноксидази. Ксантиноксидаза може брати участь у зменшенні вмісту та виведенні заліза, що депонується у печінці. Дослідження, що демонструють безпеку терапії алопуринолом у популяції пацієнтів із гемохроматозом, відсутні. Пацієнтам з гемохроматозом, а також їхнім кровним родичам алопуринол слід призначати з обережністю. Вплив на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами На тлі терапії алопуринолом спостерігався розвиток таких небажаних реакцій, як сонливість, запаморочення (вертиго) та атаксія. Ці небажані явища можуть вплинути на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами. Пацієнти, які приймають препарат Алопуринол таблетки, не повинні керувати транспортними засобами та механізмами доти, доки вони не будуть впевнені в тому, що алопуринол не надає несприятливого впливу на відповідні здібності.Умови зберіганняПри кімнатній температуріУмови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаПігулки - 1 таб. Діюча речовина: 300 мг алопуринолу в кожній таблетці; допоміжні речовини: магнію стеарат 3 мг, кремнію діоксид колоїдний безводний 3 мг, желатин 12 мг, карбоксиметилкрохмаль натрію (тип А) 20 мг, целюлоза мікрокристалічна 52 мг. По 30 таблеток у флаконі з коричневого скла з ПЕ кришкою з контролем першого розтину та амортизатором гармошкою. 1 флакон у картонній пачці разом із інструкцією з медичного застосування.Опис лікарської формиКруглі плоскі пігулки білого або сірувато-білого кольору, з фаскою, з ризиком на одній та з гравіюванням Е 352 з іншого боку, без або майже без запаху. За допомогою ризику таблетки можна розділити на дві однакові дози.Фармакотерапевтична групаПротиподагричний засіб – ксантиноксидази інгібітор.ФармакокінетикаВсмоктування Алопуринол активний при пероральному застосуванні. Він швидко всмоктується із верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. За даними фармакокінетичних досліджень, алопуринол визначається в крові вже через 30-60 хвилин після прийому. Біодоступність алопуринолу варіює від 67% до 90%. Максимальна концентрація препарату в плазмі зазвичай реєструється приблизно через 1,5 години після перорального прийому. Потім концентрація алопуринолу швидко знижується. Через 6 годин після прийому в плазмі визначається лише слідова концентрація препарату. Максимальна концентрація активного метаболіту - оксипуринола зазвичай реєструється через 3-5 годин після перорального прийому алопуринолу. Рівень оксипуринолу в плазмі знижується значно повільніше. Розподіл Алопуринол майже не зв'язується з білками плазми, тому зміни рівня зв'язування з білками не повинні значно впливати на кліренс препарату. Об'єм розподілу алопуринолу, що здається, становить приблизно 1,6 літра/кг, що говорить про досить виражене поглинання препарату тканинами. Вміст алопуринолу в різних тканинах людини не вивчений, проте дуже ймовірно, що алопуринол і оксипуринол у максимальній концентрації накопичуються в печінці та слизовій оболонці кишечника, де реєструється висока активність ксантиноксидази. Біотрансформація Під дією ксантиноксидази та альдегідоксидази алопуринол метаболізується з утворенням оксипуринолу. Оксипуринол пригнічує активність ксантиноксидази. Проте, оксипуринол - менш потужний інгібітор ксантиноксидази, проти аллопуринолом, проте його період напіввиведення значно більше. Завдяки цим властивостям після прийому разової добової дози алопуринолу ефективне пригнічення активності ксантиноксидази підтримується протягом 24 годин. У хворих із нормальною функцією нирок вміст оксипуринолу у плазмі крові повільно збільшується аж до досягнення рівноважної концентрації. Після прийому алопуринолу в дозі 300 мг на добу, концентрація алопуринолу в плазмі крові, як правило, становить 5-10 мг/л. До інших метаболітів алопуринолу відносяться алопуринол-рибозид і оксипуринол-7-рибозид. Виведення Приблизно 20% прийнятого per os алопуринолу виводиться з калом у незміненому вигляді. Близько 10% добової дози екскретуються клубочковим апаратом нирки як незміненого аллопуринола. Ще 70% добової дози алопуринолу виводиться із сечею у формі оксипуринолу. Оксипуринол виводиться нирками у незміненому вигляді, однак у зв'язку з канальцевою реабсорбцією він має тривалий період напіввиведення. Період напіввиведення алопуринолу становить 1-2 години, тоді як період напіввиведення оксипуринолу варіює від 13 до 30 годин. Такі значні відмінності, ймовірно, пов'язані з відмінностями у структурі досліджень та/або кліренсі креатиніну у пацієнтів. Пацієнти з порушеною функцією нирок У хворих з порушеною функцією нирок виведення алопуринолу та оксипуринолу може значно сповільнюватися, що при тривалій терапії призводить до зростання концентрації цих сполук у плазмі крові. У пацієнтів з порушеною функцією нирок та кліренсом креатиніну 10-20 мл/хв після тривалої терапії алопуринолом у дозі 300 мг на добу концентрація оксипуринолу в плазмі досягала орієнтовно 30 мг/л. Така концентрація оксипуринолу може визначатися у пацієнтів з нормальною функцією нирок на фоні терапії алопуринолом у дозі 600 мг на добу. Отже, при лікуванні пацієнтів із порушенням функції нирок дозу алопуринолу необхідно знижувати. Літні пацієнти У пацієнтів похилого віку значні зміни фармакокінетичних властивостей алопуринолу малоймовірні. Виняток становлять пацієнти із супутньою патологією нирок.ФармакодинамікаАлопуринол є структурним аналогом гіпоксантину. Алопуринол, а також його основний активний метаболіт - оксипуринол, що інгібують ксантиноксидазу - фермент, що забезпечує перетворення гіпоксантину на ксантин, та ксантину на сечову кислоту. Алопуринол зменшує концентрацію сечової кислоти як у сироватці, так і в сечі. Тим самим він запобігає відкладенню кристалів сечової кислоти в тканинах та (або) сприяє їх розчиненню. Крім придушення катаболізму пуринів у деяких (але не у всіх) пацієнтів з гіперурикемією, велика кількість ксантину та гіпоксантину стає доступною для повторного утворення пуринових основ, що призводить до пригнічення біосинтезу пуринів de novo за механізмом зворотного зв'язку, що опосередковано пригніченням ферменту гіпоксантин-гуанін. -трансферази.Інші метаболіти алопуринолу - алопуринол-рибозид та оксипуринол-7 рибозид.Показання до застосуванняПригнічення утворення сечової кислоти та її солей при підтвердженому накопиченні цих сполук (наприклад, подагра, шкірні тофуси, нефролітіаз) або передбачуваному клінічному ризику їх накопичення (наприклад, лікування злоякісних новоутворень може ускладнюватися розвитком гострої сечокислої нефропатії). До основних клінічних станів, які можуть супроводжуватися накопиченням сечової кислоти та її солей, відносяться: ідіопатична подагра; сечокам'яна хвороба (утворення конкрементів із сечової кислоти); гостра сечокисла нефропатія; пухлинні захворювання та мієлопроліферативний синдром з високою швидкістю оновлення клітинної популяції, коли гіперурикемія виникає спонтанно або після проведення цитотоксичної терапії; певні ферментативні порушення, що супроводжуються гіперпродукцією солей сечової кислоти, наприклад, знижена активність гіпоксантин-гуанін- фосфорибозилтрансферази (включаючи синдром Льоша-Найхана), знижена активність глюкозо-6-фосфатази (включаючи глікогенози -амідо-трансферази, знижена активність аденін-фосфорибозилтрансферази Лікування сечокам'яної хвороби, що супроводжується утворенням 2,8-дигідроксиаденінових (2,8-ДГА) конкрементів у зв'язку зі зниженою активністю аденін-фосфорибозилтрансферази. Профілактика та лікування сечокам'яної хвороби, що супроводжується утворенням змішаних кальцієво-оксалатних конкрементів на тлі гіперурікозурії, коли дієта та підвищене споживання рідини були безуспішними.Протипоказання до застосуванняГіперчутливість до алопуринолу або будь-якої з допоміжних речовин, що входять до складу препарату. Печінкова недостатність, хронічна ниркова недостатність (стадія азотемії), первинний гемохроматоз, безсимптомна гіперурикемія, гострий напад подагри, дитячий вік до 3-х років (з урахуванням твердої лікарської форми) Вагітність, період грудного вигодовування. Пацієнти з рідкісними спадковими захворюваннями, такими як непереносимість галактози, дефіцит лактази або глюкозо-галактозною мальабсорбцією, не повинні приймати препарат (до складу препарату входить лактози моногідрат). З обережністю: Порушення функції печінки, гіпотиреоз, цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, одночасний прийом інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ) або діуретиків, дитячий вік (до 15 років призначають тільки під час цитостатичної терапії лейкозів та ін. злоякісних захворювань; літній вік.Вагітність та лактаціяВагітність В даний час даних з безпеки терапії алопуринолом у період вагітності недостатньо, хоча цей препарат широко застосовувався протягом довгих ліг без явних несприятливих наслідків. Вагітним жінкам не слід приймати таблетки Алопуринол-ЕГІС, за винятком тих випадків, коли не існує менш небезпечного альтернативного лікування та захворювання становить більший ризик для матері та плода, ніж прийом препарату. Період грудного вигодовування Згідно з наявними повідомленнями, алопуринол та оксипуринол виділяються з грудним молоком. У жінок, які приймають алопуринол у дозі 300 мг/добу, концентрація алопуринолу та оксипуринолу у грудному молоці досягала, відповідно, 1,4 мг/л та 53,7 мг/л. Проте, відомостей про вплив алопуринолу та його метаболітів на немовлят, які перебувають на грудному вигодовуванні, відсутні. Таким чином, препарат Алопуринол-ЕГІС таблетки не рекомендується в період грудного вигодовування.Побічна діяВідсутні сучасні клінічні дані визначення частоти розвитку побічних ефектів. Їх частота може варіювати в залежності від дози та від того, чи призначався препарат як монотерапія або у комбінації з іншими препаратами. Класифікація частоти розвитку побічних ефектів заснована на приблизній оцінці, більшість побічних ефектів відсутні дані визначення частоти їх розвитку. Класифікація небажаних реакцій залежно від частоти народження виглядає наступним чином: дуже часті (≥1/10), часті (від ≥1/100 до Небажані реакції, пов'язані з терапією алопуринолом, що спостерігаються в постреєстраційному періоді, зустрічаються рідко або дуже рідко. У загальній популяції пацієнтів здебільшого мають легкий характер. Частота розвитку небажаних явищ збільшується при порушеннях функції нирок та (або) печінки. Інфекції та паразитарні захворювання: дуже рідкісні: фурункульоз. Порушення з боку системи крові та лімфатичної системи: дуже рідкісні: агранулоцитоз, апластична анемія, тромбоцитопенія, гранулоцитоз, лейкопенія, лейкоцитоз, еозинофілія та аплазія, що стосується лише еритроцитів; Дуже рідко надходили повідомлення про тромбоцитопенію, агранулоцитоз і апластичні анемії, особливо у осіб з порушеннями функції нирок та/або печінки, що наголошує на необхідності прояву особливої ​​обережності у цих груп пацієнтів. Порушення з боку імунної системи: нечасті: реакції гіперчутливості; рідкісні: важкі реакції гіперчутливості, включаючи шкірні реакції з відшаруванням епідермісу, лихоманкою, лімфаденопатією, артралгією та (або) еозинофілією (у тому числі синдром Стівенса-Джонсона та токсичний епідермальний некроліз) (див. розділ "Порушення з боку шкіри та підшкірних) . Супутній васкуліт або реакції з боку тканини можуть мати різні прояви, включаючи гепатит, ураження нирок, гострий холангіт, ксантинові конкременти і, в окремих випадках, судоми. Крім того, дуже рідко спостерігався розвиток анафілактичного шоку. При розвитку тяжких небажаних реакцій терапію алопуринолом необхідно негайно припинити та не відновлювати.При відстроченій мультиорганній гіперчутливості (відомій як синдром лікарської гіперчутливості /DRESS/) можуть розвиватися наступні симптоми в різних комбінаціях: лихоманка, шкірний висип, васкуліт, лімфаденопатія, псевдолімфома, артралгія, лейкопенія, еозинофілія, гепато-спіно зникають жовчних проток (руйнування або зникнення внутрішньопечінкових жовчних проток). При розвитку таких реакцій у будь-який період лікування Алопуринол-ЕГИС слід негайно скасувати і ніколи не відновлювати. Генералізовані реакції гіперчутливості розвивалися у хворих з порушеною функцією нирок та (або) печінки. Такі випадки іноді мали летальний кінець; дуже рідкісні: ангіоімунобластна лімфаденопатія.Ангіоімунобластну лімфаденопатію дуже рідко діагностували після біопсії лімфовузлів з приводу генералізованої лімфаденопатії. Ангіоімунобластна лімфаденопатія носить оборотний характер і регресує після припинення терапії алопуринолом. Порушення з боку обміну речовин та харчування: дуже рідкісні: цукровий діабет, гіперліпідемія. Порушення психіки: дуже рідкісні: депресія. Порушення з боку нервової системи: дуже рідкісні: кома, параліч, атаксія, нейропатія, парестезія, сонливість, головний біль, спотворення смакових відчуттів. Порушення органу зору: дуже рідкісні: катаракта, порушення зору, макулярні зміни. Порушення з боку органу слуху та лабіринтні розлади: дуже рідкісні: запаморочення (вертиго). Порушення серця: дуже рідкісні: стенокардія, брадикардія. Порушення з боку судин: дуже рідкісні: підвищення артеріального тиску. Порушення з боку шлунково-кишкового тракту: нечасті: блювання, нудота, діарея. ; дуже рідкісні: рецидивні кривава блювота, стеаторея, стоматит, зміни частоти дефекації; Частота невідома: біль у животі. Порушення з боку печінки та жовчовивідних шляхів: нечасті: безсимптомне збільшення концентрації печінкових ферментів (підвищений рівень лужної фосфатази та трансаміназ у сироватці крові); рідкісні: гепатит (включаючи некротичну та гранулематозну форми). Порушення функції печінки можуть розвиватися без явних ознак генералізованої гіперчутливості Порушення з боку шкіри та підшкірних тканин: часті: висипання; рідкісні: тяжкі реакції з боку шкіри: синдром Стівенса-Джонсона (ССД) та токсичний епідермальний некроліз (ТЕН), дуже рідкісні: ангіоневротичний набряк, локальний медикаментозний висип, алопеція, знебарвлення волосся. У пацієнтів, які приймають алопуринол, найбільш поширені небажані реакції з боку шкіри. З огляду на терапії препаратом ці реакції можуть розвиватися у час. Шкірні реакції можуть проявлятися свербінням, макулопапульозними та лускатими висипаннями. В інших випадках може розвинутись пурпура. У поодиноких випадках спостерігається ексфоліативне ураження шкіри (ССД/ТЕН). При розвитку подібних реакцій терапію алопуринолом необхідно негайно припинити. Якщо реакція з боку шкіри має легкий характер, то після зникнення цих змін можна відновити прийом алопуринолу в меншій дозі (наприклад, 50 мг на добу). Згодом дозу можна поступово збільшити. При рецидивуванні шкірних реакцій терапію алопуринолом потрібно припинити і більше не відновлювати,оскільки подальший прийом препарату може призвести до розвитку тяжких реакцій гіперчутливості. Згідно з наявними відомостями, на фоні терапії алопуринолом ангіоневротичний набряк розвивався ізольовано, а також у поєднанні із симптомами генералізованої реакції гіперчутливості. Порушення з боку скелетно-м'язової та сполучної тканини: дуже рідкісні: міалгія. Порушення з боку нічок та сечовивідних шляхів: дуже рідкісні: гематурія, ниркова недостатність, уремія, частота невідома: сечокам'яна хвороба. Порушення з боку репродуктивної системи та молочної залози: дуже рідкісні: чоловіче безпліддя, еректильна дисфункція, гінекомастія. Загальні розлади та порушення у місці введення препарату: дуже рідкісні: набряк, загальне нездужання, загальна слабкість, лихоманка. Згідно з наявними відомостями, на тлі терапії алопуринолом лихоманка розвивалася як ізольовано, так і у поєднанні із симптомами генералізованої реакції гіперчутливості. Повідомлення про можливі побічні реакції У разі виникнення побічних реакцій, у тому числі не зазначених у цій інструкції, слід припинити застосування лікарського засобу. У післяреєстраційному періоді важлива будь-яка інформація про можливі побічні реакції, оскільки ці повідомлення допомагають постійно відстежувати безпеку препарату. Співробітники сфери охорони здоров'я зобов'язані повідомляти про будь-які підозри на побічні реакції до органів місцевого фармаконагляду.Взаємодія з лікарськими засобами6-меркаптопурин та азатіоприн Азатіоприн метаболізується з утворенням 6-меркаптопурину, який інактивується ферментом ксантиноксидазою. У випадках, коли терапія 6-меркаптопурином або азатіоприном поєднується з алопуринолом, пацієнтам слід призначати лише одну чверть від звичайної дози 6-меркаптопурину або азатіоприну, оскільки пригнічення активності ксантиноксидази збільшує тривалість дії цих сполук. Відарабін (аденіна арабінозід) У присутності алопуринолу період напіввиведення відарабіну збільшується. При одночасному застосуванні цих препаратів необхідно дотримуватись особливої ​​настороженості щодо посилених токсичних ефектів терапії. Саліцилати та урикозуричні засоби Основним активним метаболітом алопуринолу є оксипуринол, який виводиться нирками аналогічно до солей сечової кислоти. Отже, лікарські препарати з урикозуричною активністю, такі як пробенецид або високі дози саліцилатів, можуть посилювати виведення оксипуринолу. У свою чергу посилене виведення оксипуринолу супроводжується зменшенням терапевтичної активності аллопуринолу, проте значущість цього виду взаємодії необхідно оцінювати індивідуально в кожному випадку. Хлорпропамід При одночасному застосуванні алопуринолу та хлорпропаміду у пацієнтів з порушеною функцією нирок збільшується ризик розвитку тривалої гіпоглікемії, оскільки на етапі канальцевої екскреції алопуринол та хлорпропамід конкурують між собою. Антикоагулянти похідні кумарину При одночасному застосуванні з алопуринолом спостерігалося посилення ефектів варфарину та інших антикоагулянтів похідних кумарину. У зв'язку з цим необхідно ретельно контролювати стан пацієнтів, які отримують супутню терапію цими препаратами. Фенітоїн Алопуринол здатний пригнічувати окиснення фенітоїну в печінці, проте клінічна значимість цієї взаємодії не встановлена. Теофілін Відомо, що алопуринол пригнічує метаболізм теофіліну. Подібну взаємодію можна пояснити участю ксантиноксидази у процесі біотрансформації теофіліну в організмі людини. Концентрацію теофіліну в сироватці крові необхідно контролювати на початку супутньої терапії алопуринолом, а також зі збільшенням дози останнього. Ампіцилін та амоксицилін У пацієнтів, які одночасно отримували ампіцилін або амоксицилін та алопуринол, реєструвалася підвищена частота розвитку реакцій з боку шкіри, порівняно з пацієнтами, які не отримували подібну супутню терапію. Причину цього виду лікарської взаємодії не встановлено. Тим не менш, пацієнтам, які отримують алопуринол, замість ампіциліну та амоксициліну рекомендується призначати інші антибактеріальні препарати. Цитотоксичні лікарські засоби (циклофосфамід, доксорубіцин, блеоміцин, прокарбазин, мехлоретамін) У пацієнтів, які страждають на пухлинні захворювання (крім лейкозів) і отримують алопуринол, спостерігалося посилене пригнічення діяльності кісткового мозку циклофосфамідом та іншими цитотоксичними препаратами. Проте, згідно з результатами контрольованих досліджень, у яких взяли участь пацієнти, які отримують циклофосфамід, доксорубіцин, блеоміцин, прокарбазин та (або) мехлоретамін (хлорметину гідрохлорид), супутня терапія алопуринолом не посилювала токсичний вплив цих цитотоксичних препаратів. Циклоспорин Згідно з деякими повідомленнями, концентрація циклоспорину в плазмі може збільшуватися на тлі супутньої терапії алопуринолом. При одночасному застосуванні цих препаратів необхідно враховувати можливість посилення токсичності циклоспорину. Діданозин У здорових добровольців та ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують диданозин, на фоні супутньої терапії алопуринолом (300 мг на добу) спостерігалося збільшення Сmах (максимальна концентрація препарату в плазмі крові) та AUC (площа під кривою концентрація-час) диданозину приблизно вдвічі. Період напіввиведення диданозину у своїй не змінювався. Як правило, одночасне застосування цих лікарських засобів не рекомендується. Якщо супутня терапія неминуча, може знадобитися зниження дози диданозину та ретельне спостереження за станом пацієнта. Інгібітори АПФ Одночасне застосування іАПФ з алопуринолом супроводжується підвищеним ризиком розвитку лейкопенії, таким чином ці препарати слід комбінувати з обережністю. Тіазидні діуретики Одночасне застосування тіазидних діуретиків, у тому числі гідрохлортіазид, може підвищити ризик розвитку побічних ефектів гіперчутливості, пов'язаних з алопуринолом, особливо у пацієнтів з порушеннями функції нирок.Спосіб застосування та дозиВсередину. Препарат слід приймати один раз на день після їди, запиваючи великою кількістю води. Якщо добова доза перевищує 300 мг або спостерігаються симптоми непереносимості з боку шлунково-кишкового тракту, дозу необхідно ділити на кілька прийомів. Дорослі пацієнти Для того, щоб зменшити ризик розвитку побічних ефектів, рекомендується використовувати алопуринол у початковій дозі 100 мг один раз на день. Якщо цієї дози недостатньо для того, щоб належним чином знизити концентрацію сечової кислоти в сироватці крові, то добову дозу можна поступово збільшувати до досягнення бажаного ефекту. Слід виявляти особливу обережність у разі порушення функції нирок. При підвищенні дози алопуринолу кожні 1-3 тижні необхідно визначати концентрацію сечової кислоти у сироватці крові. При доборі дози препарату рекомендується використовувати такі режими дозування (залежно від вибраного режиму дозування рекомендуються таблетки 100 мг або 300 мг). Рекомендована доза препарату становить: 100-200 мг на добу при легкому перебігу захворювання; 300-600 мг на добу при середньотяжкому перебігу; 700-900 мг на добу при тяжкому перебігу. Якщо при розрахунку дози виходити з маси тіла пацієнта, то доза алопуринолу повинна становити від 2 до 10 мг/кг/добу. Діти та підлітки віком до 15 років Рекомендована доза для дітей від 3 до 10 років: 5-10 мг/кг/добу. Для низьких доз використовують таблетки 100 мг, які за допомогою ризику можна розділити на дві однакові дози по 50 мг. Рекомендована доза для дітей віком від 10 до 15 років 10-20 мг/кг/добу. Добова доза не повинна перевищувати 400 мг. Алопуринол рідко застосовується для дитячої терапії. Виняток становлять злоякісні онкологічні захворювання (особливо лейкози) та деякі ферментативні порушення (наприклад, синдром Льоша-Найхана). Літні пацієнти Оскільки спеціальні дані щодо застосування алопуринолу у популяції людей похилого віку відсутні, для лікування таких пацієнтів слід використовувати препарат у мінімальній дозі, що забезпечує достатнє зниження концентрації сечової кислоти у сироватці крові. Особливу увагу необхідно приділити рекомендаціям щодо добору дози препарату для пацієнтів з порушеною функцією нирок. Порушення функції нирок Оскільки алопуринол та його метаболіти виводяться з організму нирками, порушення функції нирок може призводити до затримки препарату та його метаболітів в організмі з подальшим подовженням періоду напіввиведення цих сполук із плазми крові. При тяжкій нирковій недостатності рекомендується застосовувати алопуринол у дозі нижче 100 мг на добу або використовувати разові дози по 100 мг з інтервалом більше одного дня. Якщо умови дозволяють контролювати концентрацію оксипуринолу в плазмі крові, то дозу алопуринолу слід підібрати таким чином, щоб рівень оксипуринолу в плазмі був нижчий за 100 мкмоль/л (15,2 мг/л). Алопуринол та його похідні видаляються з організму за допомогою гемодіалізу. Якщо сеанси гемодіалізу проводяться 2-3 рази на тиждень, то доцільно визначити необхідність переходу на альтернативний режим терапії – прийом 300-400 мг алопуринолу відразу після завершення сеансу гемодіалізу (між сеансами гемодіалізу препарат не приймається). У пацієнтів з порушеннями функції нирок комбінування алопуринолу з тіазидними діуретиками слід проводити з винятковою обережністю. Алопуринол слід призначати у найнижчих ефективних дозах при ретельному моніторуванні функції нирок. Порушення функції печінки При порушеній функції печінки дозу препарату слід зменшити. На ранньому етапі лікування рекомендується здійснювати моніторинг лабораторних показників функції печінки. Стани, що супроводжуються посиленням обміну солей сечової кислоти (наприклад, пухлинні захворювання, синдром Льоша-Найхана) Перед початком терапії цитотоксичними препаратами рекомендується корекцію існуючої гіперурикемії та (або) гіперурикозурії за допомогою алопуринолу. Велике значення має адекватна гідратація, що сприяє підтримці оптимального діурезу, а також олужнення сечі, завдяки якому збільшується розчинність сечової кислоти та її солей. Доза алопуринолу повинна бути близькою до нижньої межі рекомендованого діапазону доз. Якщо порушення функції нирок обумовлено розвитком гострої сечокислої нефропатії або іншої ниркової патології, лікування слід продовжувати відповідно до рекомендацій, представлених у розділі "Порушення функції нирок". Описані заходи можуть зменшити ризик накопичення ксантину та сечової кислоти, що ускладнює перебіг хвороби. Рекомендації щодо моніторингу Для корекції дози препарату необхідно з оптимальними інтервалами оцінювати концентрацію солей сечової кислоти у сироватці крові, а також рівень сечової кислоти та уратів сечі.ПередозуванняСимптоми: нудота, блювання, діарея та запаморочення. Тяжке передозування алопуринолу може призвести до значного пригнічення активності ксантиноксидази. Сам собою цей ефект не повинен супроводжуватися небажаними реакціями. Виняток становить вплив на супутню терапію, особливо на лікування 6-меркаптопурином та (або) азатіоприном. Лікування: Специфічний антидот алопуринолу невідомий. Адекватна гідратація, що підтримує оптимальний діурез, сприяє виведенню алопуринолу та його похідних із сечею. За наявності клінічних показань виконується гемодіаліз.Запобіжні заходи та особливі вказівкиСиндром лікарської гіперчутливості, ССД та ТЕН На фоні застосування алопуринолу надходили повідомлення про розвиток загрозливих для життя реакцій з боку шкіри, такі як синдром Стівенса-Джонсона і токсичний епідермальний некроліз (ССД/ТЕН). Пацієнтів слід інформувати про симптоми цих реакцій (прогресуючий шкірний висип, часто з бульбашками та ураженням слизових) і ретельно моніторувати їх розвиток. Найчастіше ССД/ТЕН розвиваються на перших тижнях прийому препарату. За наявності ознак та симптомів ССД/ТЕН препарат Алопуринол-ЕГІС слід негайно відмінити та більше не призначати! Маніфестація реакцій гіперчутливості до алопуринолу може бути різною, включаючи макулопапульозну екзантему, синдром лікарської гіперчутливості (DRESS) та ССД/ТЕН. Ці реакції є клінічним діагнозом і їх клінічні прояви є основою для прийняття відповідних рішень. Терапію препаратом Алопуринол-ЕГІС слід негайно припинити при появі висипу на шкірі або інших проявів реакції гіперчутливості. Не можна відновлювати терапію у пацієнтів із синдромом гіперчутливості та ССД/ТЕН. Кортикостероїди можуть застосовуватись для лікування шкірних реакцій при гіперчутливості. Хронічне порушення функції нирок Пацієнти з хронічним порушенням функції нирок мають більший ризик розвитку реакцій гіперчутливості, пов'язаних з алопуринолом, у тому числі ССД/ТЕН. Алель HLA-B*5801 Було встановлено, що присутність алелю HLA-B*5801 пов'язана з розвитком синдрому гіперчутливості до алопуринолу та ССД/ТЕН. Частота присутності алеля HLA- В * 5801 різна в різних етнічних групах і може досягати 20% у популяції китайців Хань, близько 12% у корейців та 1-2% у японців та європейців. Застосування генотипування прийняття рішень про терапії аллопуринолом не досліджувалося. Якщо відомо, що пацієнт є носієм алелю HLA-B*5801, то алопуринол слід призначати лише, якщо користь лікування перевершує ризик. Слід дуже уважно стежити за розвитком синдрому гіперчутливості та ССД/ТЕН. Пацієнт повинен бути проінфоримований про необхідність негайного скасування лікування при першій появі таких симптомів. Порушення функції печінки та нирок При лікуванні пацієнтів з порушеною функцією нирок або печінки дозу алопуринолу необхідно знизити. У пацієнтів, які отримують лікування артеріальною гіпертензією або серцевою недостатністю (наприклад, пацієнти, які приймають діуретики або інгібітори АПФ), може спостерігатися супутнє порушення функції нирок, тому алопуринол у цій групі пацієнтів слід використовувати з обережністю. Безсимптомна гіперурикемія сама по собі не є показанням до застосування алопуринолу. У таких випадках поліпшення стану пацієнтів може бути досягнуто завдяки змінам дієти та споживанню рідини поряд з усуненням основної причини гіперурикемії. Гострий напад подагри. Алопуринол не слід застосовувати до повного усунення гострого нападу подагри, оскільки цим можна спровокувати додаткове загострення захворювання. Аналогічно терапії урикозуричними засобами, початок лікування алопуринолом може спровокувати гострий напад подагри. Щоб уникнути цього ускладнення, рекомендується проводити профілактичну терапію нестероїдними протизапальними препаратами або колхіцином протягом щонайменше одного місяця до призначення алопуринолу. Детальні відомості про рекомендовані дози, застереження та запобіжні заходи можна знайти у відповідній літературі. Якщо гострий напад подагри розвивається на тлі терапії алопуринолом, то прийом препарату слід продовжити в тій же дозі, а для лікування нападу необхідно призначити нестероїдний протизапальний засіб. Відкладення ксантину У випадках, коли утворення сечової кислоти значно посилено (наприклад, злоякісна пухлинна патологія та відповідна протипухлинна терапія, синдром Льоша-Найхана), абсолютна концентрація ксантину в сечі в поодиноких випадках може істотно збільшитися, що сприяє відкладенню ксантину в тканинах сечових пут. Імовірність відкладення ксантину в тканинах можна звести до мінімуму завдяки адекватній гідратації, що забезпечує оптимальне розведення сечі. Вклинення конкрементів із сечової кислоти Адекватна терапія алопуринолом може призводити до розчинення великих конкрементів з сечової кислоти, що знаходяться в ниркових баліях, однак, ймовірність вклинення цих конкрементів в сечоводи невелика. Гемохроматоз Основний ефект алопуринолу при лікуванні подагри полягає у придушенні активності ферменту ксантиноксидази. Ксантиноксидаза може брати участь у зменшенні вмісту та виведенні заліза, що депонується у печінці. Дослідження, що демонструють безпеку терапії алопуринолом у популяції хворих на гемохроматоз, відсутні. Пацієнтам з гемохроматозом, а також їхнім кровним родичам алопуринол слід призначати з обережністю. Лактоза Кожна 100 мг таблетка Алопуринол-ЕГИС містить 50 мг лактози. Отже, цей препарат не повинні приймати пацієнти з рідкісною спадковою непереносимістю галактози, недостатністю лактази та синдромом мальабсорбції глюкози та галактози. Вплив на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами На тлі терапії алопуринолом спостерігався розвиток таких небажаних реакцій, як сонливість, запаморочення (вертиго) та атаксія. Ці небажані явища можуть вплинути на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами. Пацієнти, які приймають препарат Алопуринол-ЕГИС таблетки, не повинні керувати транспортними засобами та механізмами доти, доки вони не будуть впевнені в тому, що алопуринол не надає несприятливого впливу на відповідні здібності.Умови зберіганняПри кімнатній температуріУмови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаПігулки - 1 таб. активні речовини: алопуринол – 300 мг; допоміжні речовини: лактози моногідрат (цукор молочний) – 49 мг, целюлоза мікрокристалічна – 20 мг, карбоксиметилкрохмаль натрію (примогель) – 20 мг, желатин харчовий – 5 мг, магнію стеарат – 4 мг, кремнію діоксид колоїдний (аеро). 10 шт. - упаковки осередкові контурні (3, 5) - пачки картонні. 30 шт. - банки темного скла (1); - пачки картонні. 50 шт. - банки темного скла (1); - пачки картонні.Опис лікарської формиТаблетки білого або майже білого, круглі, плоскоциліндричні, з фаскою та ризиком.Фармакотерапевтична групаПротиподагричний засіб, ксантиноксидази, інгібітор.ФармакокінетикаПісля прийому внутрішньо майже повністю (на 90%) абсорбується із ШКТ. Метаболізується з утворенням аллоксантину, який зберігає здатність досить довго пригнічувати ксантиноксидазу. Cmax алопуринолу у плазмі крові досягається в середньому через 1.5 год, аллоксантину – через 4.5 год після одноразового прийому. T1/2 алопуринолу становить 1-2 год, аллоксантина - близько 15 год. Близько 20% прийнятої дози виводиться через кишечник, решта - нирками.ФармакодинамікаЗасіб, що порушує синтез сечової кислоти. Є структурним аналогом гіпоксантину. Інгібує фермент ксантиноксидазу, який бере участь у перетворенні гіпоксантину на ксантин та ксантину на сечову кислоту. Цим обумовлено зменшення концентрації сечової кислоти та її солей у рідких середовищах організму та сечі, що сприяє розчиненню наявних уратних відкладень та запобігає їх утворенню у тканинах та нирках. При прийомі алопуринолу підвищується виділення із сечею гіпоксантину та ксантину.Показання до застосуванняЛікування та профілактика подагри та гіперурикемії різного генезу (в т.ч. у поєднанні з нефролітіазом, нирковою недостатністю, уратною нефропатією). Рецидивні змішані оксалатно-кальцієві ниркові камені за наявності гіперурікозурії. Підвищена освіта уратів внаслідок ферментних порушень. Профілактика гострої нефропатії при цитостатичній та променевій терапії пухлин та лейкозів, а також при повному лікувальному голодуванні.Протипоказання до застосуванняВиражені порушення функції печінки та/або нирок, вагітність, лактація, підвищена чутливість до алопуринолу.Вагітність та лактаціяПротипоказаний до застосування при вагітності та в період лактації (грудного вигодовування). У дітей застосовують лише при злоякісних новоутвореннях (особливо лейкозах), а також при деяких ферментних порушеннях (синдром Льоша-Ніхена). Режим дозування встановлюється індивідуально, під контролем концентрації уратів та сечової кислоти в крові та сечі: дітям віком до 15 років – 10-20 мг/кг/добу або 100-400 мг/добу.Побічна діяЗ боку серцево-судинної системи: у поодиноких випадках – артеріальна гіпертензія, брадикардія. З боку травної системи: можливі диспептичні явища (в т.ч. нудота, блювання), діарея, підвищення транзиторної активності трансаміназ у сироватці крові; рідко – гепатит; у поодиноких випадках - стоматит, порушення функції печінки (минуще підвищення активності трансаміназ і ЛФ), стеаторея. З боку ЦНС та периферичної нервової системи: у поодиноких випадках – слабкість, підвищена стомлюваність, головний біль, запаморочення, атаксія, сонливість, депресія, кома, парези, парестезії, судоми, невропатії, порушення зору, катаракта, зміни сосочка зорового нерва, порушення смакових відчуттів. З боку системи кровотворення: в окремих випадках – тромбоцитопенія, агранулоцитоз та апластична анемія, лейкопенія (найбільш ймовірні у хворих з порушеннями функції нирок). З боку сечовидільної системи: рідко – інтерстиціальний нефрит; у поодиноких випадках – набряки, уремія, гематурія. З боку ендокринної системи: у поодиноких випадках – безпліддя, імпотенція, гінекомастія, цукровий діабет. З боку обміну речовин: у поодиноких випадках – гіперліпідемія. Алергічні реакції: шкірний висип, гіперемія, свербіж; в окремих випадках – ангіоімунобластна лімфаденопатія, артралгія, підвищення температури, еозинофілія, лихоманка, синдром Стівенса-Джонсона, синдром Лайєлла. Дерматологічні реакції: у поодиноких випадках – фурункульоз, алопеція, знебарвлення волосся.Взаємодія з лікарськими засобамиПри одночасному застосуванні алопуринол посилює дію кумаринових антикоагулянтів, аденіну арабінозиду, а також гіпоглікемічних препаратів (особливо у разі порушення функції нирок). Урикозуричні засоби та саліцилати у високих дозах знижують активність алопуринолу. При одночасному застосуванні алопуринолу та цитостатиків частіше проявляється мієлотоксична дія, ніж при роздільному застосуванні. При одночасному застосуванні алопуринолу та азатіоприну або меркаптопурину спостерігається кумуляція останніх в організмі, т.к. у зв'язку з інгібуванням алопуринолом активності ксантиноксидази, необхідної для біотрансформації лікарських засобів, уповільнюється їхній метаболізм та елімінація.Спосіб застосування та дозиВстановлюють індивідуально, під контролем концентрації уратів та сечової кислоти в крові та сечі. Дорослим прийому внутрішньо - 100-900 мг/сут, залежно від тяжкості перебігу захворювання. Частота прийому 2-4 рази на добу після їди. Дітям до 15 років - 10-20 мг/кг/сут або 100-400 мг/сут. Максимальні дози: при порушеннях функції нирок (в т.ч. обумовлених уратовою нефропатією) – 100 мг на добу. Збільшення дози можливе в тих випадках, коли на тлі терапії, що проводиться, зберігається підвищена концентрація уратів в крові і сечі.Запобіжні заходи та особливі вказівкиЗ обережністю слід застосовувати алопуринол при порушеннях функції печінки та нирок (в обох випадках необхідне зниження дози), гіпофункції щитовидної залози. У початковий період курсу терапії алопуринолом необхідне систематичне проведення оцінки показників функції печінки. У період лікування алопуринолом добова кількість рідини, що споживається, повинна бути не менше 2 л (під контролем діурезу). На початку курсу лікування подагри може виникнути загострення захворювання. Для профілактики можна застосовувати НПЗЗ або колхіцин (по 0.5 мг 3 рази на добу). Слід враховувати, що при адекватній терапії алопуринолом можливе розчинення великого уратного каміння в нирковій балії і подальше їх потрапляння в сечоводу. Асимптоматична гіперурикемія не є показанням до застосування алопуринолу. У дітей застосовують лише при злоякісних новоутвореннях (особливо лейкозах), а також при деяких ферментних порушеннях (синдром Льоша-Ніхена). Для корекції гіперурикемії у пацієнтів з пухлинними захворюваннями алопуринол рекомендується застосовувати перед початком лікування цитостатиками. У таких випадках слід застосовувати ефективну мінімальну дозу. Крім того, з метою зменшення ризику відкладення ксантинів у сечовивідних шляхах необхідно вжити заходів для підтримки оптимального діурезу та олужнення сечі. При одночасному застосуванні алопуринолу та цитостатиків необхідний більш частий контроль картини периферичної крові. У період прийому алопуринолу не допускається вживання алкоголю. Вплив на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами З обережністю застосовувати у пацієнтів, діяльність яких потребує високої концентрації уваги та швидких психомоторних реакцій.Умови зберіганняПри кімнатній температуріУмови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаПігулки - 1 таб. Алопурінол - 300,0 мг. допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна - 162,0 мг, крохмаль кукурудзяний - 75,0 мг, карбоксиметилкрохмаль натрію - 30,0 мг, повідон-К25 - 24,0 мг, кремнію діоксид колоїдний - 3,0 мг, магнію стеарат 0мг. По 10, 14, 25 або 30 таблеток у контурне осередкове пакування з плівки полівінілхлоридної та фольги алюмінієвої друкованої лакованої. По 10, 20, 30, 40, 50 або 100 таблеток у банки з поліетилентерефталату для лікарських засобів або поліпропіленові для лікарських засобів, закупорені кришками з поліетилену високого тиску з контролем першого розтину, або кришками поліпропіленовими з системою "натиснути- з поліетилену низького тиску з контролем першого розтину. Одну банку або 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 або 10 контурних осередкових упаковок разом з інструкцією по застосуванню поміщають у картонну упаковку (пачку).Опис лікарської формиКруглі плоскоциліндричні пігулки білого або білого з жовтуватим відтінком кольору з ризиком з одного боку та фасками з двох боків.Фармакотерапевтична групаПротиподагричний засіб – ксантиноксидази інгібітор.ФармакокінетикаВсмоктування Алопуринол активний при пероральному застосуванні. Він швидко всмоктується із верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. За даними фармакокінетичних досліджень, алопуринол визначається в крові вже через 30-60 хвилин після прийому. Біодоступність алопуринолу варіює від 67% до 90%. Максимальна концентрація препарату в плазмі зазвичай реєструється приблизно через 1,5 години після перорального прийому. Потім концентрація алопуринолу швидко знижується. Через 6 годин після прийому в плазмі визначається лише слідова концентрація препарату. Максимальна концентрація активного метаболіту - оксипуринола зазвичай реєструється через 3-5 годин після перорального прийому алопуринолу. Рівень оксипуринолу в плазмі знижується значно повільніше. Розподіл Алопуринол майже не зв'язується з білками плазми, тому зміни рівня зв'язування з білками не повинні значно впливати на кліренс препарату. Об'єм розподілу алопуринолу, що здається, становить приблизно 1,6 літра/кг, що говорить про досить виражене поглинання препарату тканинами. Вміст алопуринолу в різних тканинах людини не вивчений, проте дуже ймовірно, що алопуринол і оксипуринол у максимальній концентрації накопичуються в печінці та слизовій оболонці кишечника, де реєструється висока активність ксантиноксидази. Біотрансформація Під дією ксантиноксидази та альдегідоксидази алопуринол метаболізується з утворенням оксипуринолу. Оксипуринол пригнічує активність ксантиноксидази. Проте, оксипуринол - менш потужний інгібітор ксантиноксидази, проти аллопуринолом, проте його період напіввиведення значно більше. Завдяки цим властивостям після прийому разової добової дози алопуринолу ефективне пригнічення активності ксантиноксидази підтримується протягом 24 годин. У пацієнтів з нормальною функцією нирок вміст оксипуринолу в плазмі повільно збільшується аж до досягнення рівноважної концентрації. Після прийому алопуринолу в дозі 300 мг на добу, концентрація алопуринолу в плазмі крові, як правило, становить 5-10 мг/л. До інших метаболітів алопуринолу відносяться алопуринол-рибозид і оксипуринол-7-рибозид. Виведення Приблизно 20% прийнятого per os алопуринолу виводиться через кишечник у незміненому вигляді. Близько 10% добової дози екскретуються клубочковим апаратом нирки як незміненого аллопуринола. Ще 70% добової дози алопуринолу виводиться із сечею у формі оксипуринолу. Оксипуринол виводиться нирками у незміненому вигляді, однак у зв'язку з канальцевою реабсорбцією він має тривалий період напіввиведення. Період напіввиведення алопуринолу становить 1-2 години, тоді як період напіввиведення оксипуринолу варіює від 13 до 30 годин. Такі значні відмінності, ймовірно, пов'язані з відмінностями у структурі досліджень та/або кліренсі креатиніну у пацієнтів. Пацієнти з порушеною функцією нирок У пацієнтів з порушеною функцією нирок виведення алопуринолу та оксипуринолу може значно сповільнюватися, що при тривалій терапії призводить до зростання концентрації цих сполук у плазмі крові. У пацієнтів з порушеною функцією нирок та кліренсом креатиніну 10-20 мл/хв після тривалої терапії алопуринолом у дозі 300 мг на добу концентрація оксипуринолу в плазмі досягала орієнтовно 30 мг/л. Така концентрація оксипуринолу може визначатися у пацієнтів з нормальною функцією нирок на фоні терапії алопуринолом у дозі 600 мг на добу. Отже, при лікуванні пацієнтів із порушенням функції нирок дозу алопуринолу необхідно знижувати. Літні пацієнти У пацієнтів похилого віку значні зміни фармакокінетичних властивостей алопуринолу малоймовірні. Виняток становлять пацієнти із супутньою патологією нирок.ФармакодинамікаАлопуринол є структурним аналогом гіпоксантину. Алопуринол, а також його основний активний метаболіт – оксипуринол, пригнічують ксантиноксидазу – фермент, що забезпечує перетворення гіпоксантину на ксантин, та ксантину на сечову кислоту. Алопуринол зменшує концентрацію сечової кислоти у сироватці крові та сечі; таким чином він запобігає відкладенню кристалів сечової кислоти в тканинах та/або сприяє їх розчиненню. Крім придушення катаболізму пуринів у деяких (але не у всіх) пацієнтів з гіперурикемією, велика кількість ксантину та гіпоксантину стає доступною для повторного утворення пуринових основ, що призводить до пригнічення біосинтезу пуринів de novo за механізмом зворотного зв'язку, що опосередковано пригніченням ферменту гіпоксантин-гуанін. -трансферази. Інші метаболіти алопуринолу - алопуринол-рибозид та оксипуринол-7 рибозид.Показання до застосуванняПригнічення утворення сечової кислоти та її солей при підтвердженому накопиченні цих сполук (наприклад, подагра, шкірні тофуси, нефролітіаз) або передбачуваному клінічному ризику їх накопичення (наприклад, лікування злоякісних новоутворень може ускладнюватися розвитком гострої сечокислої нефропатії). До основних клінічних станів, які можуть супроводжуватися накопиченням сечової кислоти та її солей, відносяться: ідіопатична подагра; сечокам'яна хвороба (утворення конкрементів із сечової кислоти); гостра сечокисла нефропатія; пухлинні захворювання та мієлопроліферативний синдром з високою швидкістю оновлення клітинної популяції, коли гіперурикемія виникає спонтанно або після проведення цитотоксичної терапії; певні ферментативні порушення, що супроводжуються гіперпродукцією солей сечової кислоти, наприклад, знижена активність гіпоксантин-гуанін-фосфорибозилтрансферази (включаючи синдром Льоша-Найхана), знижена активність глюкозо-6-фосфатази (включаючи глікогенози -амідо-трансферази, знижена активність аденін-фосфорибозилтрансферази Лікування сечокам'яної хвороби, що супроводжується утворенням 2,8-дигідроксиаденінових (2,8-ДГА) конкрементів у зв'язку зі зниженою активністю аденін-фосфорибозилтрансферази. Профілактика та лікування сечокам'яної хвороби, що супроводжується утворенням змішаних кальцієво-оксалатних конкрементів на тлі гіперурікозурії, коли дієта та підвищене споживання рідини були безуспішними.Протипоказання до застосуванняГіперчутливість до алопуринолу або будь-якої з допоміжних речовин, що входять до складу препарату. Печінкова недостатність, хронічна ниркова недостатність (стадія азотемії), первинний гемохроматоз, безсимптомна гіперурикемія, гострий напад подагри, дитячий вік до 3-х років (з урахуванням твердої лікарської форми) Вагітність, період грудного вигодовування. З обережністю: Порушення функції печінки, гіпотиреоз, цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, одночасний прийом інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ) або діуретиків, дитячий вік (до 15 років призначають тільки під час цитостатичної терапії лейкозів та ін. злоякісних захворювань; літній вік.Вагітність та лактаціяВ даний час даних щодо безпеки терапії алопуринолом у період вагітності недостатньо, хоча цей препарат широко застосовувався протягом довгих років без явних несприятливих наслідків. Вагітним жінкам не слід приймати таблетки Алопуринол, за винятком тих випадків, коли не існує менш небезпечного альтернативного лікування та захворювання становить більший ризик для матері та плода, ніж прийом препарату. Згідно з наявними повідомленнями, алопуринол та оксипуринол виділяються з грудним молоком. У жінок, які приймають алопуринол у дозі 300 мг/добу, концентрація алопуринолу та оксипуринолу у грудному молоці досягала, відповідно, 1,4 мг/л та 53,7 мг/л. Проте, відомостей про вплив алопуринолу та його метаболітів на немовлят, які перебувають на грудному вигодовуванні, відсутні. Таким чином, препарат Алопуринол таблетки не рекомендується в період грудного вигодовування.Побічна діяВідсутні сучасні клінічні дані визначення частоти розвитку побічних ефектів. Їх частота може варіювати в залежності від дози та від того, чи призначався препарат як монотерапія або у комбінації з іншими препаратами. Класифікація частоти розвитку побічних ефектів заснована на приблизній оцінці, більшість побічних ефектів відсутні дані визначення частоти їх розвитку. Класифікація небажаних реакцій залежно від частоти народження виглядає наступним чином: дуже часті (≥1/10), часті (від ≥1/100 до Небажані реакції, пов'язані з терапією алопуринолом, що спостерігаються в постреєстраційному періоді, зустрічаються рідко або дуже рідко. У загальній популяції пацієнтів, здебільшого, мають легкий характер. Частота розвитку небажаних явищ збільшується при порушеннях функції нирок та (або) печінки. Інфекції та паразитарні захворювання: дуже рідкісні – фурункульоз. Порушення з боку системи крові та лімфатичної системи: дуже рідкісні – агранулоцитоз, апластична анемія, тромбоцитопенія, гранулоцитоз, лейкопенія, лейкоцитоз, еозинофілія та аплазія, що стосується лише еритроцитів. Дуже рідко надходили повідомлення про тромбоцитопенію, агранулоцитоз і апластичні анемії, особливо у осіб з порушеннями функції нирок та/або печінки, що наголошує на необхідності прояву особливої ​​обережності у цих груп пацієнтів. Порушення з боку імунної системи: нечасті – реакції гіперчутливості; рідкісні - тяжкі реакції гіперчутливості, включаючи шкірні реакції з відшаруванням епідермісу, лихоманкою, лімфаденопатією, артралгією та (або) еозинофілією (у тому числі синдром Стівенса-Джонсона та токсичний епідермальний некроліз). Супутній васкуліт або реакції з боку тканини можуть мати різні прояви, включаючи гепатит, ураження нирок, гострий холангіт, ксантинові конкременти і, в окремих випадках, судоми. Крім того, дуже рідко спостерігався розвиток анафілактичного шоку. При розвитку тяжких небажаних реакцій терапію алопуринолом необхідно негайно припинити та не відновлювати.При відстроченій мультиорганній гіперчутливості (відомій як синдром лікарської гіперчутливості /DRESS/) можуть розвиватися такі симптоми в різних комбінаціях: лихоманка, шкірний висип, васкуліт, лімфаденопатія, псевдолімфома, артралгія, лейкопенія, еозинофілія, гепатоспленом проток (руйнування або зникнення внутрішньопечінкових жовчних проток). При розвитку таких реакцій у будь-який період лікування Алопуринол слід негайно скасувати і ніколи не відновлювати. Генералізовані реакції гіперчутливості розвивалися у пацієнтів з порушеною функцією нирок та печінки. Такі випадки іноді мали летальний кінець; дуже рідкісні – ангіоімунобластна лімфаденопатія.псевдолімфома, артралгія, лейкопенія, еозинофілія, гепатоспленомегалія, зміна результатів печінкових функціональних тестів, синдром жовчних проток, що зникають (руйнування або зникнення внутрішньопечінкових жовчних проток). При розвитку таких реакцій у будь-який період лікування Алопуринол слід негайно скасувати і ніколи не відновлювати. Генералізовані реакції гіперчутливості розвивалися у пацієнтів з порушеною функцією нирок та печінки. Такі випадки іноді мали летальний кінець; дуже рідкісні – ангіоімунобластна лімфаденопатія.псевдолімфома, артралгія, лейкопенія, еозинофілія, гепатоспленомегалія, зміна результатів печінкових функціональних тестів, синдром жовчних проток, що зникають (руйнування або зникнення внутрішньопечінкових жовчних проток). При розвитку таких реакцій у будь-який період лікування Алопуринол слід негайно скасувати і ніколи не відновлювати. Генералізовані реакції гіперчутливості розвивалися у пацієнтів з порушеною функцією нирок та печінки. Такі випадки іноді мали летальний кінець; дуже рідкісні – ангіоімунобластна лімфаденопатія.Алопуринол слід негайно відмінити і ніколи не відновлювати. Генералізовані реакції гіперчутливості розвивалися у пацієнтів з порушеною функцією нирок та печінки. Такі випадки іноді мали летальний кінець; дуже рідкісні – ангіоімунобластна лімфаденопатія.Алопуринол слід негайно відмінити і ніколи не відновлювати. Генералізовані реакції гіперчутливості розвивалися у пацієнтів з порушеною функцією нирок та печінки. Такі випадки іноді мали летальний кінець; дуже рідкісні – ангіоімунобластна лімфаденопатія. Ангіоімунобластну лімфаденопатію дуже рідко діагностували після біопсії лімфовузлів з приводу генералізованої лімфаденопатії. Ангіоімунобластна лімфаденопатія носить оборотний характер і регресує після припинення терапії алопуринолом. Порушення з боку обміну речовин та харчування: дуже рідкісні – цукровий діабет, гіперліпідемія. Порушення психіки: дуже рідкісні – депресія. Порушення з боку нервової системи: дуже рідкісні – кома, параліч, атаксія, нейропатія, парестезія, сонливість, головний біль, збочення смакових відчуттів. Порушення органу зору: дуже рідкісні - катаракта, порушення зору, макулярні зміни. Порушення з боку органу слуху та лабіринтні розлади: дуже рідкісні – запаморочення (вертиго). Порушення з боку серця: дуже рідкісні – стенокардія, брадикардія. Порушення з боку судин: дуже рідкісні – підвищення артеріального тиску. Порушення з боку шлунково-кишкового тракту: нечасті – блювання, нудота, діарея. У раніше проведених клінічних дослідженнях спостерігали нудоту та блювоту, проте пізніші спостереження підтвердили, що ці реакції не є клінічно значущою проблемою і їх можна уникнути, призначаючи алопуринол після їди; дуже рідкісні - рецидивні кривава блювота, стеаторея, стоматит, зміни частоти дефекації; частота невідома – біль у животі. Порушення з боку печінки та жовчовивідних шляхів: нечасті – безсимптомне збільшення концентрації печінкових ферментів (підвищений рівень лужної фосфатази та трансаміназ у сироватці крові); рідкісні - гепатит (включаючи некротичну та гранулематозну форми). Порушення функції печінки можуть розвиватися без явних ознак генералізованої гіперчутливості Порушення з боку шкіри та підшкірних тканин: часті – висип; рідкісні – тяжкі реакції з боку шкіри: синдром Стівенса-Джонсона (ССД) та токсичний епідермальний некроліз (ТЕН); дуже рідкісні - ангіоневротичний набряк, локальна медикаментозна висипка, алопеція, знебарвлення волосся. У пацієнтів, які приймають алопуринол, найбільш поширені небажані реакції з боку шкіри. З огляду на терапії препаратом ці реакції можуть розвиватися у час. Шкірні реакції можуть проявлятися свербінням, макулопапульозними та лускатими висипаннями. В інших випадках може розвинутись пурпура. У поодиноких випадках спостерігається ексфоліативне ураження шкіри (ССД/ТЕН). При розвитку подібних реакцій терапію алопуринолом необхідно негайно припинити. Якщо реакція з боку шкіри має легкий характер, то після зникнення цих змін можна відновити прийом алопуринолу в меншій дозі (наприклад, 50 мг на добу). Згодом дозу можна поступово збільшити. При рецидивуванні шкірних реакцій терапію алопуринолом потрібно припинити і більше не відновлювати,оскільки подальший прийом препарату може призвести до розвитку тяжких реакцій гіперчутливості. Згідно з наявними відомостями, на фоні терапії алопуринолом ангіоневротичний набряк розвивався ізольовано, а також у поєднанні із симптомами генералізованої реакції гіперчутливості. Порушення з боку скелетно-м'язової та сполучної тканини: дуже рідкісні – міалгія. Порушення з боку нирок та сечовивідних шляхів: дуже рідкісні – гематурія, ниркова недостатність, уремія; частота невідома – сечокам'яна хвороба. Порушення з боку репродуктивної системи та молочної залози: дуже рідкісні – чоловіче безпліддя, еректильна дисфункція, гінекомастія. Загальні розлади та порушення у місці введення препарату: дуже рідкісні – набряк, загальне нездужання, загальна слабкість, лихоманка. Згідно з наявними відомостями, на тлі терапії алопуринолом лихоманка розвивалася як ізольовано, так і у поєднанні із симптомами генералізованої реакції гіперчутливості. Повідомлення про можливі побічні реакції У разі виникнення побічних реакцій, у тому числі не зазначених у цій інструкції, слід припинити застосування лікарського засобу. У післяреєстраційному періоді важлива будь-яка інформація про можливі побічні реакції, оскільки ці повідомлення допомагають постійно відстежувати безпеку препарату. Співробітники сфери охорони здоров'я зобов'язані повідомляти про будь-які підозри на побічні реакції до органів місцевого фармаконагляду.Взаємодія з лікарськими засобами6-меркаптопуріп та азатіоприн Азатіоприн метаболізується з утворенням 6-меркаптопурину, який інактивується ферментом ксантиноксидазою. У випадках, коли терапія 6-меркаптопурином або азатіоприном поєднується з алопуринолом, пацієнтам слід призначати лише одну чверть від звичайної дози 6-меркаптопурину або азатіоприну, оскільки пригнічення активності ксантиноксидази збільшує тривалість дії цих сполук. Відарабін (аденіна арабінозід) У присутності алопуринолу період напіввиведення відарабіну збільшується. При одночасному застосуванні цих препаратів необхідно дотримуватись особливої ​​настороженості щодо посилених токсичних ефектів терапії. Саліцилати та урикозуричні засоби Основним активним метаболітом алопуринолу є оксипуринол, який виводиться нирками аналогічно до солей сечової кислоти. Отже, лікарські препарати з урикозуричною активністю, такі як пробенецид або високі дози саліцилатів, можуть посилювати виведення оксипуринолу. У свою чергу посилене виведення оксипуринолу супроводжується зменшенням терапевтичної активності аллопуринолу, проте значущість цього виду взаємодії необхідно оцінювати індивідуально в кожному випадку. Хлорпропамід При одночасному застосуванні алопуринолу та хлорпропаміду у пацієнтів з порушеною функцією нирок збільшується ризик розвитку тривалої гіпоглікемії, оскільки на етапі канальцевої екскреції алопуринол та хлорпропамід конкурують між собою. Антикоагулянти похідні кумарину При одночасному застосуванні з алопуринолом спостерігалося посилення ефектів варфарину та інших антикоагулянтів похідних кумарину. У зв'язку з цим необхідно ретельно контролювати стан пацієнтів, які отримують супутню терапію цими препаратами. Фенітоїн Алопуринол здатний пригнічувати окиснення фенітоїну в печінці, проте клінічна значимість цієї взаємодії не встановлена. Теофілін Відомо, що алопуринол пригнічує метаболізм теофіліну. Подібну взаємодію можна пояснити участю ксантиноксидази у процесі біотрансформації теофіліну в організмі людини. Концентрацію теофіліну в сироватці крові необхідно контролювати на початку супутньої терапії алопуринолом, а також зі збільшенням дози останнього. Ампіцилін та амоксицилін У пацієнтів, які одночасно отримували ампіцилін або амоксицилін та алопуринол, реєструвалася підвищена частота розвитку реакцій з боку шкіри, порівняно з пацієнтами, які не отримували подібну супутню терапію. Причину цього виду лікарської взаємодії не встановлено. Тим не менш, пацієнтам, які отримують алопуринол, замість ампіциліну та амоксициліну рекомендується призначати інші антибактеріальні препарати. Цитотоксичні лікарські засоби (циклофосфамід, доксорубіцин, блеоміцин, прокарбазин, мехлоретамін) У пацієнтів, які страждають на пухлинні захворювання (крім лейкозів) і отримують алопуринол, спостерігалося посилене пригнічення діяльності кісткового мозку циклофосфамідом та іншими цитотоксичними препаратами. Проте, згідно з результатами контрольованих досліджень, у яких взяли участь пацієнти, які отримують циклофосфамід, доксорубіцин, блеоміцин, прокарбазин та (або) мехлоретамін (хлорметину гідрохлорид), супутня терапія алопуринолом не посилювала токсичний вплив цих цитотоксичних препаратів. Циклоспорин Згідно з деякими повідомленнями, концентрація циклоспорину в плазмі може збільшуватися на тлі супутньої терапії алопуринолом. При одночасному застосуванні цих препаратів необхідно враховувати можливість посилення токсичності циклоспорину. Діданозин У здорових добровольців та ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують диданозин, на фоні супутньої терапії алопуринолом (300 мг на добу) спостерігалося збільшення СMAХ (максимальна концентрація препарату в плазмі крові) та AUC (площа під кривою концентрація-час) диданозину приблизно вдвічі. Період напіввиведення диданозину у своїй не змінювався. Як правило, одночасне застосування цих лікарських засобів не рекомендується. Якщо супутня терапія неминуча, може знадобитися зниження дози диданозину та ретельне спостереження за станом пацієнта. Інгібітори АПФ Одночасне застосування іАПФ з алопуринолом супроводжується підвищеним ризиком розвитку лейкопенії, таким чином ці препарати слід комбінувати з обережністю. Тіазидні діуретики Одночасне застосування тіазидних діуретиків, у тому числі гідрохлортіазиду, може підвищити ризик розвитку побічних ефектів гіперчутливості, пов'язаних з алопуринолом, особливо у пацієнтів з порушеннями функції нирок.Спосіб застосування та дозиВсередину. Препарат слід приймати один раз на день після їди, запиваючи великою кількістю води. Якщо добова доза перевищує 300 мг або спостерігаються симптоми непереносимості з боку шлунково-кишкового тракту, дозу необхідно ділити на кілька прийомів. Дорослі пацієнти Щоб зменшити ризик розвитку побічних ефектів, рекомендується використовувати алопуринол у початковій дозі 100 мг один раз на день. Якщо цієї дози недостатньо для того, щоб належним чином знизити концентрацію сечової кислоти в сироватці крові, то добову дозу можна поступово збільшувати до досягнення бажаного ефекту. Слід виявляти особливу обережність у разі порушення функції нирок. При підвищенні дози алопуринолу кожні 1-3 тижні необхідно визначати концентрацію сечової кислоти у сироватці крові. При доборі дози препарату рекомендується використовувати такі режими дозування (залежно від вибраного режиму дозування рекомендуються таблетки 100 мг або 300 мг). Рекомендована доза препарату становить: 100-200 мг на добу при легкому перебігу захворювання; 300-600 мг на добу при середньотяжкому перебігу; 700-900 мг на добу при тяжкому перебігу. Якщо при розрахунку дози виходити з маси тіла пацієнта, то доза алопуринолу повинна становити від 2 до 10 мг/кг/добу. Діти та підлітки віком до 15 років Рекомендована доза для дітей від 3 до 10 років: 5-10 мг/кг/добу. Для низьких доз використовують таблетки 100 мг, які за допомогою ризику можна розділити на дві однакові дози по 50 мг. Рекомендована доза для дітей віком від 10 до 15 років 10-20 мг/кг/добу. Добова доза не повинна перевищувати 400 мг. Алопуринол рідко застосовується для дитячої терапії. Виняток становлять злоякісні онкологічні захворювання (особливо лейкози) та деякі ферментативні порушення (наприклад, синдром Льоша-Найхана). Літні пацієнти Оскільки спеціальні дані щодо застосування алопуринолу у популяції людей похилого віку відсутні, для лікування таких пацієнтів слід використовувати препарат у мінімальній дозі, що забезпечує достатнє зниження концентрації сечової кислоти у сироватці крові. Особливу увагу необхідно приділити рекомендаціям щодо добору дози препарату для пацієнтів з порушеною функцією нирок. Порушення функції нирок Оскільки алопуринол та його метаболіти виводяться з організму нирками, порушення функції нирок може призводити до затримки препарату та його метаболітів в організмі з подальшим подовженням періоду напіввиведення цих сполук із плазми крові. При тяжкій нирковій недостатності рекомендується застосовувати алопуринол у дозі нижче 100 мг на добу або використовувати разові дози по 100 мг з інтервалом більше одного дня. Якщо умови дозволяють контролювати концентрацію оксипуринолу в плазмі крові, то дозу алопуринолу слід підібрати таким чином, щоб рівень оксипуринолу в плазмі був нижчий за 100 мкмоль/л (15,2 мг/л). Алопуринол та його похідні видаляються з організму за допомогою гемодіалізу. Якщо сеанси гемодіалізу проводяться 2-3 рази на тиждень, то доцільно визначити необхідність переходу на альтернативний режим терапії – прийом 300-400 мг алопуринолу відразу після завершення сеансу гемодіалізу (між сеансами гемодіалізу препарат не приймається). У пацієнтів з порушеннями функції нирок комбінування алопуринолу з тіазидними діуретиками слід проводити з винятковою обережністю. Алопуринол слід призначати у найнижчих ефективних дозах при ретельному моніторуванні функції нирок. Порушення функції печінки При порушеній функції печінки дозу препарату слід зменшити. На ранньому етапі лікування рекомендується здійснювати моніторинг лабораторних показників функції печінки. Стани, що супроводжуються посиленням обміну солеї сечової кислоти (наприклад, пухлинні захворювання, синдром Льоша-Найхана) Перед початком терапії цитотоксичними препаратами рекомендується корекцію існуючої гіперурикемії та (або) гіперурикозурії за допомогою алопуринолу. Велике значення має адекватна гідратація, що сприяє підтримці оптимального діурезу, а також олужнення сечі, завдяки якому збільшується розчинність сечової кислоти та її солей. Доза алопуринолу повинна бути близькою до нижньої межі рекомендованого діапазону доз. Якщо порушення функції нирок обумовлено розвитком гострої сечокислої нефропатії або іншої ниркової патології, лікування слід продовжувати відповідно до рекомендацій, представлених у розділі "Порушення функції нирок". Описані заходи можуть зменшити ризик накопичення ксантину та сечової кислоти, що ускладнює перебіг хвороби. Рекомендації щодо моніторингу Для корекції дози препарату необхідно з оптимальними інтервалами оцінювати концентрацію солей сечової кислоти у сироватці крові, а також рівень сечової кислоти та уратів сечі.ПередозуванняСимптоми Нудота, блювання, діарея та запаморочення. Тяжке передозування алопуринолу може призвести до значного пригнічення активності ксантиноксидази. Сам собою цей ефект не повинен супроводжуватися небажаними реакціями. Виняток становить вплив на супутню терапію, особливо на лікування 6-меркаптопурином та (або) азатіоприном. Лікування Специфічний антидот алопуринолу невідомий. Адекватна гідратація, що підтримує оптимальний діурез, сприяє виведенню алопуринолу та його похідних із сечею. За наявності клінічних показань виконується гемодіаліз.Запобіжні заходи та особливі вказівкиСиндром лікарської гіперчутливості, ССД та ТЕН На фоні застосування алопуринолу надходили повідомлення про розвиток загрозливих для життя реакцій з боку шкіри, такі як синдром Стівенса-Джонсона і токсичний епідермальний некроліз (ССД/ТЕН). Пацієнтів слід інформувати про симптоми цих реакцій (прогресуючий шкірний висип, часто з бульбашками та ураженням слизових) і ретельно моніторувати їх розвиток. Найчастіше ССД/ТЕН розвиваються на перших тижнях прийому препарату. За наявності ознак та симптомів ССД/ТЕН препарат Алопуринол слід негайно відмінити та більше не призначати. Маніфестація реакцій гіперчутливості до алопуринолу може бути різною, включаючи макулопапульозну екзантему, синдром лікарської гіперчутливості (DRESS) та ССД/ТЕН. Ці реакції є клінічним діагнозом і їх клінічні прояви є основою для прийняття відповідних рішень.Терапію препаратом Алопуринол слід негайно припинити при появі висипу на шкірі або інших проявів реакції гіперчутливості. Не можна відновлювати терапію у пацієнтів із синдромом гіперчутливості та ССД/ТЕН. Кортикостероїди можуть застосовуватись для лікування шкірних реакцій при гіперчутливості. Хронічне порушення функції нирок Пацієнти з хронічним порушенням функції нирок мають більший ризик розвитку реакцій гіперчутливості, пов'язаних з алопуринолом, у тому числі ССД/ТЕН. Алель HLA-B*5801 Було встановлено, що присутність алелю HLA-B*5801 пов'язана з розвитком синдрому гіперчутливості до алопуринолу та ССД/ТЕН. Частота присутності алеля HLA- В * 5801 різна в різних етнічних групах і може досягати 20% у популяції китайців Хань, близько 12% у корейців та 1-2% у японців та європейців. Застосування генотипування прийняття рішень про терапії аллопуринолом не досліджувалося. Якщо відомо, що пацієнт є носієм алелю HLA-B*5801, то алопуринол слід призначати лише, якщо користь лікування перевершує ризик. Слід дуже уважно стежити за розвитком синдрому гіперчутливості та ССД/ТЕН. Пацієнт повинен бути проінформований про необхідність негайного скасування лікування при першій появі таких симптомів. Порушення функції печінки та нирок При лікуванні пацієнтів з порушеною функцією нирок або печінки дозу алопуринолу необхідно знизити. У пацієнтів, які отримують лікування артеріальною гіпертензією або серцевою недостатністю (наприклад, пацієнти, які приймають діуретики або інгібітори АПФ), може спостерігатися супутнє порушення функції нирок, тому алопуринол у цій групі пацієнтів слід використовувати з обережністю. Безсимптомна гіперурикемія сама по собі не є показанням до застосування алопуринолу. У таких випадках поліпшення стану пацієнтів може бути досягнуто завдяки змінам дієти та споживанню рідини поряд з усуненням основної причини гіперурикемії. Гострий напад подагри Алопуринол не слід застосовувати до повного усунення гострого нападу подагри, оскільки цим можна спровокувати додаткове загострення захворювання. Аналогічно терапії урикозуричними засобами, початок лікування алопуринолом може спровокувати гострий напад подагри. Щоб уникнути цього ускладнення, рекомендується проводити профілактичну терапію нестероїдними протизапальними препаратами або колхіцином протягом щонайменше одного місяця до призначення алопуринолу. Детальні відомості про рекомендовані дози, застереження та запобіжні заходи можна знайти у відповідній літературі. Якщо гострий напад подагри розвивається на тлі терапії алопуринолом, то прийом препарату слід продовжити в тій же дозі, а для лікування нападу необхідно призначити нестероїдний протизапальний засіб. Відкладення ксантину У випадках, коли утворення сечової кислоти значно посилено (наприклад, злоякісна пухлинна патологія та відповідна протипухлинна терапія, синдром Льоша-Найхана), абсолютна концентрація ксантину в сечі в поодиноких випадках може істотно збільшитися, що сприяє відкладенню ксантину в тканинах сечових. Імовірність відкладення ксантину в тканинах можна звести до мінімуму завдяки адекватній гідратації, що забезпечує оптимальне розведення сечі. Вклинення конкрементів із сечової кислоти Адекватна терапія алопуринолом може призводити до розчинення великих конкрементів з сечової кислоти, що знаходяться в ниркових баліях, однак, ймовірність вклинення цих конкрементів в сечоводи невелика. Гемохроматоз Основний ефект алопуринолу при лікуванні подагри полягає у придушенні активності ферменту ксантиноксидази. Ксантиноксидаза може брати участь у зменшенні вмісту та виведенні заліза, що депонується у печінці. Дослідження, що демонструють безпеку терапії алопуринолом у популяції пацієнтів із гемохроматозом, відсутні. Пацієнтам з гемохроматозом, а також їхнім кровним родичам алопуринол слід призначати з обережністю. Вплив на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами На тлі терапії алопуринолом спостерігався розвиток таких небажаних реакцій, як сонливість, запаморочення (вертиго) та атаксія. Ці небажані явища можуть вплинути на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами. Пацієнти, які приймають препарат Алопуринол таблетки, не повинні керувати транспортними засобами та механізмами доти, доки вони не будуть впевнені в тому, що алопуринол не надає несприятливого впливу на відповідні здібності.Умови зберіганняПри кімнатній температуріУмови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаПігулки - 1 таб. Активна речовина: Фебуксостат 120 мг. Допоміжні речовини: манітол, кроскармеллоза натрію, натрію гідрокарбонат, целюлоза мікрокристалічна, магнію стеарат, натрію лаурилсульфат, тальк, кремнію діоксид колоїдний (аеросил). Склад плівкової оболонки: гіпромелоза (гідроксипропілметилцелюлоза), макрогол 6000 (поліетиленгліколь 6000), титану діоксид, тальк, барвник заліза оксид жовтий. 10 шт. - упаковки осередкові контурні (3) - пачки картонні. 15 шт. - упаковки осередкові контурні (2) - пачки картонні. 30 шт. - упаковки осередкові контурні (1) - пачки картонні.Опис лікарської формиТаблетки, покриті плівковою оболонкою жовтого кольору, двоопуклі, довгастої форми із округленими кінцями; на поперечному розрізі ядро ​​білого чи майже білого кольору.Фармакотерапевтична групаСелективний непуриновий інгібітор ксантиноксидази, похідне 2-арилтіазолу. Фермент ксантиноксидаза каталізує дві стадії пуринового обміну: окиснення гіпоксантину до ксантину, а потім окиснення ксантину до сечової кислоти. Внаслідок селективного інгібування фебуксостатом ксантиноксидази (окисленої та відновленої форм) відбувається зниження концентрації сечової кислоти у сироватці крові. Константа інгібування in vitro не перевищує 1 нМ. У терапевтичних концентраціях фебуксостат не інгібує інші ферменти, що беруть участь у метаболізмі пуринів або піримідинів, такі як гуаніндезаміназа, гіпоксантингуанінфосфорибозилтрансфераза, оротат-фосфорибозилтрансфераза, оротидин-монофосзазоз Застосування фебуксостату призводить до більш ефективного зниження концентрації сечової кислоти та підтримання її рівня у сироватці крові порівняно з алопуринолом. Клінічно значимих відмінностей у ступені зниження концентрації сечової кислоти в сироватці крові порівняно зі здоровими добровольцями не відзначено (зниження концентрації сечової кислоти у групі пацієнтів з нормальною функцією нирок становить 58%, у групі з нирковою недостатністю тяжкого ступеня тяжкості – 55%). При застосуванні фебуксостату для профілактики та лікування синдрому розпаду пухлини спостерігалося більш інтенсивне та швидке зниження концентрації сечової кислоти у сироватці крові порівняно з алопуринолом.ФармакокінетикаПісля прийому внутрішньо фебуксостат швидко і майже повністю (не менше 84% від прийнятої дози) всмоктується із ШКТ. При багаторазовому прийомі фебуксостату в дозі 80 мг або одноразовому в дозі 120 мг одночасно з прийомом жирної їжі C max  фебуксостату в плазмі знижувалася відповідно на 49% і 38%, а AUC - на 18% і 16%. Однак це не вплинуло на клінічну ефективність зниження концентрації сечової кислоти в сироватці крові (при багаторазовому прийомі фебуксостату в дозі 80 мг), у зв'язку з цим фебуксостат можна приймати незалежно від їди. C max  досягається через 1.0-1.5 год після одноразового або багаторазового прийому внутрішньо і становить 2.8-3.2 мкг/мл при дозі 80 мг і 5-5.3 мкг/мл при дозі 120 мг. При багаторазовому прийомі внутрішньо фебуксостату в дозах 10-240 мг 1 раз на добу кумуляції не відзначалося. У здорових добровольців при одноразовому або багаторазовому прийомі внутрішньо фебуксостату C max  і AUC зростають лінійно зі збільшенням дози в діапазоні від 10 мг до 120 мг, а в діапазоні доз від 120 мг до 300 мг відзначається збільшення AUC більшою мірою, ніж пропорційне дозі. Здається, Vd у рівноважному стані варіює від 29 л до 75 л після прийому внутрішньо 10-300 мг фебуксостату. Ступінь зв'язування з білками плазми (головним чином з альбуміном) досягає 99.2%, і не змінюється при збільшенні дози з 80 мг до 120 мг. Для активних метаболітів рівень зв'язування з білками плазми варіює від 82% до 91%. Фебуксостат метаболізується шляхом кон'югації за участю УДФ-ГТ та окислення за участю ферментів системи цитохрому Р450. Було виділено 4 фармакологічно активні гідроксильні метаболіти, з яких 3 виявляються в плазмі крові людини. У дослідженнях in vitro на мікросомах печінки людини показано, що окислені метаболіти утворюються переважно під впливом ізоферментів CYP1A1, CYP1A2, CYP2C8 або CYP2C9, тоді як фебуксостата глюкуронід утворюється головним чином під впливом ізоферментів УГТ 1Т УГТ Фебуксостат та його метаболіти виводяться з організму через кишечник та нирками. Після прийому внутрішньо фебуксостату, міченого радіоізотопом 14С у дозі 80 мг, приблизно 49% виділяється нирками: у незміненому вигляді – близько 3%, у вигляді ацилглюкуроніду – 30%, у вигляді окислених метаболітів та їх кон'югатів – 13% 3%. Приблизно 45% фебуксостату виводиться через кишечник: у вигляді незміненої речовини – 12%, ацилглюкуроніду – 1%, окислених метаболітів та їх кон'югатів – 25%, інших метаболітів – 7%. Здається T1/2 становить 5-8 год.Клінічна фармакологіяПрепарат, що впливає обмін сечової кислоти. Протипідагричний препарат.Показання до застосуванняЛікування хронічної гіперурикемії при станах, що супроводжуються відкладенням кристалів уратів (за наявності тофусів та/або подагричного артриту, в т.ч. в анамнезі). Лікування та профілактика гіперурикемії у дорослих пацієнтів при проведенні цитостатичної терапії гемобластозів із ризиком розвитку синдрому розпаду пухлини від помірного до високого (тільки для дози 120 мг).Протипоказання до застосуванняВагітність, період грудного вигодовування; дитячий вік до 18 років; підвищена чутливість до фебуксостату.Вагітність та лактаціяПротипоказане застосування при вагітності та в період лактації (грудного вигодовування).Побічна діяЗ боку системи кровотворення: нечасто – зниження кількості тромбоцитів, лейкоцитів, лімфоцитів, зниження концентрації гемоглобіну, зниження гематокриту; рідко – панцитопенія, тромбоцитопенія, зниження кількості еритроцитів. З боку імунної системи: реакції гіперчутливості. З боку нервової системи: часто – головний біль; нечасто – запаморочення, парестезія, геміпарез, сонливість, зміна смакового сприйняття, гіпестезія, гіпосмія (послаблення нюху). З боку ендокринної системи: нечасто – підвищення концентрації ТТГ у плазмі крові. З боку обміну речовин: часто – напади подагри; нечасто – цукровий діабет, гіперліпідемія, зниження апетиту, збільшення маси тіла, підвищення концентрації сечовини у плазмі крові, підвищення концентрації тригліцеридів у плазмі крові, підвищення концентрації холестерину у плазмі крові, підвищення вмісту калію у плазмі крові; рідко – підвищення концентрації глюкози у плазмі крові, зниження маси тіла, підвищення апетиту, анорексія. З боку психіки: нечасто – зниження лібідо, безсоння; рідко – нервозність. З боку органу зору: рідко – нечіткість зору. З боку органу слуху та лабіринтні порушення: рідко – шум у вухах. З боку серцево-судинної системи: нечасто – фібриляція передсердь, відчуття серцебиття, зміни на ЕКГ, блокада лівої ніжки пучка Гіса, синусова тахікардія, підвищення АТ, “припливи” крові до обличчя, відчуття жару, геморагії. З боку дихальної системи: нечасто – диспное, бронхіт, інфекції верхніх дихальних шляхів, кашель. З боку травної системи: часто – діарея (частіше при одночасному застосуванні колхіцину), нудота; нечасто – біль у животі, здуття живота, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, блювання, сухість слизової оболонки порожнини рота, диспептичні явища, запор, прискорене випорожнення, метеоризм, дискомфорт у животі, підвищення активності амілази у плазмі крові; рідко – панкреатит, виразковий стоматит. З боку печінки та жовчовивідних шляхів: часто – порушення функції печінки (частіше при одночасному застосуванні колхіцину); нечасто – холелітіаз, підвищення активності ЛФ, ЛДГ у плазмі крові; рідко – гепатит, жовтяниця, ураження печінки. З боку шкірних покривів та підшкірних тканин: часто – висип (включаючи різні види висипу, згадані нижче з нижчою частотою); нечасто - дерматит, кропив'янка, свербіж шкіри, зміна кольору шкіри, шкірні ураження, петехії, макулярний висип, макуло-папульозний висип, папульозний висип; рідко - важкі форми генералізованого висипу, еритема, ексфоліативний висип, фолікулярний висип, везикулярний висип, пустулярний висип, сверблячий висип, еритематозний висип, кореподібний висип, алопеція, гіпер. Алергічні реакції: рідко – ангіоневротичний набряк, тяжкі алергічні реакції, включаючи синдром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, анафілактичні реакції та шок, лікарська реакція з еозинофілією та системними симптомами. З боку кістково-м'язової системи: нечасто – артралгія, артрит, міалгія, скелетно-м'язовий біль, м'язова слабкість, спазм м'язів, м'язова напруга, бурсит; рідко – рабдоміоліз, підвищення концентрації КФК у плазмі крові, скутість суглобів, скутість м'язів. З боку сечовидільної системи: нечасто – ниркова недостатність, нефролітіаз, гематурія, поллакіурія, протеїнурія, підвищення вмісту креатину та креатиніну у плазмі крові; рідко – тубулоінтерстиціальний нефрит, імперативні позиви на сечовипускання. З боку статевої системи: нечасто – еректильна дисфункція. Загальні реакції: часто – набряки; нечасто – підвищена стомлюваність, біль у грудній клітці, почуття дискомфорту у ділянці грудної клітини; рідко – спрага. У клінічних дослідженнях у пацієнтів, які отримували флебуксостат щодо гемобластозу, у 6,4% випадків спостерігався синдром розпаду пухлини з розвитком небажаних явищ легкого або середнього ступеня тяжкості.Взаємодія з лікарськими засобамиЗ урахуванням механізму дії фебуксостату, заснованого на пригніченні ксантиноксидази, одночасне застосування не рекомендується з меркаптопурином, азатіоприном. Інгібування ксантиноксидази фебуксостатом може призводити до підвищення концентрації меркаптопурину, азатіоприну в плазмі крові та посилення їх токсичної дії. Не можна виключити потенційну взаємодію фебуксостату з одночасно застосовуваними цитотоксичними хіміопрепаратами. За даними in vitro, фебуксостат є слабким інгібітором ізоферменту CYP2C8. При одночасному застосуванні фебуксостату та росиглітазону (або інших субстратів ізоферменту CYP2C8) корекція дози не потрібна. Одночасне застосування фебуксостату та напроксену або інших нестероїдних протизапальних засобів/інгібіторів ЦОГ-2 не супроводжувалося клінічно значущим підвищенням частоти виникнення побічних явищ. Корекції дози при одночасному застосуванні фебуксостату та напроксену не потрібні При одночасному застосуванні фебуксостату із сильними індукторами глюкуронізації можливе посилення його метаболізму та зниження ефективності. При відміні індуктора глюкуронізації можливе підвищення Смах фебуксостату. Дезіпрамін/субстрати ізоферменту CYP2D6 За даними, отриманими in vitro, фебуксостат є слабким інгібітором ізоферменту CYP2D6. При одночасному застосуванні фебуксостату та субстратів ізоферменту CYP2D6 корекції дози не потрібне. При одночасному застосуванні з антацидами, що містять магнію гідроксид або алюмінію гідроксид, відзначається зниження всмоктування фебуксостату (приблизно на 1 годину) та зменшення Сmах на 32%, проте AUC фебуксостату істотно не змінюється. Таким чином, фебуксостат можна приймати одночасно з антацидами.Спосіб застосування та дозиПриймають усередину. Доза становить 80-120 мг 1 раз на добу. Тривалість лікування визначається індивідуально, залежно від показань. Метою лікування є зниження та підтримання концентрації сечової кислоти у сироватці крові менше 6 мг/дл (357 мкмоль/л).Запобіжні заходи та особливі вказівкиЗ обережністю застосовувати при наступних захворюваннях та станах: ниркова недостатність тяжкого ступеня тяжкості (КК<30 мл/хв) (ефективність та безпека вивчені недостатньо); печінкова недостатність; серйозні алергічні реакції (реакції гіперчутливості) в анамнезі; ІХС; застійна серцева недостатність; захворювання щитовидної залози; одночасне застосування з меркаптопурином/азатіоприном (можливе підвищення концентрації даних речовин у плазмі крові та посилення їх токсичності); стани після трансплантації органів (досвід застосування фебуксостату обмежений); синдром Лєша-Ніхана (досвід застосування фебуксостату обмежений). Застосування фебуксостату слід розпочинати лише після усунення гострого нападу подагри. Застосування фебукостату може спровокувати розвиток гострого нападу подагри за рахунок вивільнення уратів із тканинних депо та подальшого підвищення концентрації сечової кислоти у сироватці крові. Для профілактики нападів подагри рекомендується одночасне застосування нестероїдних протизапальних засобів або колхіцину протягом не менше 6 місяців. Одночасне застосування з меркаптопурином, азатіоприном не рекомендується. У разі необхідності одночасного застосування для зниження токсичної дії на систему кровотворення рекомендується зменшення дози меркаптопурину/азатіоприну та ретельне медичне спостереження. Пацієнти повинні бути поінформовані про можливі ознаки та симптоми алергічних реакцій (реакцій гіперчутливості), та повинні бути під ретельним наглядом щодо розвитку симптомів алергічних реакцій/реакцій гіперчутливості. У разі виникнення тяжких алергічних реакцій/реакцій гіперчутливості, включаючи синдром Стівенса-Джонсона, необхідно негайно припинити застосування фебуксостату (раніше відміна асоційована з кращим прогнозом). Якщо у пацієнта раніше відзначалися тяжкі алергічні реакції або реакції гіперчутливості, включаючи синдром Стівенса-Джонсона, гострі анафілактичні реакції/шок, повторне застосування препарату не рекомендується. У пацієнтів, які перебувають на цитостатичній терапії гемобластозів із ризиком розвитку синдрому розпаду пухлини від помірного до вираженого (з клінічними проявами з боку серця), фебуксосат слід застосовувати під відповідним наглядом. На початку застосування фебуксостату та періодично за наявності клінічних проявів рекомендується контролювати функцію печінки. Вплив на здатність до керування транспортними засобами та механізмами При застосуванні фебуксостату можлива поява сонливості, запаморочення, парестезії та нечіткості зору, і, як наслідок, зниження реакції та здатності до концентрації уваги, тому в період лікування слід дотримуватися обережності при керуванні транспортними засобами та заняттями іншими потенційно небезпечними видами діяльності, що потребують концентрації уваги та Швидкості психомоторних реакцій.Умови зберіганняПри кімнатній температуріУмови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаПігулки - 1 таб. Активна речовина: Фебуксостат 80 мг. Допоміжні речовини: манітол, кроскармеллоза натрію, натрію гідрокарбонат, целюлоза мікрокристалічна, магнію стеарат, натрію лаурилсульфат, тальк, кремнію діоксид колоїдний (аеросил). Склад плівкової оболонки: гіпромелоза (гідроксипропілметилцелюлоза), макрогол 6000 (поліетиленгліколь 6000), титану діоксид, тальк, барвник заліза оксид жовтий. 10 шт. - упаковки осередкові контурні (3) - пачки картонні. 15 шт. - упаковки осередкові контурні (2) - пачки картонні. 30 шт. - упаковки осередкові контурні (1) - пачки картонні.Опис лікарської формиТаблетки, покриті плівковою оболонкою жовтого кольору, двоопуклі, довгастої форми із округленими кінцями; на поперечному розрізі ядро ​​білого чи майже білого кольору.Фармакотерапевтична групаСелективний непуриновий інгібітор ксантиноксидази, похідне 2-арилтіазолу. Фермент ксантиноксидаза каталізує дві стадії пуринового обміну: окиснення гіпоксантину до ксантину, а потім окиснення ксантину до сечової кислоти. Внаслідок селективного інгібування фебуксостатом ксантиноксидази (окисленої та відновленої форм) відбувається зниження концентрації сечової кислоти у сироватці крові. Константа інгібування in vitro не перевищує 1 нМ. У терапевтичних концентраціях фебуксостат не інгібує інші ферменти, що беруть участь у метаболізмі пуринів або піримідинів, такі як гуаніндезаміназа, гіпоксантингуанінфосфорибозилтрансфераза, оротат-фосфорибозилтрансфераза, оротидин-монофосзазоз Застосування фебуксостату призводить до більш ефективного зниження концентрації сечової кислоти та підтримання її рівня у сироватці крові порівняно з алопуринолом. Клінічно значимих відмінностей у ступені зниження концентрації сечової кислоти в сироватці крові порівняно зі здоровими добровольцями не відзначено (зниження концентрації сечової кислоти у групі пацієнтів з нормальною функцією нирок становить 58%, у групі з нирковою недостатністю тяжкого ступеня тяжкості – 55%). При застосуванні фебуксостату для профілактики та лікування синдрому розпаду пухлини спостерігалося більш інтенсивне та швидке зниження концентрації сечової кислоти у сироватці крові порівняно з алопуринолом.ФармакокінетикаПісля прийому внутрішньо фебуксостат швидко і майже повністю (не менше 84% від прийнятої дози) всмоктується із ШКТ. При багаторазовому прийомі фебуксостату в дозі 80 мг або одноразовому в дозі 120 мг одночасно з прийомом жирної їжі C max  фебуксостату в плазмі знижувалася відповідно на 49% і 38%, а AUC - на 18% і 16%. Однак це не вплинуло на клінічну ефективність зниження концентрації сечової кислоти в сироватці крові (при багаторазовому прийомі фебуксостату в дозі 80 мг), у зв'язку з цим фебуксостат можна приймати незалежно від їди. C max  досягається через 1.0-1.5 год після одноразового або багаторазового прийому внутрішньо і становить 2.8-3.2 мкг/мл при дозі 80 мг і 5-5.3 мкг/мл при дозі 120 мг. При багаторазовому прийомі внутрішньо фебуксостату в дозах 10-240 мг 1 раз на добу кумуляції не відзначалося. У здорових добровольців при одноразовому або багаторазовому прийомі внутрішньо фебуксостату C max  і AUC зростають лінійно зі збільшенням дози в діапазоні від 10 мг до 120 мг, а в діапазоні доз від 120 мг до 300 мг відзначається збільшення AUC більшою мірою, ніж пропорційне дозі. Здається, Vd у рівноважному стані варіює від 29 л до 75 л після прийому внутрішньо 10-300 мг фебуксостату. Ступінь зв'язування з білками плазми (головним чином з альбуміном) досягає 99.2%, і не змінюється при збільшенні дози з 80 мг до 120 мг. Для активних метаболітів рівень зв'язування з білками плазми варіює від 82% до 91%. Фебуксостат метаболізується шляхом кон'югації за участю УДФ-ГТ та окислення за участю ферментів системи цитохрому Р450. Було виділено 4 фармакологічно активні гідроксильні метаболіти, з яких 3 виявляються в плазмі крові людини. У дослідженнях in vitro на мікросомах печінки людини показано, що окислені метаболіти утворюються переважно під впливом ізоферментів CYP1A1, CYP1A2, CYP2C8 або CYP2C9, тоді як фебуксостата глюкуронід утворюється головним чином під впливом ізоферментів УГТ 1Т УГТ Фебуксостат та його метаболіти виводяться з організму через кишечник та нирками. Після прийому внутрішньо фебуксостату, міченого радіоізотопом 14С у дозі 80 мг, приблизно 49% виділяється нирками: у незміненому вигляді – близько 3%, у вигляді ацилглюкуроніду – 30%, у вигляді окислених метаболітів та їх кон'югатів – 13% 3%. Приблизно 45% фебуксостату виводиться через кишечник: у вигляді незміненої речовини – 12%, ацилглюкуроніду – 1%, окислених метаболітів та їх кон'югатів – 25%, інших метаболітів – 7%. Здається T1/2 становить 5-8 год.Клінічна фармакологіяПрепарат, що впливає обмін сечової кислоти. Протипідагричний препарат.Показання до застосуванняЛікування хронічної гіперурикемії при станах, що супроводжуються відкладенням кристалів уратів (за наявності тофусів та/або подагричного артриту, в т.ч. в анамнезі). Лікування та профілактика гіперурикемії у дорослих пацієнтів при проведенні цитостатичної терапії гемобластозів із ризиком розвитку синдрому розпаду пухлини від помірного до високого (тільки для дози 120 мг).Протипоказання до застосуванняВагітність, період грудного вигодовування; дитячий вік до 18 років; підвищена чутливість до фебуксостату.Вагітність та лактаціяПротипоказане застосування при вагітності та в період лактації (грудного вигодовування).Побічна діяЗ боку системи кровотворення: нечасто – зниження кількості тромбоцитів, лейкоцитів, лімфоцитів, зниження концентрації гемоглобіну, зниження гематокриту; рідко – панцитопенія, тромбоцитопенія, зниження кількості еритроцитів. З боку імунної системи: реакції гіперчутливості. З боку нервової системи: часто – головний біль; нечасто – запаморочення, парестезія, геміпарез, сонливість, зміна смакового сприйняття, гіпестезія, гіпосмія (послаблення нюху). З боку ендокринної системи: нечасто – підвищення концентрації ТТГ у плазмі крові. З боку обміну речовин: часто – напади подагри; нечасто – цукровий діабет, гіперліпідемія, зниження апетиту, збільшення маси тіла, підвищення концентрації сечовини у плазмі крові, підвищення концентрації тригліцеридів у плазмі крові, підвищення концентрації холестерину у плазмі крові, підвищення вмісту калію у плазмі крові; рідко – підвищення концентрації глюкози у плазмі крові, зниження маси тіла, підвищення апетиту, анорексія. З боку психіки: нечасто – зниження лібідо, безсоння; рідко – нервозність. З боку органу зору: рідко – нечіткість зору. З боку органу слуху та лабіринтні порушення: рідко – шум у вухах. З боку серцево-судинної системи: нечасто – фібриляція передсердь, відчуття серцебиття, зміни на ЕКГ, блокада лівої ніжки пучка Гіса, синусова тахікардія, підвищення АТ, “припливи” крові до обличчя, відчуття жару, геморагії. З боку дихальної системи: нечасто – диспное, бронхіт, інфекції верхніх дихальних шляхів, кашель. З боку травної системи: часто – діарея (частіше при одночасному застосуванні колхіцину), нудота; нечасто – біль у животі, здуття живота, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, блювання, сухість слизової оболонки порожнини рота, диспептичні явища, запор, прискорене випорожнення, метеоризм, дискомфорт у животі, підвищення активності амілази у плазмі крові; рідко – панкреатит, виразковий стоматит. З боку печінки та жовчовивідних шляхів: часто – порушення функції печінки (частіше при одночасному застосуванні колхіцину); нечасто – холелітіаз, підвищення активності ЛФ, ЛДГ у плазмі крові; рідко – гепатит, жовтяниця, ураження печінки. З боку шкірних покривів та підшкірних тканин: часто – висип (включаючи різні види висипу, згадані нижче з нижчою частотою); нечасто - дерматит, кропив'янка, свербіж шкіри, зміна кольору шкіри, шкірні ураження, петехії, макулярний висип, макуло-папульозний висип, папульозний висип; рідко - важкі форми генералізованого висипу, еритема, ексфоліативний висип, фолікулярний висип, везикулярний висип, пустулярний висип, сверблячий висип, еритематозний висип, кореподібний висип, алопеція, гіпер. Алергічні реакції: рідко – ангіоневротичний набряк, тяжкі алергічні реакції, включаючи синдром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, анафілактичні реакції та шок, лікарська реакція з еозинофілією та системними симптомами. З боку кістково-м'язової системи: нечасто – артралгія, артрит, міалгія, скелетно-м'язовий біль, м'язова слабкість, спазм м'язів, м'язова напруга, бурсит; рідко – рабдоміоліз, підвищення концентрації КФК у плазмі крові, скутість суглобів, скутість м'язів. З боку сечовидільної системи: нечасто – ниркова недостатність, нефролітіаз, гематурія, поллакіурія, протеїнурія, підвищення вмісту креатину та креатиніну у плазмі крові; рідко – тубулоінтерстиціальний нефрит, імперативні позиви на сечовипускання. З боку статевої системи: нечасто – еректильна дисфункція. Загальні реакції: часто – набряки; нечасто – підвищена стомлюваність, біль у грудній клітці, почуття дискомфорту у ділянці грудної клітини; рідко – спрага. У клінічних дослідженнях у пацієнтів, які отримували флебуксостат щодо гемобластозу, у 6,4% випадків спостерігався синдром розпаду пухлини з розвитком небажаних явищ легкого або середнього ступеня тяжкості.Взаємодія з лікарськими засобамиЗ урахуванням механізму дії фебуксостату, заснованого на пригніченні ксантиноксидази, одночасне застосування не рекомендується з меркаптопурином, азатіоприном. Інгібування ксантиноксидази фебуксостатом може призводити до підвищення концентрації меркаптопурину, азатіоприну в плазмі крові та посилення їх токсичної дії. Не можна виключити потенційну взаємодію фебуксостату з одночасно застосовуваними цитотоксичними хіміопрепаратами. За даними in vitro, фебуксостат є слабким інгібітором ізоферменту CYP2C8. При одночасному застосуванні фебуксостату та росиглітазону (або інших субстратів ізоферменту CYP2C8) корекція дози не потрібна. Одночасне застосування фебуксостату та напроксену або інших нестероїдних протизапальних засобів/інгібіторів ЦОГ-2 не супроводжувалося клінічно значущим підвищенням частоти виникнення побічних явищ. Корекції дози при одночасному застосуванні фебуксостату та напроксену не потрібні При одночасному застосуванні фебуксостату із сильними індукторами глюкуронізації можливе посилення його метаболізму та зниження ефективності. При відміні індуктора глюкуронізації можливе підвищення Смах фебуксостату. Дезіпрамін/субстрати ізоферменту CYP2D6 За даними, отриманими in vitro, фебуксостат є слабким інгібітором ізоферменту CYP2D6. При одночасному застосуванні фебуксостату та субстратів ізоферменту CYP2D6 корекції дози не потрібне. При одночасному застосуванні з антацидами, що містять магнію гідроксид або алюмінію гідроксид, відзначається зниження всмоктування фебуксостату (приблизно на 1 годину) та зменшення Сmах на 32%, проте AUC фебуксостату істотно не змінюється. Таким чином, фебуксостат можна приймати одночасно з антацидами.Спосіб застосування та дозиПриймають усередину. Доза становить 80-120 мг 1 раз на добу. Тривалість лікування визначається індивідуально, залежно від показань. Метою лікування є зниження та підтримання концентрації сечової кислоти у сироватці крові менше 6 мг/дл (357 мкмоль/л).Запобіжні заходи та особливі вказівкиЗ обережністю застосовувати при наступних захворюваннях та станах: ниркова недостатність тяжкого ступеня тяжкості (КК<30 мл/хв) (ефективність та безпека вивчені недостатньо); печінкова недостатність; серйозні алергічні реакції (реакції гіперчутливості) в анамнезі; ІХС; застійна серцева недостатність; захворювання щитовидної залози; одночасне застосування з меркаптопурином/азатіоприном (можливе підвищення концентрації даних речовин у плазмі крові та посилення їх токсичності); стани після трансплантації органів (досвід застосування фебуксостату обмежений); синдром Лєша-Ніхана (досвід застосування фебуксостату обмежений). Застосування фебуксостату слід розпочинати лише після усунення гострого нападу подагри. Застосування фебукостату може спровокувати розвиток гострого нападу подагри за рахунок вивільнення уратів із тканинних депо та подальшого підвищення концентрації сечової кислоти у сироватці крові. Для профілактики нападів подагри рекомендується одночасне застосування нестероїдних протизапальних засобів або колхіцину протягом не менше 6 місяців. Одночасне застосування з меркаптопурином, азатіоприном не рекомендується. У разі необхідності одночасного застосування для зниження токсичної дії на систему кровотворення рекомендується зменшення дози меркаптопурину/азатіоприну та ретельне медичне спостереження. Пацієнти повинні бути поінформовані про можливі ознаки та симптоми алергічних реакцій (реакцій гіперчутливості), та повинні бути під ретельним наглядом щодо розвитку симптомів алергічних реакцій/реакцій гіперчутливості. У разі виникнення тяжких алергічних реакцій/реакцій гіперчутливості, включаючи синдром Стівенса-Джонсона, необхідно негайно припинити застосування фебуксостату (раніше відміна асоційована з кращим прогнозом). Якщо у пацієнта раніше відзначалися тяжкі алергічні реакції або реакції гіперчутливості, включаючи синдром Стівенса-Джонсона, гострі анафілактичні реакції/шок, повторне застосування препарату не рекомендується. У пацієнтів, які перебувають на цитостатичній терапії гемобластозів із ризиком розвитку синдрому розпаду пухлини від помірного до вираженого (з клінічними проявами з боку серця), фебуксосат слід застосовувати під відповідним наглядом. На початку застосування фебуксостату та періодично за наявності клінічних проявів рекомендується контролювати функцію печінки. Вплив на здатність до керування транспортними засобами та механізмами При застосуванні фебуксостату можлива поява сонливості, запаморочення, парестезії та нечіткості зору, і, як наслідок, зниження реакції та здатності до концентрації уваги, тому в період лікування слід дотримуватися обережності при керуванні транспортними засобами та заняттями іншими потенційно небезпечними видами діяльності, що потребують концентрації уваги та Швидкості психомоторних реакцій.Умови зберіганняПри кімнатній температуріУмови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаПігулки - 1 таб. Активна речовина: Безвременника осіннього насіння екстракт [екв. 500 мкг колхіцину] [у складі екстракту 57-64% лактози, 28-32% мікрокристалічної целюлози] 15,6 мг; Допоміжні речовини: Коповідон 5,33 мг; Крохмаль кукурудзяний 27,5 мг; Лактози моногідрат 41,6-43,9 мг; Магнію стеарат 0,33 мг; Пальмітостеаринова кислота 1,34 мг; Тальк 7,00 мг; Целюлоза мікрокристалічна 3,6-5,2 мг; Оболонка: Акації камедь 0,3 мг; Віск карнаубський 0,140 мг; Кармелозу натрію 0,273 мг; Магнію оксид 2,6 мг; Макрогол 6000 1093 мг; Опалюкс AS 250000 [цукроза – 0,7923 мг; Барвник Понсо 4R (Е124) – 0,26334 мг; барвник хіноліновий жовтий (Е104) – 0,09652 мг; титану діоксид (Е171) 0,07904 мг; повідон 0,0133 мг] 1,2445 мг; Повідон – До 25 2,186 мг; Сахароза 86,1515 мг; Тальк 11,975 мг; Титану діоксид (Е171) 3717 мг; Шелак 0,32 мг. По 20 таблеток в Ал/ПВХ/ПВДХ блістері, 1 блістер з інструкцією із застосування у картонній коробці.Опис лікарської формиТемно-червоні круглі блискучі пігулки, покриті оболонкою.Фармакотерапевтична групаЗасіб для лікування подагри.ФармакокінетикаКолхіцин швидко і інтенсивно всмоктується із шлунково-кишкового тракту. Середня максимальна концентрація в плазмі становить 4.2 нг/мл і досягається приблизно через 70 хвилин після прийому в дозі 1 мг. Період напіввиведення становить 9,3 години. Колхіцин швидко проникає у тканини, має високий обсяг розподілу 473 л. Високі концентрації колхіцину виявляються у печінці, нирках, селезінці, лейкоцитах та ШКТ. Колхіцин метаболізується у печінці та виводиться головним чином з жовчю. Ентерогепатична циркуляція виявляється через 4-6 годин після внутрішньовенного введення. Найбільша частина введеної дози виводиться через кишечник та близько 23% – через нирки.ФармакодинамікаПротиподагрична дія колхіцину пов'язана зі зниженням міграції лейкоцитів у вогнище запалення та пригніченням фагоцитозу мікрокристалів солей сечової кислоти. Має також антимітотичну дію, пригнічує (повністю або частково) клітинний поділ у стадії анафази та метафази, запобігає дегрануляції нейтрофілів. Знижуючи утворення амілоїдних фібрил, перешкоджає розвитку амілоїдозу. Високо ефективний для усунення гострої подагри. У перші 12 год терапії стан суттєво покращується більш ніж у 75% хворих. У 80% може викликати побічні реакції з боку шлунково-кишкового тракту раніше клінічного покращення або одночасно з ним. У добовій дозі 1-2 мг при щоденному прийомі у 3/4 хворих на подагру зменшує ймовірність розвитку повторних гострих нападів. Попереджає гострі атаки у хворих на сімейну середземноморську лихоманку (знижує активність дофамін-бета-гідроксилази). Збільшує тривалість життя хворих на первинний AL-амілоїдоз. Має позитивний вплив на шкіру (пом'якшення, зменшення сухості) при системній склеродермії.Показання до застосуванняГострі напади подагри; періодична хвороба (сімейна середземноморська лихоманка).Протипоказання до застосуванняГіперчутливість, вагітність, період лактації, печінкова та/або ниркова недостатність, виражене пригнічення кістковомозкового кровотворення. З особливою обережністю слід призначати хворим похилого віку, а також з кахексією, які мають тяжкі порушення функції шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи. Непереносимість лактози, дефіцит лакгази, дефіцит сахарази/ізомальтази, непереносимість фруктози, глюкозо-галактозна мальабсорбція. Дитячий вік віком до 18 років. З обережністю: пацієнти з цукровим діабетом (через вміст сахарози та лактози у складі препарату).Побічна діяДіарея, нудота, блювання та біль у шлунку, рідкісні випадки лейкопенії (зменшення числа білих кров'яних тілець). У деяких випадках після тривалого лікування спостерігалася міопатія та нейропатія, рідше – агранулоцитоз, гіпопластична анемія (зміна числа формених елементів крові), алопеція (облисіння).Взаємодія з лікарськими засобамиУ поєднанні з циклоспорином, особливо у пацієнтів з порушенням функції нирок, підвищується ймовірність розвитку міопатії. Посилює ефект депримувальних та симпатоміметичних засобів. Порушує всмоктування ціанокобаламіну. Нестеротидні протизапальні препарати та ін. препарати, що викликають мієлодепресію, підвищують ризик розвитку лейкопенії та тромбоцитопенії. Протиподагричну активність знижують цитостатики (збільшують концентрацію сечової кислоти) і препарати, що закисляють сечу, олужнюючі посилюють ефект. Колхікум-Дісперт® можна застосовувати у комбінації з алопуринолом та препаратами урикозуричної дії.Спосіб застосування та дозиВсередину. Таблетки ковтають повністю, не розжовуючи, запиваючи достатньою кількістю рідини. При гострому нападі подагри приймають спочатку 2 таблетки (1 мг колхіцину), а потім 0.5-1.5 мг через кожні 1-2 години до ослаблення болю. Сумарна доза препарату, прийнята протягом дня, має перевищувати 8 мг. Повторне призначення за схемою лікування гострого нападу подагри може бути проведене не раніше ніж через 3 дні. Для профілактики гострих нападів подагри у перші кілька місяців лікування урикозуричними засобами приймають по 0,5-1,5 мг щодня або через день протягом (як правило) 3 місяців.ПередозуванняГостра інтоксикація спостерігалася у дорослих після прийому дози близько 20 мг та у дітей – після прийому дози 5 мг. Хронічна інтоксикація може спостерігатися у хворих, які страждають на подагру, після прийому сумарної дози 10 мг або вище протягом декількох днів. Оскільки колхіцин має антимітотичну активність, ураження піддаються частіше органи, для яких характерна висока швидкість проліферації. Симптоматика інтоксикації. Приблизно через 2-6 годин після прийому внутрішньо токсичної дози відзначаються печіння і періння в горлі та в роті, позиви до блювання і утруднене ковтання, нудота, спрага та блювання, а після цього - позиви до сечовипускання та дефекації, тенезми та коліки (як правило , у виснажених хворих). Слизово-водяниста та/або геморагічна діарея може спричинити втрату рідини та електролітів, внаслідок чого можливий розвиток гіпокаліємії, гіпонатріємії та метаболічного ацидозу. Часто хворі скаржаться одночасно на сором і біль у серці. Надалі спостерігається блідість, зниження температури тіла, ціаноз та диспное. Можливий розвиток тахікардії та артеріальної гіпотензії (аж до колапсу). Неврологічні розлади. виявляються у формі зниження чутливості, судом та симптомів паралічу. Можливий смертельний результат у перші три дні внаслідок серцево-судинної недостатності та паралічу дихання. Через 1-2 тижні після лікування інтоксикації може спостерігатися повна, іноді довготривала алопеція. У деяких випадках відзначалися порушення функції нирок, легень та печінки. Є повідомлення про рідкісні випадки сліпоти. Лікування інтоксикації. Лікування може бути лише симптоматичним, яке спрямоване на стабілізацію серцево-судинної системи. Внутрішньовенно калельно вводять плазмозамінники або ізотонічний розчин хлориду натрію з добавкою глюкози і електролітів (головним чином, калію), проводять моніторування ЕКГ. Задля підтримки скоротливості міокарда можна призначити дигоксин. При необхідності – антибіотикотерапія. При підвищеному тиску спинномозкової рідини показаний дексаметазон; може виникнути потреба у проведенні люмбальної пункції. При спазмах у животі призначають атропін, папаверин чи танналбін. Не слід застосовувати опіати. Може виникнути необхідність застосування оксигенотерапії або проведення штучного дихання.Запобіжні заходи та особливі вказівкиЛікування необхідно проводити під ретельним гематологічним та клінічним контролем. При появі виражених побічних ефектів з боку шлунково-кишкового тракту слід зменшити дозу або відмінити препарат. При зниженні кількості лейкоцитів нижче 3000/мкл та тромбоцитів нижче 100000/мкл прийом припиняють до нормалізації картини крові. Вплив на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами Не впливає.Умови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Умови зберіганняПри кімнатній температуріУмови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему.
Быстрый заказ
Умови зберіганняПри кімнатній температуріУмови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему.
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаПігулки - 1 шт.: активні речовини: екстракти кореневищ імбиру лікарського (Zingiber officinale Rose); кореневищ альпінії лікарської (Alpinia officinarum); листя ортосифону тичинкового (Orthosiphon stamineus Benth.); кореневищ імбиру ароматного (Zingiber aromatica); трави хвоща польового (Equisetum arvense L.); кореневищ куркуми довжиною (Curcuma longa L.); допоміжні речовини: лактоза; крохмаль; магнію стеарат; аеросилХарактеристикаУРІСАН – Біологічно активна добавка (БАД) до їжі – це натуральний фітокомплекс, створений на основі трав. Компоненти, що входять до його основи, сприяють зняттю запалення суглобів при артриті, артрозі та подагрі. Цей засіб забезпечує виведення сечових солей з організму, а також перешкоджає кристалізації солей сечової кислоти в суглобах. Урісан призначають у складі комплексної терапії для нормалізації пуринового обміну, а також при гіперурикемії без клінічних проявів. Важливо суворо дотримуватись інструкції. Для контролю лікування за призначенням лікаря періодично здавати аналіз сечі та крові, робити УЗД сечового міхура та нирок, проходити інші види обстежень, вказані лікарем. Під час лікування важливо пити більше рідини для вимивання солей, що розчинилися. Медики рекомендують знизити навантаження на травний тракт, відмовитися від смажених страв, копченостей. Важливо не тільки приймати фітокомплекс, але й дотримуватись дієти, рідше вживати найменування, що містять пурини: каву, шпинат, субпродукти, червоне м'ясо, тріску, скумбрію, міцний чорний чай. При захворюваннях, що розвиваються на тлі неправильного пуринового обміну, можливе тривале застосування рослинного засобу Урісан. Оптимальна частота терапії – двічі на рік, тривалість кожного курсу – 3 місяці. Для кожного пацієнта потрібен індивідуальний підбір схеми лікування з урахуванням виду, форми та ступеня тяжкості захворювання.Властивості компонентівХвощ польовий є складовим компонентом препарату і є ефективним сечогінним засобом, що широко використовується при запальних процесах, набряках сечового міхура і сечовивідних шляхів. Альпінія та імбир, що входять до складу фітокомплексу, мають виражену спазмолітичну та загальнотонізуючу дію, сприяють поліпшенню роботи травного тракту. Даний засіб є ефективним щодо циститу, уретриту, подагри, діабету, холециститу, жовчнокам'яної хвороби, а також захворювань, що характеризуються утворенням набряків. Куркума довга входить до складу фітокомплексу та сприяє зниженню рівня вмісту холестерину в крові, стимулює обмін речовин та жовчоутворення, покращує жировий обмін, відновлює процеси травлення, а також сприяє активації антитоксичної функції печінки. Даний компонент має спазмолітичну, антиоксидантну, сечогінну та жовчогінну дію. Куркума корисна при гострих та хронічних запаленнях, а також для підвищення імунітету. Її використовують при профілактиці серцево-судинних обмінних та інфекційних захворювань. Ортосифон тичинковий має діуретичну властивість. Даний компонент препарату має сечогінну дію, зумовлену збільшенням клубочкової фільтрації, внаслідок чого відбувається посилене виділення сечовини, сечової кислоти та хлоридів з організму. Засіб забезпечує олужнення сечі. Ортосифон має антиспастичну дію на органи з гладкою мускулатурою. Дана речовина корисна пацієнтам, які страждають на гострі та хронічні захворювання нирок, що характеризуються утворенням ниркових каменів, альбумінурією, набряками та азотемією.РекомендуєтьсяБіологічно активна добавка до їжі, джерело куркуміну, флавоноїдів (кверцетину), кремнію та ефірної олії.Протипоказання до застосуванняДитячий вік віком до 14 років; індивідуальна чутливість до компонентів Урісана; період вагітності та грудного вигодовування. З обережністю призначають хворим з виразкою, так як куркума та імбир сильне подразнення на слизову оболонку органів і можуть викликати погіршення стану.Побічна діяУрісан переноситься добре, і розвитку небажаних ефектів - крім випадків індивідуальної непереносимості компонентів - не призводить.Взаємодія з лікарськими засобамиНе рекомендується приймати з іншими ліками, які мають сечогінний ефект. У такому разі дія Урісан тільки посилюється. За наявності алергії на один із компонентів препарат для зниження ризику розвитку анафілактичного шоку рекомендується паралельно приймати антигістамінні комплекси. Допускається застосовувати у комплексній антибактеріальній терапії. Забороняється під час лікування вживати спиртні напої, проте за невеликих обсягів алкоголю жодних побічних ефектів не виникне.Спосіб застосування та дозиВсередину, під час їжі, дорослим – по 5 пігулок. 2 рази на день. Тривалість прийому – 3 тиж.Запобіжні заходи та особливі вказівкиПеред застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем.Умови відпустки з аптекБез рецептаВідео на цю тему
Быстрый заказ
Форма випуску: капс. Виробник: Грінвуд Завод-виробник: PT Industri Jamu Borobudur (Індонезія). .